Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 274kWORD 262k
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (arutelu)
 5.Erasektor ja areng (lühiettekanne)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas
  6.2.Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord
  6.3.Nigeeria
 7.Hääletused
  7.1.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II (hääletus)
  7.2.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II (hääletus)
  7.3.Broneeringuinfo kasutamine ***I (hääletus)
  7.4.Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas (hääletus)
  7.5.Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)
  7.6.Nigeeria (hääletus)
  7.7.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (hääletus)
  7.8.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (hääletus)
  7.9.2015. aasta aruanne Türgi kohta (hääletus)
  7.10.2015. aasta aruanne Albaania kohta (hääletus)
  7.11.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (hääletus)
  7.12.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (hääletus)
  7.13.Erasektor ja areng (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (arutelu)
 12.Isesõitvad autod (arutelu)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamist käsitleva deklaratsiooni vormis lepingu sõlmimise kohta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Malta (MT) võttis esitatud kandidaadi nime tagasi (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberruumi käsitlevate õigusnormide kohta (B8-0272/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek transpordisektori edendamise kohta (B8-0273/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Reitinguagentuuri asutamise kohta (B8-0274/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumide kasutamise kohta tootmisfarmides (B8-0275/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Iraagi kristlaste kohta (B8-0276/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek hargmaiste ettevõtjate surverühmade läbipaistvuse kohta (B8-0277/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek enamiku Valgevene-vastaste sanktsioonide lõpetamise kohta (B8-0278/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek kuritegevuse vähenemise kohta Šveitsis pärast seda, kui Prantsusmaa peatas Schengeni lepingu kohaldamise (B8-0279/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta (B8-0280/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek diabeedi ravimise kohta Euroopa Liidus (B8-0281/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek meetmete kohta, millega püütakse peatada džihadistide saabumist ja tagasipöördumist Euroopa Liidu liikmesriikidesse (B8-0282/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Ukrainale antava rahalise abi peatamise kohta (B8-0283/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek naiste diskrimineerimise kohta Saudi Araabias (B8-0284/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tehnoloogia rollist õpetamisprotsessis ja koolis (B8-0285/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Zika viirust käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0286/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek veenappuse ja põua kohta Euroopa Liidus (B8-0288/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive poliitika tugevdamisele suunatud turismitööstuse komisjonide loomise kohta (B8-0289/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Euroopa terase kaitsmise kohta (B8-0290/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek metsade raiemeetmeid ning loodusliku mägikeskkonna kaitset käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0291/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Marine Le Pen. Resolutsiooni ettepanek hüdrolõhkumise või suundpuurimise teel saadud ebatraditsioonilise gaasi impordi piiramise kohta (B8-0292/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek ohtlike koostisainete keelustamise kohta beebihooldusvahendites (B8-0293/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek konkurentsimeetmete tugevdamise kohta (B8-0294/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek hasartmängusõltuvuse vastu võitlemist käsitlevate eeskirjade muutmise kohta (B8-0295/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta määrata uuesti kindlaks normid, mis puudutavad pestitsiidide sisaldust Euroopa Liitu imporditavates põllumajandustoodetes (B8-0296/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise põllumajandusliku toidutööstuse ressursside kaitsemeetmeid käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta (B8-0297/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tarbijate huvide kaitsmise kohta (B8-0298/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise kuritegevuse kohta (B8-0299/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek naiste väärkohtlemise kohta (B8-0300/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta lõpetada läbirääkimised Kosovole kandidaatriigi staatuse andmiseks (B8-0301/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Serbia ja NATO koostöölepingu kohta (B8-0302/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Ukraina assotsieerimislepingu kohta (B8-0303/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek rändekriisiga seotud kulude kohta (B8-0304/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek laste ülekaalulisuse vastu võitlemise kohta (B8-0305/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kohaliku käsitöönduse kaitsmise kohta (B8-0306/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tööstuse vananenud masina- ja seadmepargi uuendamise kohta (B8-0307/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger ja Auke Zijlstra. Resolutsiooni ettepanek naha impordi kohta Hiinast (B8-0325/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ja Euroopa nahktoodete võltsimise vastast võitlust käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (B8-0326/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek põllumajanduspoliitika põhjaliku reformi kohta (B8-0327/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tootmisfarmide ohjamise kohta (B8-0328/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Kreeka rahvale ette kirjutatud kokkuhoiumeetmete tagajärgede kohta (B8-0330/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu lepingu artikli 50 sõnastuse kohta (B8-0331/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek põllumajandussektori väljajätmise kohta Atlandi-ülest lepingut käsitlevatest läbirääkimistest (B8-0333/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek suurte jaemüügikettide ja tootjate vaheliste suhete kohta (B8-0334/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek struktuurse ülejäägiga säästmise kohta euroalal (B8-0336/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek inimeste heaks rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise meetmete kehtestamise kohta (B8-0339/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rändekriisist ja isikute vabast liikumisest tuleneva ohu kohta riiklikele sotsiaalsüsteemidele (B8-0340/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiina terasetootjate kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0341/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek teadlikkuse suurendamise kohta toiduraiskamise teemal (B8-0382/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa muusikapärandi kaitsmist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0383/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noortele, õpilastele ja töötajatele suunatud ühiskonnaõpetuse kursusi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0384/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield integreerimise kohta (B8-0386/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise holokausti ohvrite mälestuspäeva olulisuse kohta (B8-0387/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek autori- ja kvaliteetkino abistamise ja toetamise kohta (B8-0388/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noorte ettevõtluse kohta taastuvenergeetika sektoris (B8-0390/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalkaitset käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta (B8-0391/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek saastatud maa-alal põllumajanduskultuuride kasvatamist ja sellega seotud maapinna korrastamist käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (B8-0392/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa teeliikluse aeglustumise kohta (B8-0393/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tuumaohutuse kohta (B8-0394/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek taristusse tehtavate investeeringute taaskäivitamise kohta (B8-0395/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek digiseadmete kuritarvitamise kohta alaealiste poolt (B8-0396/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek prügilate kontrolli ja nende keskkonnamõju käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (B8-0397/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek imporditud toiduainete ulatuslikuma kontrollimise kohta (B8-0398/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt esitatud Prantsusmaa tööturureformi puudutavate soovituste kohta (B8-0399/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek GMOdega toidetud loomadest saadud toodete märgistamise kohta (B8-0400/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Toiduohutusametis valitsevate huvide konfliktide kohta (B8-0401/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek naiste väärkohtlemise kohta (B8-0402/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek soolise palgalõhe kohta (B8-0403/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek harva esinevate haiguste uurimisvõimaluste kohta (B8-0404/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Prantsusmaa suurte jaekaubandusettevõtete ja loomakasvatajate vahel sõlmitud kokkulepete kohta (B8-0405/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek põhiseaduse artikli 168 muutmise küsimuses Boliivias toimunud rahvahääletuse kohta (B8-0406/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotluse kohta (B8-0407/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ajakirjanike allikate kaitse kohta (B8-0408/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek valitsemissektori kulutusi ja ühtseid ostuühinguid käsitlevate eeskirjade uuesti määratlemise kohta (B8-0409/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kultuuriettevõtlust toetavaid algatusi käsitleva uue õigusakti vastuvõtmise kohta (B8-0410/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek mineraalõlide sisalduse reguleerimise kohta toiduainetes ja muudes esmatarbekaupades (B8-0411/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek väiksema tähtsusega Euroopa kultuuri- ja kunstipärandi restaureerimistööde nn reklaamisponsorluse määratlemise ja edendamise kohta (B8-0412/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek varipanganduse reguleerimise kohta (B8-0413/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektri supervõrkude kohta (B8-0414/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Türgile tehtavate maksete külmutamise ja Türgi ühinemisläbirääkimiste peatamise kohta (B8-0415/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek karusnahatööstuse keelustamise kohta (B8-0416/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte töötamise kohta põllumajanduses (B8-0417/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

13. aprill 2016

(*) (nr 1422/2015); (*) (nr 1423/2015); (*) (nr 1424/2015); (*) (nr 1425/2015); (*) (nr 1426/2015); (*) (nr 1427/2015); (*) (nr 1428/2015); (*) (nr 1429/2015); (*) (nr 1430/2015); (*) (nr 0202/2016); (*) (nr 0203/2016); Francesco Orbitello (nr 0204/2016); (*) (nr 0205/2016); (*) (nr 0206/2016); (*) (nr 0207/2016); (*) (nr 0208/2016); (*) (nr 0209/2016); (*) (nr 0210/2016); (*) (nr 0211/2016); (*) (nr 0212/2016); (*) (nr 0213/2016); (*) (nr 0214/2016); (*) (nr 0215/2016); (*) (nr 0216/2016); (*) (nr 0217/2016); (*) (nr 0218/2016); Margarita García Fernández (nr 0219/2016); (*) (nr 0220/2016); (*) (nr 0221/2016); Ioannis Daras (nr 0222/2016); (*) (nr 0223/2016); (*) (nr 0224/2016); (*) (nr 0225/2016); (*) (nr 0226/2016); (*) (nr 0227/2016); Roberto Santucci (nr 0228/2016); (*) (nr 0229/2016); Annalisa Santucci (nr 0230/2016); Renzo Marinotto (nr 0231/2016); (*) (nr 0232/2016); Fabian Knipper (nr 0233/2016); (*) (nr 0234/2016); (*) (nr 0235/2016); (*) (nr 0236/2016); (*) (nr 0237/2016); (*) (nr 0238/2016); (*) (nr 0239/2016); (*) (nr 0240/2016); Massimo Corradini (nr 0241/2016); (*) (nr 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nr 0243/2016); (*) (nr 0244/2016); (*) (nr 0245/2016); Alberto Cirio (nr 0246/2016); Mario Cavaliere (nr 0247/2016); Andreas Cichy (nr 0248/2016); (*) (nr 0249/2016); (*) (nr 0250/2016); (*) (nr 0251/2016); (*) (nr 0252/2016); (*) (nr 0253/2016); (*) (nr 0254/2016); (*) (nr 0255/2016); Fabio Donati (nr 0256/2016); (*) (nr 0257/2016); (*) (nr 0258/2016); (*) (nr 0259/2016); (*) (nr 0260/2016); (*) (nr 0261/2016); (*) (nr 0262/2016); (*) (nr 0263/2016); Terenzia Mariotto (nr 0264/2016); (*) (nr 0265/2016); (*) (nr 0266/2016); (*) (nr 0267/2016); (*) (nr 0268/2016); Giulio Troni (nr 0269/2016); Stoyan Kanev (nr 0270/2016); (*) (nr 0271/2016); Luca Troni (nr 0272/2016); (*) (nr 0273/2016); (*) (nr 0274/2016); (*) (nr 0275/2016); Christos Taklis (nr 0276/2016); Guadalupe Gómez (nr 0277/2016); (*) (nr 0278/2016); Alessandro Corazza (nr 0279/2016); Matteo Corazza (nr 0280/2016); Simona Mulazzani (nr 0281/2016); Pierino Edi (nr 0282/2016); (*) (nr 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0285/2016); (*) (nr 0286/2016); Enrique González Blanco (nr 0287/2016); (*) (nr 0288/2016); (*) (nr 0289/2016); (*) (nr 0290/2016); (*) (nr 0291/2016); Riccardo Magi (nr 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nr 0293/2016); (*) (nr 0294/2016); (*) (nr 0295/2016); (*) (nr 0296/2016); Joachim Kussin (nr 0297/2016); (*) (nr 0298/2016); (*) (nr 0299/2016); (*) (nr 0300/2016); (*) (nr 0301/2016); (*) (nr 0302/2016); (*) (nr 0303/2016); (*) (nr 0304/2016); Cristian Parma (nr 0305/2016); Roberta Delbianco (nr 0306/2016); (*) (nr 0307/2016); Francesco Orbitello (nr 0308/2016); (*) (nr 0309/2016); (*) (nr 0310/2016); Vincenzina Pari (nr 0311/2016); Francesco Delbianco (nr 0312/2016); Oreste Tontini (nr 0313/2016); Alessandro Riccomini (nr 0314/2016); Dianne Patrick (nr 0315/2016); (*) (nr 0316/2016); (*) (nr 0317/2016); Giuseppe Amati (nr 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nr 0319/2016); (*) (nr 0320/2016); (*) (nr 0321/2016); David Reiling (nr 0322/2016); (*) (nr 0323/2016); Dian Dobrev (nr 0324/2016); (*) (nr 0325/2016); (*) (nr 0326/2016).

(*) nimi salastatud

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 13. aprill 2016 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


4. Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (arutelu)

Raport vaesusevastase eesmärgi saavutamise kohta majapidamiskulude kasvu kontekstis [2015/2223(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Julie Ward (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Miapetra Kumpula-Natri fraktsiooni S&D nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Petr Mach fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Martin fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Casa, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Javi López, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos ja Bronis Ropė.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Tamás Meszerics.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.12.


5. Erasektor ja areng (lühiettekanne)

Raport erasektori ja arengu kohta [2014/2205(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.13.


6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.4.2016 protokollipunkt 2.)


6.1. Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 ja B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 ja B8-0468/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0475/2016 ja B8-0476/2016.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda ja Sajjad Karim.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ja Seán Kelly.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.4.


6.2. Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 ja B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo ja Beatriz Becerra Basterrechea tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.5.


6.3. Nigeeria

Resolutsiooni ettepanekud B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 ja B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Joachim Zeller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.4.2016 protokollipunkt 7.6.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0125)

Sõnavõtud

Jan Philipp Albrecht (raportöör).


7.2. Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0126)

Sõnavõtud

Marju Lauristin (raportöör).


7.3. Broneeringuinfo kasutamine ***I (hääletus)

Teine raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0127)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0466/2016

(asendades B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0128)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0475/2016 muutus kehtetuks.)


7.5. Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0469/2016

(asendades B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel;

—    Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigeeria (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0478/2016

(asendades B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel;

—    Barbara Kappel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0130)


7.7. Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0131)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0131)

Sõnavõtud

Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles kodukorra 190 kohaselt hääletuse edasilükkamist, Sergio Gaetano Cofferati, kes oli selle taotluse vastu ja taotles, et komisjon esitaks neljapäeval hääletatud direktiivi kohta täiendava direktiivi, ja Philippe Lamberts selle taotluse toetuseks.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (142 poolt, 492 vastu, erapooletuid 12).

Pervenche Berès, kes nõudis, et komisjon väljendaks arvamust Sergio Gaetano Cofferati taotluse kohta, ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).


7.8. Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2016/2019(BUD)) - Eelarvekomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0132)

Sõnavõtud

Liadh Ní Riada muudatusettepaneku 1 kohta ja Indrek Tarand (raportöör) eelarvestuse projekti artikli 216 kohta suulise muudatusettepaneku tegemiseks (istungi juhataja märkis, et kodukorra kohaselt ei ole see taotlus vastuvõetav).


7.9. 2015. aasta aruanne Türgi kohta (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Türgi kohta (2016/2898(RSP))

Resolutsiooni ettepanek B8-0442/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0133)

Sõnavõtud

Bodil Valero esitas punkti 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident


7.10. 2015. aasta aruanne Albaania kohta (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Albaania kohta (2016/2896(RSP))

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0134)


7.11. 2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (2016/2897(RSP))

Resolutsiooni ettepanek B8-0441/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0135)

Sõnavõtud

József Szájer, kes tegi ettepaneku kahe järelejäänud hääletuse edasilükkamiseks järgmisele osaistungjärgule, ja Marc Tarabella selle taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (132 poolt, 300 vastu, erapooletuid 15).


7.12. Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (hääletus)

Raport vaesusevastase eesmärgi saavutamise kohta majapidamiskulude kasvu kontekstis [2015/2223(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0136)


7.13. Erasektor ja areng (hääletus)

Raport erasektori ja arengu kohta [2014/2205(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0137)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele: Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly ja Angel Dzhambazki

Soovitus teisele lugemisele: Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák ja Angel Dzhambazki

Teine raport: Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka kodukorda puudutava märkuse tegemiseks, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Raport: Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Raport: Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.00 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (arutelu)

Komisjoni avaldus: Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


12. Isesõitvad autod (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2016), mille esitas(id) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komisjonile: Isesõitvad autod (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil ja Anne Sander.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

ITRE-komisjon

- Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (2016/2041(INI))

(nõuandvad komisjonid: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Esimeeste konverentsi 10 märtsi 2016 otsuse alusel)

REGI-komisjon
- Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (2016/2045(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT)

(Esimeeste konverentsi 7 aprilli 2016 otsuse alusel)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 134 lõige 3)

AFET-komisjon

- Soovitus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta (2016/2020(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

ITRE-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (2016/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI) (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 10 märtsi 2016 otsuse alusel)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

INTA-komisjon

- Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (2015/2353(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI-komisjon

- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele (2015/2258(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54)

AGRI-komisjon

- Uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia (2015/2105(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE

ENVI-komisjon

- Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (2015/2103(INL))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmine (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: AFCO, JURI (kodukorra artikkel 39)


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 27. ja 28. aprillil 2016.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Õigusalane teave