Показалец 
Протокол
PDF 309kWORD 254k
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Проверка на пълномощията
 6.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (разискване)
 18.Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (разискване)
 19.Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (разискване)
 20.Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)
 21.Жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (кратко представяне)
 22.Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по случай 30-тата годишнина от ядрената авария в Чернобил. Той отдаде почит на жертвите от катастрофата, чийто точен брой е все още спорен.


3. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошла Amal al-Qubaisi, председател на парламента на Обединените арабски емирства, която зае място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказаха се Manfred Weber, в съответствие с член 186 и член 11, параграф 2 от Правилника за дейността, относно посещението в Парламента на Arnaldo Otegi, бивш член на ETA, по покана на групата GUE/NGL по случай деня за почитане на паметта на жертвите на тероризма, който беше отбелязан преди два дни в понеделник, 25 април 2016 г. (председателят отговори, че съставянето на списъка на гостите на политическите групи е тяхна отговорност, и призова Manfred Weber да повдигне въпроса пред Председателския съвет и Бюрото) и Gabriele Zimmer относно изказването на Manfred Weber.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Morten Løkkegaard, считано от 3 март 2016 г.


6. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Гръцките компетентни органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Sotirios Zarianopoulos и Giorgos Grammatikakis, съответно в рамките на наказателни производства пред съда в Солун и пред съда в Ретимно.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следното искане за назначаване:

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Gabriele Preuß на мястото на Evelyne Gebhardt.

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

препоръката на комисия IMCO да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 8 април 2016 г. за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета днес е подписал следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))


10. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - срок: 14 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 10 и 12 и Международен счетоводен стандарт 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - срок: 21 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI

- Решение на Комисията за приемането на документ с насоки за уведомяване на органите по акредитация и лицензиращите органи от страна на проверяващите по околна среда, упражняващи дейност в държава членка различна от тази, в която са получили акредитацията или лиценза си, съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - срок: 15 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - срок: 22 юли 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE


11. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегирано решение на Комисията за изменение на Решение №466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Беларус (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в промишлени прибори за контрол и управление (C(2016)02202 – 2016/2671(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припои за електрически връзки със сензори за измерване на температурата в някои устройства (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 по отношение на времевите хоризонти за периода на ликвидация, които следва да се имат предвид по отношение на различните класове финансови инструменти (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 април 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 23 март 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1 месец, по искане на Съвета.

Препращане на водещата комисия: ECON


12. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Eвропейския съюз и Република Либерия;

— споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти;

— споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

— (O-000027/2016), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016), зададен от Elena Valenciano, от името на комисията AFET, и Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)


14. Внесени документи

Внесени са следните доклади от парламентарните комисии:

- Доклад относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (2015/2007(INI)) - FEMM - Докладчик: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Доклад относно жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (2015/2094(INI)) - FEMM - Докладчик: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Република Хърватия към Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - IMCO - Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - AGRI - Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на виза за турне и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и на регламенти (EО) № 562/2006 и (EО) № 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - LIBE - Докладчик: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2015/2205(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година (2015/2200(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2014 година (2015/2164(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година (2015/2201(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година (2015/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година (2015/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година (2015/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година (2015/2191(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година (2015/2180(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година (2015/2197(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година (2015/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година (2015/2189(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година (2015/2199(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година (2015/2192(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година (2015/2198(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година (2015/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година (2015/2190(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година (2015/2196(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година (2015/2178(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2014 година (2015/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2014 година (2015/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2015/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година (2015/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година (2015/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година (2015/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2014 година (2015/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година (2015/2179(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел V ‒ Сметна палата (2015/2158(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2014 година (2015/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (2015/2162(DEC)) - CONT - Докладчик: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година (2015/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (2015/2159(DEC)) - CONT - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година (2015/2182(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година (2015/2202(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година (2015/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година (2015/2181(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година (2015/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година (2015/2193(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година (2015/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година (2015/2204(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2014 година (2015/2165(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (2015/2161(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година (2015/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV ‒ Съд (2015/2157(DEC)) - CONT - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2014 година (2015/2195(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (2015/2206(DEC)) - CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите (2015/2160(DEC)) - CONT - Докладчик: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година (2015/2194(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година (2015/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел I ‒ Европейски парламент (2015/2155(DEC)) - CONT - Докладчик: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (2015/2163(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година (2015/2203(DEC)) - CONT - Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (2015/2154(DEC)) - CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Доклад относно публичния достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. (2015/2287(INI)) - LIBE - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха (2015/2339(IMM)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората априлска сесия (PE 579.940/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Искане на групата S&D за вписване в дневния ред на разискване относно статута на пазарна икономика на Китай, като то ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат гласувани на първата месечна сесия през май.

