Indekss 
Protokols
PDF 284kWORD 264k
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (debates)
 5.Privātais sektors un attīstība (īss izklāsts)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā
  6.2.Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
  6.3.Nigērija
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II (balsošana)
  7.2.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā ***II (balsošana)
  7.3.Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I (balsošana)
  7.4.Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā (balsošana)
  7.5.Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)
  7.6.Nigērija (balsošana)
  7.7.Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu ***I (balsošana)
  7.8.Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (balsošana)
  7.9.2015. gada ziņojums par Turciju (balsošana)
  7.10.2015. gada ziņojums par Albāniju (balsošana)
  7.11.2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)
  7.12.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (balsošana)
  7.13.Privātais sektors un attīstība (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Imigrācijas krīzes ietekme uz ES transporta nozari (debates)
 12.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (debates)
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Maltas kandidāta atsaukšana (07699/2016 – C8-0142/2016 – 2016/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kibertelpas regulējumu (B8-0272/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par transporta nozares stiprināšanu (B8-0273/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kredītreitingu aģentūras izveidi (B8-0274/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku izmantošanu intensīvajā lopkopībā (B8-0275/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Irākas kristiešiem (B8-0276/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daudznacionālu lobiju grupu pārredzamību (B8-0277/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lielākās pret Baltkrieviju noteikto sankciju daļas atcelšanu (B8-0278/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noziedzības līmeņa kritumu Šveicē pēc Šengenas nolīgumu apturēšanas Francijā (B8-0279/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām (B8-0280/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diabēta ārstēšanu Eiropas Savienībā (B8-0281/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem, ar kuriem aptur džihādistu ierašanos vai atgriešanos Eiropas Savienības dalībvalstīs (B8-0282/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par finansiālās palīdzības sniegšanas Ukrainai pārtraukšanu (B8-0283/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu diskrimināciju Saūda Arābijā (B8-0284/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tehnoloģiju lomu mācību procesā un klasē (B8-0285/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Zikas vīrusa pētījumiem (B8-0286/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens trūkumu un sausumu Eiropas Savienībā (B8-0288/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasūtījuma ieviešanu tūrisma uzņēmējdarbībā, kuras mērķis ir nostiprināt jaunatnes nodarbinātības politiku (B8-0289/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas tērauda aizsardzību (B8-0290/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna regulējuma izstrādi kalnu dabisko dzīvotņu atmežošanas un aizsardzības pasākumiem (B8-0291/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Marine Le Pen. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādas netradicionālās gāzes importa ierobežošanu, kas iegūta ar hidropārrāvuma un virzienurbšanas metodēm (B8-0292/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bīstamu vielu izmantošanu bērnu kosmētikā (B8-0293/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par konkurences pasākumu pastiprināšanu (B8-0294/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu noteikumu definēšanu azartspēļu atkarības novēršanai (B8-0295/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārstrādāšanu attiecībā uz pesticīdu saturu Eiropas Savienībā importētos lauksaimniecības produktos (B8-0296/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna regulējuma izstrādi starptautiskās lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozares resursu aizsardzības pasākumiem (B8-0297/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patērētāju interešu aizsardzību (B8-0298/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par transnacionālo noziedzību (B8-0299/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbīgu izturēšanos pret sievietēm (B8-0300/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību pārtraukt sarunu procesu attiecībā uz Kosovu kā ES kandidātvalsti (B8-0301/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbības nolīgumu starp Serbiju un NATO (B8-0302/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par asociācijas nolīgumu ar Ukrainu (B8-0303/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas krīzes radītajām izmaksām (B8-0304/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret bērnu aptaukošanos (B8-0305/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējās amatniecības aizsardzību (B8-0306/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas rūpniecības nozaru novecojušo mašīnu un iekārtu atjaunināšanu (B8-0307/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger un Auke Zijlstra. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ādas importu no Ķīnas (B8-0325/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to noteikumu pārskatīšanu, ar kuriem vēršas pret Itālijas un Eiropas ādas izstrādājumu viltošanu (B8-0326/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības politikas padziļinātu reformu (B8-0327/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimnieciskās ražošanas fermu kontrolēšanu (B8-0328/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Grieķijas tautai uzspiestās stingras budžeta politikas rezultātiem (B8-0330/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta redakciju (B8-0331/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības nozares izslēgšanu no sarunām par transatlantisko nolīgumu (B8-0333/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lielo mazumtirgotāju attiecībām ar ražotājiem (B8-0334/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par strukturālu ietaupījumu pārpalikumu eurozonā (B8-0336/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iedzīvotājiem labvēlīgas kvantitatīvās mīkstināšanas politikas ieviešanu (B8-0339/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apdraudējumu, ko valstu sociālās drošības sistēmām rada migrācijas krīze un personu brīvu pārvietošanās (B8-0340/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ķīnas tērauda nozares īstenoto negodīgo konkurenci (B8-0341/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas izšķērdēšanas izpratnes veicināšanu (B8-0382/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas mūzikas mantojuma aizsardzības noteikumu pārskatīšanu (B8-0383/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to noteikumu pārskatīšanu, ar kuriem paredz jauniešus, studentus un darbiniekus izglītojošus kursus par likumību (B8-0384/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par „ES un ASV privātuma aizsarga” integrāciju (B8-0386/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Piemiņas dienas nozīmīgumu (B8-0387/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par palīdzību un atbalstu augstvērtīgam autorkino (B8-0388/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu uzņēmējdarbību atjaunojamās enerģijas jomā (B8-0390/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālās aizsardzības noteikumu pārskatīšanu (B8-0391/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību aktu pārskatīšanu attiecībā uz kultūraugu audzēšanu piesārņotās teritorijās un šādu teritoriju sanāciju (B8-0392/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu satiksmes ierobežojumiem Eiropā (B8-0393/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodoldrošību (B8-0394/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību stimulēt investīcijas infrastruktūrās (B8-0395/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par digitālo ierīču pārmērīgu izmantošanu bērnu vidū (B8-0396/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkritumu poligonu kontroles tiesību aktu pārskatīšanu un ietekmi uz vidi (B8-0397/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par importēto pārtikas produktu kontroles pastiprināšanu (B8-0398/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas un Padomes ieteikumiem attiecībā uz darba tirgus reformu Francijā (B8-0399/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to produktu marķēšanu, kuri iegūti no dzīvniekiem, kas baroti ar ĢMO (B8-0400/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par interešu konfliktiem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (B8-0401/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbīgu izturēšanos pret sievietēm (B8-0402/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā (B8-0403/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izpētes pastiprināšanu reti sastopamu slimību jomā (B8-0404/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Steeve Briois un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Francijas lielveikalu un audzētāju vienošanos (B8-0405/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Steeve Briois un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par referendumu Bolīvijā attiecībā uz Konstitūcijas 168. panta grozīšanu (B8-0406/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Steeve Briois un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Bosnijas un Hercegovinas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā (B8-0407/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par žurnālistu informācijas avota noslēpuma aizsardzību (B8-0408/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārskatīšanu publisko izdevumu un vienoto iepirkuma centru jomā (B8-0409/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna tiesiskā regulējuma pieņemšanu attiecībā uz iniciatīvām, kas veicina kultūras uzņēmējdarbību (B8-0410/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējumu attiecībā uz minerāleļļām pārtikā un citos ražojumos, kas paredzēti ikdienas lietošanai (B8-0411/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mazāka mēroga Eiropas kultūras un mākslas mantojuma restaurācijas darbu tiešas, reklāmas nolūkā veiktas sponsorēšanas veidu definēšanu un stimulēšanu (B8-0412/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par paralēlās banku darbības regulēšanu (B8-0413/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektroenerģijas supertīkliem (B8-0414/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijai pārskaitāmo līdzekļu iesaldēšanu un par Turcijas pievienošanās sarunu apturēšanu (B8-0415/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kažokādu rūpniecības aizliegšanu (B8-0416/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu darbu lauksaimniecībā (B8-0417/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI


3. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 13. aprīlis

(*) (Nr. 1422/2015); (*) (Nr. 1423/2015); (*) (Nr. 1424/2015); (*) (Nr. 1425/2015); (*) (Nr. 1426/2015); (*) (Nr. 1427/2015); (*) (Nr. 1428/2015); (*) (Nr. 1429/2015); (*) (Nr. 1430/2015); (*) (Nr. 0202/2016); (*) (Nr. 0203/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0204/2016); (*) (Nr. 0205/2016); (*) (Nr. 0206/2016); (*) (Nr. 0207/2016); (*) (Nr. 0208/2016); (*) (Nr. 0209/2016); (*) (Nr. 0210/2016); (*) (Nr. 0211/2016); (*) (Nr. 0212/2016); (*) (Nr. 0213/2016); (*) (Nr. 0214/2016); (*) (Nr. 0215/2016); (*) (Nr. 0216/2016); (*) (Nr. 0217/2016); (*) (Nr. 0218/2016); Margarita García Fernández (Nr. 0219/2016); (*) (Nr. 0220/2016); (*) (Nr. 0221/2016); Ioannis Daras (Nr. 0222/2016); (*) (Nr. 0223/2016); (*) (Nr. 0224/2016); (*) (Nr. 0225/2016); (*) (Nr. 0226/2016); (*) (Nr. 0227/2016); Roberto Santucci (Nr. 0228/2016); (*) (Nr. 0229/2016); Annalisa Santucci (Nr. 0230/2016); Renzo Marinotto (Nr. 0231/2016); (*) (Nr. 0232/2016); Fabian Knipper (Nr. 0233/2016); (*) (Nr. 0234/2016); (*) (Nr. 0235/2016); (*) (Nr. 0236/2016); (*) (Nr. 0237/2016); (*) (Nr. 0238/2016); (*) (Nr. 0239/2016); (*) (Nr. 0240/2016); Massimo Corradini (Nr. 0241/2016); (*) (Nr. 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (Nr. 0243/2016); (*) (Nr. 0244/2016); (*) (Nr. 0245/2016); Alberto Cirio (Nr. 0246/2016); Mario Cavaliere (Nr. 0247/2016); Andreas Cichy (Nr. 0248/2016); (*) (Nr. 0249/2016); (*) (Nr. 0250/2016); (*) (Nr. 0251/2016); (*) (Nr. 0252/2016); (*) (Nr. 0253/2016); (*) (Nr. 0254/2016); (*) (Nr. 0255/2016); Fabio Donati (Nr. 0256/2016); (*) (Nr. 0257/2016); (*) (Nr. 0258/2016); (*) (Nr. 0259/2016); (*) (Nr. 0260/2016); (*) (Nr. 0261/2016); (*) (Nr. 0262/2016); (*) (Nr. 0263/2016); Terenzia Mariotto (Nr. 0264/2016); (*) (Nr. 0265/2016); (*) (Nr. 0266/2016); (*) (Nr. 0267/2016); (*) (Nr. 0268/2016); Giulio Troni (Nr. 0269/2016); Stoyan Kanev (Nr. 0270/2016); (*) (Nr. 0271/2016); Luca Troni (Nr. 0272/2016); (*) (Nr. 0273/2016); (*) (Nr. 0274/2016); (*) (Nr. 0275/2016); Christos Taklis (Nr. 0276/2016); Guadalupe Gómez (Nr. 0277/2016); (*) (Nr. 0278/2016); Alessandro Corazza (Nr. 0279/2016); Matteo Corazza (Nr. 0280/2016); Simona Mulazzani (Nr. 0281/2016); Pierino Edi (Nr. 0282/2016); (*) (Nr. 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (Nr. 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (Nr. 0285/2016); (*) (Nr. 0286/2016); Enrique González Blanco (Nr. 0287/2016); (*) (Nr. 0288/2016); (*) (Nr. 0289/2016); (*) (Nr. 0290/2016); (*) (Nr. 0291/2016); Riccardo Magi (Nr. 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (Nr. 0293/2016); (*) (Nr. 0294/2016); (*) (Nr. 0295/2016); (*) (Nr. 0296/2016); Joachim Kussin (Nr. 0297/2016); (*) (Nr. 0298/2016); (*) (Nr. 0299/2016); (*) (Nr. 0300/2016); (*) (Nr. 0301/2016); (*) (Nr. 0302/2016); (*) (Nr. 0303/2016); (*) (Nr. 0304/2016); Cristian Parma (Nr. 0305/2016); Roberta Delbianco (Nr. 0306/2016); (*) (Nr. 0307/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0308/2016); (*) (Nr. 0309/2016); (*) (Nr. 0310/2016); Vincenzina Pari (Nr. 0311/2016); Francesco Delbianco (Nr. 0312/2016); Oreste Tontini (Nr. 0313/2016); Alessandro Riccomini (Nr. 0314/2016); Dianne Patrick (Nr. 0315/2016); (*) (Nr. 0316/2016); (*) (Nr. 0317/2016); Giuseppe Amati (Nr. 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (Nr. 0319/2016); (*) (Nr. 0320/2016); (*) (Nr. 0321/2016); David Reiling (Nr. 0322/2016); (*) (Nr. 0323/2016); Dian Dobrev (Nr. 0324/2016); (*) (Nr. 0325/2016); (*) (Nr. 0326/2016).

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 13. aprīlī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


4. Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (debates)

Ziņojums par nabadzības novēršanas mērķa sasniegšanu, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus [2015/2223(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Tamás Meszerics (A8-0040/2016).

Tamás Meszerics iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Julie Ward (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Claude Rolin PPE grupas vārdā, Miapetra Kumpula-Natri S&D grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Petr Mach EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Casa, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, David Casa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Javi López, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo un Arne Gericke ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos un Bronis Ropė.

Uzstājās Marianne Thyssen un Tamás Meszerics.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.4.2016. protokola 7.12. punkts.


5. Privātais sektors un attīstība (īss izklāsts)

Ziņojums par privāto sektoru un attīstību [2014/2205(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Nirj Deva (A8-0043/2016).

Nirj Deva iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala un Krisztina Morvai.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.4.2016. protokola 7.13. punkts.


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 12.4.2016. protokola 2. punkts.)


6.1. Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 un B8-0476/2016 (2016/2644(RSP)).

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock un Josef Weidenholzer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 un B8-0468/2016.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Marie-Christine Vergiat un Pavel Telička iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0475/2016 un B8-0476/2016.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Bas Belder, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda un Sajjad Karim.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir un Seán Kelly.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.4.2016. protokola 7.4. punkts.


6.2. Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 un B8-0482/2016 (2016/2648(RSP)).

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo un Beatriz Becerra Basterrechea iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.4.2016. protokola 7.5. punkts.


6.3. Nigērija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 un B8-0486/2016 (2016/2649(RSP)).

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte un Joachim Zeller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan un Csaba Sógor.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.4.2016. protokola 7.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0125).

Uzstāšanās

Jan Philipp Albrecht (referents).


7.2. Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Marju Lauristin (A8-0138/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0126).

Uzstāšanās

Marju Lauristin (referente).


7.3. Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0127).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0127).


7.4. Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0466/2016

(aizstāj B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella un Elena Valenciano S&D grupas vārdā;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0128).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0475/2016 vairs nav spēkā.)


7.5. Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0469/2016

(aizstāj B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze un László Tőkés PPE grupas vārdā;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā;

—    Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2016)0129).


7.6. Nigērija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0478/2016

(aizstāj B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā;

—    Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2016)0130).


7.7. Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Constance Le Grip (A8-0199/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0131).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0131).

Uzstāšanās

Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā – lai saskaņā ar Reglamenta 190. pantu pieprasītu atlikt balsošanu, Sergio Gaetano Cofferati, iebilstot pret šo prasību un pieprasot Komisijai, lai tā iesniegtu priekšlikumu direktīvai, kas papildinātu direktīvu, par kuru tika balsots tajā dienā, un Philippe Lamberts, atbalstot šo prasību.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (142 par, 492 pret, 12 atturas).

Pervenche Berès – lai lūgtu Komisiju izteikties par Sergio Gaetano Cofferati prasību, un Marianne Thyssen (Komisijas locekle).


7.8. Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2016/2019(BUD)) – Budžeta komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0131/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0132).

Uzstāšanās

Liadh Ní Riada – par grozījumu Nr. 1, un Indrek Tarand (referents) – lai ierosinātu mutisku grozījumu tāmes projekta 216. pantam (sēdes vadītāja norādīja, ka saskaņā ar Reglamentu šī prasība nav pieņemama).


7.9. 2015. gada ziņojums par Turciju (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2015. gada ziņojums par Turciju (2016/2898(RSP)).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0133).

Uzstāšanās

Bodil Valero ierosināja mutisku grozījumu 13. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece


7.10. 2015. gada ziņojums par Albāniju (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2015. gada ziņojums par Albāniju (2016/2896(RSP)).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0440/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0134).


7.11. 2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (2016/2897(RSP)).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0135).

Uzstāšanās

József Szájer – lai ierosinātu atlikt divas atlikušās balsošanas uz nākamo sesiju, un Marc Tarabella, iebilstot pret šo prasību.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (132 par, 300 pret, 15 atturas).


7.12. Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (balsošana)

Ziņojums par nabadzības novēršanas mērķa sasniegšanu, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus [2015/2223(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Tamás Meszerics (A8-0040/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0136).


7.13. Privātais sektors un attīstība (balsošana)

Ziņojums par privāto sektoru un attīstību [2014/2205(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Nirj Deva (A8-0043/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0137).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ieteikums otrajam lasījumam Jan Philipp Albrecht A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly un Angel Dzhambazki

Ieteikums otrajam lasījumam Marju Lauristin A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák un Angel Dzhambazki

Otrais ziņojums Timothy Kirkhope A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka – par jautājumu, kas saistīts ar procedūru, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Constance Le Grip ziņojums - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Indrek Tarand ziņojums - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Imigrācijas krīzes ietekme uz ES transporta nozari (debates)

Komisijas paziņojums: Imigrācijas krīzes ietekme uz ES transporta nozari (2016/2653(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić un José Inácio Faria.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


12. Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000004/2016) un kuru uzdeva Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer un Jakob von Weizsäcker Komisijai: Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).

Ismail Ertug izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil un Anne Sander.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

ITRE komiteja

- Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (2016/2041(INI))
(atzinums: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 10. marta lēmumu)

REGI komiteja
- Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - izvērtējums (2016/2045(INI))
(atzinums: BUDG, CONT)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. aprīļa lēmumu)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 134. panta 3. punkts)

AFET komiteja

- Ieteikums par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju (2016/2020(INI))
(atzinums: DEVE)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

ITRE komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (2016/2041(INI))
(atzinums: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 10. marta lēmumu)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (2015/2353(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI komiteja

- ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem (2015/2258(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants)

AGRI komiteja

- Jauna progresīva un inovatīva stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (2015/2105(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI komiteja

- Civiltiesību noteikumi par robotiku (2015/2103(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Kompetences pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem nodošana ES Vispārējai tiesai (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: AFCO, JURI (Reglamenta 39. pants)


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2016. gada 27. aprīlī un 2016. gada 28. aprīlī.


16. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridisks paziņojums