Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - αποσυρθείσα υποψηφιότητα MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τους βουλευτές τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του κυβερνοχώρου (B8-0272/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση του τομέα μεταφορών (B8-0273/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (B8-0274/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στις μονάδες βιομηχανικής εκτροφής (B8-0275/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους Χριστιανούς του Ιράκ (B8-0276/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφάνεια των ομάδων άσκησης πίεσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων (B8-0277/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση του μεγαλυτέρου μέρους των κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας (B8-0278/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση του ποσοστού εγκληματικότητας στην Ελβετία μετά την αναστολή των συμφωνιών του Σένγκεν από τη Γαλλία (B8-0279/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο από μηχανήματα και εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (B8-0280/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την θεραπεία του διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0281/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την λήψη μέτρων για την αναχαίτιση της άφιξης ή της επιστροφής τζιχαντιστών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0282/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς την Ουκρανία (B8-0283/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην Σαουδική Αραβία (B8-0284/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη σχολική τάξη (B8-0285/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα γύρω από τον ιό Ζίκα (B8-0286/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0288/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία επιτροπών για τον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση των νέων (B8-0289/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού χάλυβα (B8-0290/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων που αφορούν τις δράσεις εκκαθάρισης της βλάστησης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στο βουνό (B8-0291/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Marine Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό εισαγωγών μη συμβατικού αερίου που παράγεται με υδραυλική ρωγμάτωση ή κατευθυνόμενη γεώτρηση (B8-0292/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση των επικίνδυνων συστατικών στα καλλυντικά για βρέφη (B8-0293/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων για τον ανταγωνισμό (B8-0294/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ανακαθορισμό της νομοθεσίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από τα τυχερά παιχνίδια (B8-0295/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων σχετικά με την παρουσία φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα που εισάγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0296/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τις παρεμβάσεις για την προστασία των πόρων στον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής (B8-0297/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (B8-0298/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις (B8-0299/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κρούσματα κακομεταχείρισης γυναικών (B8-0300/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη τερματισμού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υποψηφιότητα του Κοσσυφοπεδίου (B8-0301/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και ΝΑΤΟ (B8-0302/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία (B8-0303/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κόστος της μεταναστευτικής κρίσης (B8-0304/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας (B8-0305/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της τοπικής χειροτεχνίας (B8-0306/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προσαρμογή των πεπαλαιωμένων μηχανών και εργαλείων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (B8-0307/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger και Auke Zijlstra. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εισαγωγές δερμάτων από την Κίνα (B8-0325/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την παραποίηση των ιταλικών και ευρωπαϊκών δερμάτινων ειδών (B8-0326/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ριζική μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής (B8-0327/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων βιομηχανικής κλίμακας (B8-0328/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό (B8-0330/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το περίγραμμα του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0331/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απόσυρση του γεωργικού τομέα από τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική συμφωνία (B8-0333/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής και των παραγωγών (B8-0334/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαρθρωτική πλεονασματική αποταμίευση στη ζώνη του ευρώ (B8-0336/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή μιας ποσοτικής χαλάρωσης («quantitative easing») για τον πληθυσμό (B8-0339/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που απειλούνται από την μεταναστευτική κρίση και την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων (B8-0340/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό του κινεζικού χάλυβα (B8-0341/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων (B8-0382/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων για την προστασία της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς (B8-0383/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των νόμων όσον αφορά τα μαθήματα εκπαίδευσης στη νομιμότητα για τους νέους, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους (B8-0384/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενσωμάτωση της «Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ» (B8-0386/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία της ημέρας μνήμης (B8-0387/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για την ενίσχυση και υποστήριξη του κινηματογράφου ποιοτικών ταινιών με σκηνοθετική σφραγίδα (B8-0388/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (B8-0390/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επανακαθορισμό των κανονιστικών διατάξεων για την κοινωνική προστασία (B8-0391/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επανακαθορισμό των κανονιστικών διατάξεων για την καλλιέργεια σε μολυσμένα εδάφη και τον καθαρισμό των εδαφών αυτών (B8-0392/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην οδική κυκλοφορία εντός της ΕΕ (B8-0393/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια (B8-0394/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθέρμανση των επενδύσεων στις υποδομές (B8-0395/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών από ανηλίκους (B8-0396/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για τον έλεγχο των υγειονομικών χώρων ταφής αποβλήτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον (B8-0397/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των ελέγχων στα εισαγόμενα τρόφιμα (B8-0398/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στη Γαλλία (B8-0399/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση προϊόντων προερχόμενων από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤΟ (B8-0400/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (B8-0401/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι γυναίκες (B8-0402/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών (B8-0403/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της έρευνας για τις σπάνιες νόσους (B8-0404/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Steeve Briois και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής τροφίμων και των γάλλων κτηνοτρόφων (B8-0405/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Steeve Briois και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δημοψήφισμα στη Βολιβία για την τροποποίηση του άρθρου 168 του Συντάγματος (B8-0406/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Steeve Briois και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0407/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών (B8-0408/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες και τα κεντρικά πρακτορεία προμηθειών (B8-0409/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση νέων κανόνων που διέπουν τις πρωτοβουλίες υπέρ της επιχειρηματικότητας στον πολιτιστικό τομέα (B8-0410/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση των ορυκτελαίων στα τρόφιμα και σε άλλα κοινά προϊόντα (B8-0411/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καθορισμό των διαφόρων μορφών διαφημιστικής χορηγίας για την αποκατάσταση έργων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς (B8-0412/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα (shadow banking) (B8-0413/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα υπερδίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (B8-0414/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πάγωμα της καταβολής κονδυλίων στην Τουρκία και τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για την προσχώρησή της (B8-0415/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της βιομηχανίας γούνας (B8-0416/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απασχόληση των νέων στον αγροτικό τομέα (B8-0417/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου