Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11. Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (2016/2653(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου