Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

11.9. Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (hlasovanie)
CRE

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 odsekmi 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku predložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0119)

Vystúpenia:

Angélique Delahaye predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 11. Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Právne oznámenie