Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0402(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0199/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0199/2015

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0131

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

7.7. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0131)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0131)

Παρεμβάσεις

Οι Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας, Sergio Gaetano Cofferati κατά του αιτήματος και για να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματική οδηγία σε αυτή που ψηφίσθηκε σήμερα, και Philippe Lamberts, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (142 υπέρ, 492 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Οι Pervenche Berès για να ζητήσει από την Επιτροπή να λάβει θέση στο αίτημα που έγινε από τον Sergio Gaetano Cofferati, και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου