Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 april 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11.9. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2, 3 en 4, letter c), van het Reglement, door Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen en Frédérique Ries, namens de Commissie ENVI, over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0119)

Het woord werd gevoerd door:

Angélique Delahaye, die een mondeling amendement op amendement 11 indiende. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

Juridische mededeling