Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

11. Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić и José Inácio Faria.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Правна информация