Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел

4.16. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІV - Съд на Европейския съюз [2015/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0152)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността)

Правна информация