Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες

4.6. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ σχετικά με την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτημα για διαβούλευση της επιτροπής EMPL

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EMPL

Εγκρίνεται

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου