Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - BruxellesEndelig udgave

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

4. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af Petras Auštrevičius, der beklagede, at to personer, der var opført på den EU-omfattende visumforbudsliste, der blev udarbejdet af Parlamentet i dets anbefaling af 2. april 2014, som indbudt af et medlem havde fået adgang til Parlamentet og lejlighed til at tage ordet (formanden tog dette til efterretning).

°
° ° °

Formanden meddelte, at der grundet det store antal afstemninger kun ville blive mulighed for at afgive skriftlige stemmeforklaringer.


4.1. Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0138)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


4.2. Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0139)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.3. Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Republikken Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 18. december 1997 om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Liisa Jaakonsaari tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0140)


4.4. Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet [2015/2339(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0141)


4.5. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet Cecilia Wikström, for PETI, jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 2, om beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0142)


4.6. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)

Anmodning om høring fra EMPL

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ANMODNING FRA EMPL

Godkendt


4.7. EU's Jernbaneagentur ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0144)


4.9. Jernbanesikkerhed ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed(omarbejdning) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Forhandlingen fandt sted den18. maj 2015 (punkt 16 i protokollen af 18.5.2015).
Afstemningen var blevet udsat ved mødet den19. maj 2015 (punkt 5.11 i protokollen af 19.5.2015).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0146)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0146)

Indlæg

Cora van Nieuwenhuizen (ordfører), inden afstemningen.


4.11. Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [2015/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0147)

Der blev meddelt decharge og afslutningen af regnskaberne blev godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra a)).


4.12. Decharge 2014 : Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2014 [2015/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0148)


4.13. Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2014 [2015/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.14. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion I – Europa-Parlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)

Indlæg

Benedek Jávor, om formandens beslutning om at godkende anmodningen om særskilt afstemning om punkt 49 og for at anmode om, at afstemningen blev foretaget ved navneopråb. Formanden accepterede med forsamlingens samtykke anmodningen.

Markus Pieper (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 36, som var blevet godtaget.


4.15. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [2015/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0151)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.16. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV – Domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.17. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V - Revisionsretten [2015/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.18. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2015/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.19. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII – Regionsudvalget [2015/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0155)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0155)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.20. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [2015/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.21. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII – Den Europæiske Ombudsmand [2015/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.22. Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2015/2162(DEC)) - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.23. Decharge 2014 : resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2014: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [2015/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt23 )

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0159)


4.24. Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014 [2015/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.25. Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014 [2015/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.26. Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014 [2015/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.27. Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 [2015/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0163)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.28. Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014 [2015/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.29. Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0165)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.30. Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 [2015/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.31. Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 [2015/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0167)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.32. Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 [2015/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0168)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.33. Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.34. Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0170)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0170)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.35. Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 [2015/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0171)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0171)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.36. Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014 [2015/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0172)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0172)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.37. Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 [2015/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0173)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0173)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.38. Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 [2015/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0174)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0174)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.39. Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)(afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2014 [2015/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0175)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0175)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.40. Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0176)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0176)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.41. Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014 [2015/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0177)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0177)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.42. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014 [2015/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0178)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0178)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.43. Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 [2015/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0179)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0179)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.44. Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0180)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0180)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.45. Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 [2015/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0181)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0181)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.46. Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 [2015/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0182)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0182)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.47. Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014 [2015/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0183)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0183)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.48. Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0184)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0184)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.49. Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0185)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0185)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.50. Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 [2015/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0186)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0186)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.51. Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for regnskabsåret 2014 [2015/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0187)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0187)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.52. Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2014 [2015/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0188)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0188)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.53. Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 [2015/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0189)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0189)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.54. Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2014 [2015/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0190)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0190)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.55. Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2014 [2015/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0191)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0191)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.56. Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014 [2015/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0192)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0192)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.57. Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014 [2015/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0193)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0193)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.58. Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC og fællesforetagendet ARTEMIS) for regnskabsåret 2014 [2015/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0194)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0194)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.59. Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 [2015/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0195)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0195)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.60. Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014 [2015/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0196)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0196)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.61. Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (tidligere fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler) for regnskabsåret 2014 [2015/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0197)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0197)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.62. Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 [2015/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0198)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0198)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b), i forretningsordenen).


4.63. Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 [2015/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2016)0199)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0199)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1)


4.64. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 [2015/2127(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0200)


4.65. Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 og B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0488/2016

(erstatter B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 og B8-0493/2016):

stillet af:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda og Davor Ivo Stier, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer og Doru-Claudian Frunzulică, for S&D-Gruppen

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva og Eleni Theocharous, for ECR-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy og Liadh Ní Riada, for GUE/NGL-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun og Yannick Jadot, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0201)


4.66. Aktindsigt i perioden 2014-2015 (afstemning)

Betænkning om aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0202)


4.67. Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (afstemning)

Betænkning om kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU [2015/2094(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0203)


4.68. Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (afstemning)

Betænkning om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder [2015/2007(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0204)

Juridisk meddelelse