Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

4. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Petras Auštrevičius, die betreurt dat twee personen die voorkomen op de voor de gehele Unie geldende lijst met visumverboden die het Parlement bij zijn aanbeveling van 2 april 2014 heeft opgesteld, het Parlement zijn binnengeraakt en er het woord hebben kunnen voeren, op uitnodiging van een lid (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat alleen schriftelijke stemverklaringen zullen worden aanvaard aangezien de stemming naar verwachting lang zal duren.


4.1. Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0138)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


4.2. Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0139)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.3. Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Liisa Jaakonsaari legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0140)


4.4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0141)


4.5. Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, overeenkomstig artikel 216, lid 2, van het Reglement, over het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0142)


4.6. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité over de ontwikkeling van een Europese pijler van sociale rechten (artikel 137 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging van de Commissie EMPL

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VERZOEK VAN DE COMMISSIE EMPL

Goedgekeurd


4.7. Spoorwegbureau van de Europese Unie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0143)


4.8. Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0144)


4.9. Spoorwegveiligheid ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0145)


4.10. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op18 mei 2015 (punt 16 van de notulen van 18.5.2015).
De stemming werd uitgesteld in de vergadering van19 mei 2015 (punt 5.11 van de notulen van 19.5.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0146)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0146)

Het woord werd gevoerd door:

Cora van Nieuwenhuizen (rapporteur), vóór de stemming.


4.11. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [2015/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0147)

De kwijtingen worden verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


4.12. Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0148)


4.13. Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0149)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.14. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling I – Europees Parlement (2015/2155(DEC)) - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Het woord werd gevoerd door:

Benedek Jávor, over het besluit van de Voorzitter om het verzoek om aparte stemming over paragraaf 49 ontvankelijk te verklaren, en om te vragen dat daarover hoofdelijk wordt gestemd. De Voorzitter aanvaardde dit verzoek, na te hebben vastgesteld dat de vergadering het daarmee eens was.

Markus Pieper (rapporteur), die een mondeling amendement op amendement 36 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


4.15. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad [2015/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0151)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.16. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IV – Hof van Justitie [2015/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.17. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling V – Rekenkamer [2015/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.18. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [2015/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.19. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VII – Comité van de Regio's [2015/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.20. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [2015/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.21. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VIII – Europese Ombudsman [2015/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.22. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC)) - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.23. Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle [2015/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt23 )

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0159)


4.24. Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.25. Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.26. Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.27. Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0163)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.28. Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.29. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0165)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.30. Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.31. Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0167)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.32. Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0168)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.33. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.34. Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0170)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0170)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.35. Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0171)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0171)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.36. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0172)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0172)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.37. Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0173)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0173)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.38. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0174)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0174)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.39. Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0175)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0175)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.40. Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0176)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0176)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.41. Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0177)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0177)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.42. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0178)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0178)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.43. Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0179)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0179)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.44. Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0180)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0180)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.45. Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0181)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0181)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.46. Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0182)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0182)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.47. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0183)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0183)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.48. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0184)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0184)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.49. Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0185)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0185)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.50. Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0186)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0186)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.51. Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0187)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0187)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.52. Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0188)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0188)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.53. Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0189)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0189)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.54. Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0190)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0190)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.55. Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0191)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0191)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.56. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0192)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0192)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.57. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0193)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0193)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.58. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming Eniac en Gemeenschappelijke Onderneming Artemis) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0194)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0194)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.59. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0195)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0195)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.60. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0196)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0196)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.61. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2200(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0197)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0197)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.62. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0198)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0198)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


4.63. Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014 [2015/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA(2016)0199)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0199)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


4.64. Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 [2015/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0200)


4.65. Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 en B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0488/2016

(ter vervanging van B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 en B8-0493/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva en Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy en Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun en Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0201)


4.66. Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (stemming)

Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 116, lid 7, van het Reglement) in 2014 en 2015 [2015/2287(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0202)


4.67. Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (stemming)

Verslag over vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU [2015/2094(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0203)


4.68. Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (stemming)

Verslag over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk [2015/2007(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 68)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0204)

Juridische mededeling