Изказаха се Gianni Pittella, от името на групата S&D, който обоснова искането, David Borrelli, от името на групата EFDD, който подкрепи искането, Daniel Caspary, който се изказа срещу искането, Philippe Lamberts, за да предложи разискването и гласуването да се състоят по време на първата месечна сесия през май, Gianni Pittella и David Borrelli, за да подкрепят това предложение, и Manfred Weber, за да поиска Председателският съвет да разгледа въпроса (председателят призова членовете на Парламента да поискат от него да отправи препоръка до Председателския съвет в рамките на изготвянето на следващия проект на дневен ред).

Искане на групата S&D за вписване в дневния ред на разискване относно последните събития в Полша и тяхното отражение върху основните права.

Изказаха се Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, който обоснова искането, Malin Björk, която подкрепи искането, Ryszard Antoni Legutko, който се изказа срещу искането, Sophia in 't Veld, за да поиска разискването да се състои по време на следващата месечна сесия или най-късно по време на юнската месечна сесия, и Esteban González Pons, за да се противопостави на провеждането на ново разискване преди Комисията да е предоставила информация за промените в положението в Полша (след като Enrique Guerrero Salom се съгласи с предложението на Sophia in 't Veld, председателят посочи, че ще бъде отправено такова искане на следващото заседание на Председателския съвет).

Четвъртък

В съгласие с политическите групи председателят предложи във времето за гласуване да бъдат вписани докладът Lebreton относно снемането на имунитета на Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) и искането на комисията EMPL за консултации с Европейския икономически и социален комитет относно европейския стълб на социалните права вледствие на съобщението на Комисията COM(2016)0127 от 8 март 2016 г.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

С това редът на работа е определен.

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, в съответствие с членове 22 и 141 от Правилника за дейността, за да поиска Парламентът да внесе в Съда на Европейския съюз иск за отмяна на споразумението между ЕС и Турция от 19 март 2016 г. (председателят отбелязва това).


16. Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)

Доклад относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г. [2015/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0050/2016)

Георги Пирински представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Daniele Viotti (в качеството на заместник на докладчика по становището на комисията BUDG), Dimitrios Papadimoulis (докладчик по становището на комисията ECON), Ivan Jakovčić (докладчик по становището на комисията REGI), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Brian Hayes, от името на групата PPE, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada и Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Grapini, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Czarnecki, който отговори, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato и Marco Valli.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Werner Hoyer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Георги Пирински.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.64 от протокола от 28.4.2016 г.


17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (разискване)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел ІІІ - Комисия и изпълнителни агенции [2015/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г.
Доклад относно специалните доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. [2015/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осми, девети, десети и единадесети ЕФР за финансовата 2014 година [2015/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел І - Европейски парламент (2015/2155(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІV - Съд на Европейския съюз [2015/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел V - Сметна палата [2015/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел VІ - Европейски икономически и социален комитет [2015/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІ - Комитет на регионите [2015/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел Х - Европейска служба за външна дейност [2015/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІІ - Европейски омбудсман [2015/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните (2015/2162(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година: постижения, финансово управление и контрол [2015/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година [2015/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година [2015/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз [2015/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за развитие на професионалното обучение [2015/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година [2015/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година [2015/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година [2015/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година [2015/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година [2015/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA )
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година [2015/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция за околната среда [2015/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година [2015/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година [2015/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година [2015/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година [2015/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година [2015/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция по лекарствата [2015/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите [2015/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година [2015/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година [2015/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година [2015/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година [2015/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година [2015/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2014 година [2015/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година [2015/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година [2015/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд [2015/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) [2015/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година [2015/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Агенцията на Европейския съюз за основните права [2015/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2014 година [2015/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година [2015/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година [2015/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година [2015/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година [2015/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година [2015/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година [2015/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan и Marian-Jean Marinescu представиха своите доклади.

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Vítor Caldeira (председател на Сметната палата).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), David Casa (докладчик по становището на комисията EMPL), Massimiliano Salini (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията REGI), Paolo De Castro (докладчик по становището на комисията AGRI), Yana Toom (докладчик по становището на комисията CULT), Pascal Durand (докладчик по становището на комисията AFET), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON), José Blanco López (докладчик по становището на комисията РECH), Joachim Zeller, от името на групата PPE, Георги Пирински, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Louis Aliot, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, който уточни смисъла на въпроса си, Inés Ayala Sender относно това изказване, Benedek Jávor и Gerolf Annemans.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Неджми Али, Ingeborg Gräßle и Андрей Новаков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

Изказаха се: Vítor Caldeira, Кристалина Георгиева, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki и Anders Primdahl Vistisen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.11 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.12 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.13 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.14 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.15 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.16 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.17 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.18 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.19 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.20 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.21 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.22 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.23 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.24 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.25. от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.26 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.27 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.28 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.29 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.30 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.31 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.32 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.33 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.34 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.35 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.36 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.37 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.38 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.39 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.40 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.41 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.42 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.43 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.44 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.45 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.46 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.47 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.48 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.49 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.50 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.51 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.52 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.53 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.54 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.55 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.56 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.57 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.58 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.59 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.60 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.61 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.62 от протокола от 28.4.2016 г и точка 4.63 от протокола от 28.4.2016 г.


18. Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000063/2016), зададен от Elena Valenciano, от името на комисията AFET и Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano и Enrique Guerrero Salom развиха въпроса.

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić и João Pimenta Lopes.

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложениs за резолюция, внесенr на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, от името на групата ALDE, относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, от името на групата PPE, относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, от името на групата S&D, относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.65 от протокола от 28.4.2016 г.


19. Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (разискване)

Публичен достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г. [2015/2287(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

Laura Ferrara представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Hedh, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná и João Pimenta Lopes.

Изказаха се: Věra Jourová и Laura Ferrara.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.66 от протокола от 28.4.2016 г.


20. Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000027/2016), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000028/2016), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

Pavel Svoboda и Cecilia Wikström развиха въпросите.

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Rikke Karlsson, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, и Eleonora Evi, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Gilles Lebreton, Julia Pitera, Edouard Martin, Jana Žitňanská, Mireille D'Ornano, Mairead McGuinness, Sergio Gaetano Cofferati, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Daniel Buda, Емил Радев, Rosa Estaràs Ferragut и Therese Comodini Cachia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Julie Ward, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Věra Jourová и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

— Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно защита на най-добрия интерес на детето в ЕС въз основа на петициите, адресирани до Европейския парламент (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 28.4.2016 г.


21. Жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС [2015/2094(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

Kostadinka Kuneva направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Julie Ward, Notis Marias, Marian Harkin, João Pimenta Lopes и Tania González Peñas.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.67 от протокола от 28.4.2016 г.


22. Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (кратко представяне)

Доклад относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии [2015/2007(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Terry Reintke (A8-0048/2016)

Terry Reintke направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Therese Comodini Cachia, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Daniela Aiuto, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Julie Ward и Neena Gill.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.68 от протокола от 28.4.2016 г.


23. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Gerard Batten, Martin Sonneborn, Roberta Metsola, László Tőkés, Monika Smolková, Marek Jurek, Marian Harkin, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Neena Gill, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Daniel Buda и Tomáš Zdechovský.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 581.425/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност