Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.9. Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, av Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen och Frédérique Ries, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0119)

Inlägg:

Angélique Delahaye lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 11. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledmöter motsatte sig detta.

Rättsligt meddelande