Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Σύνθεση των επιτροπών

Η Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και ENF τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή ECON: Barbara Kappel στη θέση του Michał Marusik

επιτροπή DEVE: György Hölvényi στη θέση του György Schöpflin

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου