Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.64
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0200

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

4.64. Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 και B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 65)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0488/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 και B8-0493/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda και Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva και Eleni Theocharous, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy και Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0201)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου