Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0016(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0056/2016

Debatter :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0145

Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva

3. Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II – Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II – Järnvägssäkerhet ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Izaskun Bilbao Barandica och Michael Cramer redogjorde för sina rekommendationer för andra behandlingen.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch och Massimiliano Salini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias och João Pimenta Lopes.

Talare: Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica och Michael Cramer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.8 i protokollet av den 28.4.2016 och punkt 4.9 i protokollet av den 28.4.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande