Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000004/2016

Ingivna texter :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debatter :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Självkörande bilar (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000004/2016) från Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer och Jakob von Weizsäcker, till kommissionen: Självkörande bilar (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil och Anne Sander.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki och Ivan Jakovčić.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande