Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 13 Απριλίου 2016

(*) (αριθ. 1422/2015)· (*) (αριθ. 1423/2015)· (*) (αριθ. 1424/2015)· (*) (αριθ. 1425/2015)· (*) (αριθ. 1426/2015)· (*) (αριθ. 1427/2015)· (*) (αριθ. 1428/2015)· (*) (αριθ. 1429/2015)· (*) (αριθ. 1430/2015)· (*) (αριθ. 0202/2016)· (*) (αριθ. 0203/2016)· Francesco Orbitello (αριθ. 0204/2016)· (*) (αριθ. 0205/2016)· (*) (αριθ. 0206/2016)· (*) (αριθ. 0207/2016)· (*) (αριθ. 0208/2016)· (*) (αριθ. 0209/2016)· (*) (αριθ. 0210/2016)· (*) (αριθ. 0211/2016)· (*) (αριθ. 0212/2016)· (*) (αριθ. 0213/2016)· (*) (αριθ. 0214/2016)· (*) (αριθ. 0215/2016)· (*) (αριθ. 0216/2016)· (*) (αριθ. 0217/2016)· (*) (αριθ. 0218/2016)· Margarita García Fernández (αριθ. 0219/2016)· (*) (αριθ. 0220/2016)· (*) (αριθ. 0221/2016)· Ioannis Daras (αριθ. 0222/2016)· (*) (αριθ. 0223/2016)· (*) (αριθ. 0224/2016)· (*) (αριθ. 0225/2016)· (*) (αριθ. 0226/2016)· (*) (αριθ. 0227/2016)· Roberto Santucci (αριθ. 0228/2016)· (*) (αριθ. 0229/2016)· Annalisa Santucci (αριθ. 0230/2016)· Renzo Marinotto (αριθ. 0231/2016)· (*) (αριθ. 0232/2016)· Fabian Knipper (αριθ. 0233/2016)· (*) (αριθ. 0234/2016)· (*) (αριθ. 0235/2016)· (*) (αριθ. 0236/2016)· (*) (αριθ. 0237/2016)· (*) (αριθ. 0238/2016)· (*) (αριθ. 0239/2016)· (*) (αριθ. 0240/2016)· Massimo Corradini (αριθ. 0241/2016)· (*) (αριθ. 0242/2016)· Sztyepan Ljavinyec (αριθ. 0243/2016)· (*) (αριθ. 0244/2016)· (*) (αριθ. 0245/2016)· Alberto Cirio (αριθ. 0246/2016)· Mario Cavaliere (αριθ. 0247/2016)· Andreas Cichy (αριθ. 0248/2016)· (*) (αριθ. 0249/2016)· (*) (αριθ. 0250/2016)· (*) (αριθ. 0251/2016)· (*) (αριθ. 0252/2016)· (*) (αριθ. 0253/2016)· (*) (αριθ. 0254/2016)· (*) (αριθ. 0255/2016)· Fabio Donati (αριθ. 0256/2016)· (*) (αριθ. 0257/2016)· (*) (αριθ. 0258/2016)· (*) (αριθ. 0259/2016)· (*) (αριθ. 0260/2016)· (*) (αριθ. 0261/2016)· (*) (αριθ. 0262/2016)· (*) (αριθ. 0263/2016)· Terenzia Mariotto (αριθ. 0264/2016)· (*) (αριθ. 0265/2016)· (*) (αριθ. 0266/2016)· (*) (αριθ. 0267/2016)· (*) (αριθ. 0268/2016)· Giulio Troni (αριθ. 0269/2016)· Stoyan Kanev (αριθ. 0270/2016)· (*) (αριθ. 0271/2016)· Luca Troni (αριθ. 0272/2016)· (*) (αριθ. 0273/2016)· (*) (αριθ. 0274/2016)· (*) (αριθ. 0275/2016)· Christos Taklis (αριθ. 0276/2016)· Guadalupe Gómez (αριθ. 0277/2016)· (*) (αριθ. 0278/2016)· Alessandro Corazza (αριθ. 0279/2016)· Matteo Corazza (αριθ. 0280/2016)· Simona Mulazzani (αριθ. 0281/2016)· Pierino Edi (αριθ. 0282/2016)· (*) (αριθ. 0283/2016)· Mateusz Wojtowicz (αριθ. 0284/2016)· Mateusz Wojtowicz (αριθ. 0285/2016)· (*) (αριθ. 0286/2016)· Enrique González Blanco (αριθ. 0287/2016)· (*) (αριθ. 0288/2016)· (*) (αριθ. 0289/2016)· (*) (αριθ. 0290/2016)· (*) (αριθ. 0291/2016)· Riccardo Magi (αριθ. 0292/2016)· Laura Muñoz Pérez (αριθ. 0293/2016)· (*) (αριθ. 0294/2016)· (*) (αριθ. 0295/2016)· (*) (αριθ. 0296/2016)· Joachim Kussin (αριθ. 0297/2016)· (*) (αριθ. 0298/2016)· (*) (αριθ. 0299/2016)· (*) (αριθ. 0300/2016)· (*) (αριθ. 0301/2016)· (*) (αριθ. 0302/2016)· (*) (αριθ. 0303/2016)· (*) (αριθ. 0304/2016)· Cristian Parma (αριθ. 0305/2016)· Roberta Delbianco (αριθ. 0306/2016)· (*) (αριθ. 0307/2016)· Francesco Orbitello (αριθ. 0308/2016)· (*) (αριθ. 0309/2016)· (*) (αριθ. 0310/2016)· Vincenzina Pari (αριθ. 0311/2016)· Francesco Delbianco (αριθ. 0312/2016)· Oreste Tontini (αριθ. 0313/2016)· Alessandro Riccomini (αριθ. 0314/2016)· Dianne Patrick (αριθ. 0315/2016)· (*) (αριθ. 0316/2016)· (*) (αριθ. 0317/2016)· Giuseppe Amati (αριθ. 0318/2016)· Christian Gielen De Carvalho (αριθ. 0319/2016)· (*) (αριθ. 0320/2016)· (*) (αριθ. 0321/2016)· David Reiling (αριθ. 0322/2016)· (*) (αριθ. 0323/2016)· Dian Dobrev (αριθ. 0324/2016)· (*) (αριθ. 0325/2016)· (*) (αριθ. 0326/2016).

(*) Απόρρητο όνομα

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 13 Απριλίου 2016 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου