Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Petras Auštrevičius, paužot nožēlu par to, ka divas personas, kuras iekļautas to personu sarakstā, kurām visā ES aizliegts izsniegt vīzu (šis saraksts ir noteikts ar Parlamenta 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu), ir varējušas apmeklēt Parlamentu pēc kāda deputāta uzaicinājuma un uzstāties tajā (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, ņemot vērā balsošanas laika paredzamo ilgumu, tiks pieņemti tikai rakstiski balsojumu skaidrojumi.


4.1. Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Gruziju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0128/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0138).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


4.2. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Izraēlu (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0129/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0139).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.3. Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas Republikas pievienošanos 1997. gada 18. decembra Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Liisa Jaakonsaari sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0140).


4.4. Pieprasījums atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti [2015/2339(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0152/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0141).


4.5. Bērna interešu aizsardzība Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 216. panta 2. punktu iesniegusi Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā par bērna interešu aizsardzību Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0142).


4.6. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidi (Reglamenta 137. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties ar EMPL komiteju.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

EMPL KOMITEJAS PIEPRASĪJUMS

Apstiprināts.


4.7. ES Dzelzceļa aģentūra ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0073/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0143).


4.8. Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0144).


4.9. Dzelzceļa drošība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A8-0056/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0145).


4.10. Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015).

Debates notika 2015. gada 18. maijā (18.5.2015. protokola 16. punkts).
2015. gada 19. maija sēdē balsošana tika atlikta. (19.5.2015. protokola 5.11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0146).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0146).

Uzstāšanās

Cora van Nieuwenhuizen (referente) – pirms balsošanas.


4.11. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [2015/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0140/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0147).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0147).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.12. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi [2015/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0127/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0148).


4.13. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Claudia Schmidt (A8-0137/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0149).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS.

Noraidīts.

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.14. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (2015/2155(DEC)) - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Markus Pieper (A8-0135/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0150).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0150).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Benedek Jávor par priekšsēdētāja lēmumu atzīt par pieņemamu pieprasījumu balsot atsevišķi par 49. punktu un lai pieprasītu par to balsot pēc saraksta. Sēdes vadītājs ar deputātu piekrišanu šo pieprasījumu apstiprināja.

Markus Pieper (referents) ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 36. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


4.15. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [2015/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0151).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0151).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.16. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [2015/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 ).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0152).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0152).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.17. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [2015/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0153).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.18. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [2015/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0154).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0154).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.19. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [2015/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0132/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0155).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0155).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.20. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [2015/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0156).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.21. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [2015/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0157).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.22. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2015/2162(DEC)) - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0109/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0158).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.23. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2015/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0080/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0159).


4.24. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0087/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0160).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.25. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0093/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0161).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.26. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0084/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0162).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.27. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0082/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0163).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.28. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0088/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0164).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0164).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.29. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0095/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0165).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.30. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0133/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0166).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.31. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0090/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0167).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.32. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0103/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0168).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.33. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0118/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0169).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.34. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0100/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0170).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.35. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0104/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0171).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.36. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0086/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0172).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.37. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0085/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0173).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.38. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0091/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0174).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0174).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.39. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)(balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0117/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0175).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0175).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.40. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0114/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0176).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0176).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.41. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0177).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0177).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.42. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0102/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0178).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0178).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.43. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0098/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0179).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0179).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.44. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0106/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0180).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0180).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.45. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0096/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0181).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0181).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.46. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0116/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0182).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0182).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.47. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0124/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0183).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0183).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.48. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0134/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0184).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0184).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.49. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (Euratom) (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0110/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0185).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0185).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.50. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0120/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0186).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0186).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.51. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tiesu sadarbības vienības (Eurojust) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0099/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0187).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0187).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.52. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0122/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0188).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0188).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.53. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0108/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0189).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0189).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.54. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0115/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0190).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0190).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.55. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0112/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0191).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0191).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.56. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0192).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0192).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.57. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums „Clean Sky" (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0193).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0193).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.58. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0194).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0194).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.59. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0195).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0195).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.60. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0196).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0196).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.61. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (bijušais Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2200(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0197).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0197).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.62. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0198).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0198).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


4.63. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2015/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts.)

LĒMUMU PRIEKŠLIKUMI

Pieņemts (P8_TA(2016)0199).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0199).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


4.64. Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2014. gada pārskats [2015/2127(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0050/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0200).


4.65. Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 un B8-0493/2016 (2016/2662(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0488/2016

(aizstāj B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 un B8-0493/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda un Davor Ivo Stier, PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer un Doru-Claudian Frunzulică, S&D grupas vārdā,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva un Eleni Theocharous, ECR grupas vārdā,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber un Hilde Vautmans, ALDE grupas vārdā,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy un Liadh Ní Riada, GUE/NGL grupas vārdā,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun un Yannick Jadot, Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0201).


4.66. Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā [2015/2287(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0141/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0202).


4.67. Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par mājsaimniecībās nodarbinātām sievietēm un aprūpētājām Eiropas Savienībā [2015/2094(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0203).


4.68. Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšanu digitālajā laikmetā [2015/2007(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Terry Reintke (A8-0048/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0204).

Juridisks paziņojums