Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - StrasbourgEndelig udgave

25. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (C(2016)01372 - 2016/2620(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. marts 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder (C(2016)01464 - 2016/2617(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2016

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2016)01612 - 2016/2619(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. marts 2016

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis (C(2016)01691 - 2016/2627(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. marts 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2016)01934 - 2016/2639(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. april 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (C(2016)02002 - 2016/2656(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. april 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser (C(2016)02031 - 2016/2654(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. april 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om bemyndigelse til, at kooperativer og andre former for producentorganisationer i sektoren for mælk og mejeriprodukter indgår aftaler og træffer afgørelser om produktionsplanlægning (C(2016)02122 - 2016/2658(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. april 2016

Henvist til kor. udv.: AGRI

°
° ° °

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger C(2015)08835 - 2015/3028(DEA)

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 3 måneder på Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen C(2016)01165 - 2016/2601(DEA)

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2016

Forlængelse af indsigelsesfristen: 1måned på Rådets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

°
° ° °

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse efter anmodning fra det kompetente udvalg var blevet forlænget fra 1 til 3 måneder:

– Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. februar 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2016, efter anmodning fra det kompente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

– Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af betingelserne for anvendelse af undtagelsesbestemmelserne vedrørende valutaer, hvor likvide aktiver er til rådighed i begrænset omfang (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. januar 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9 marts 2016, efter anmodning fra det kompetente udvalg

Henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse