Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 април 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

7. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, JURI, CONT

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-02/C/16 - Европейска сметна палата (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 7/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2016 - Комитет на регионите (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Строеж на лабораторна сграда (крило М) в Съвместния изследователски център в Карлсруе (Германия) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Трансфер на бюджетни кредити INF 1/2016 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента - предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно преструктурирането на европейския космически сектор (B8-0389/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (B8-0418/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно опазването на територията и хидрогеоложката нестабилност в държавите членки (B8-0419/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно децата, засегнати от синдром на Даун (B8-0420/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опазването на алпийския козирог в Алпите (B8-0421/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно защитата на производството на пчелен мед в Европа (B8-0422/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (B8-0423/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно единен механизъм за гражданска защита (B8-0424/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно нелоялните търговски практики между предприятията във веригата за доставки на храни (B8-0425/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прекратяване на дерогацията по отношение на изискването за зашеметяване преди клането на животните от биологичния сектор (B8-0426/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно въпроса за опасността от синята светлина за зрението (B8-0427/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно актуализирането на списъка на вредните вещества на работното място (B8-0428/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно въвеждането на по-ефикасни разпоредби относно емисиите на вредни газове, които причиняват атмосферно замърсяване (B8-0429/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно новите нормативни разпоредби и съответните правила за закрила на дребните спестители (B8-0430/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Lorenzo Fontana и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно приравняването в правно отношение на купуването и продаването на деца посредством практиката на сурогатно майчинство на трафик с хора и органи (B8-0431/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно развитието на европейско партньорство в областта на селското стопанство (B8-0432/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно разпространението на нови домашни икономики, способни да намалят разхищението на храни (B8-0433/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно инициативи и предложения в подкрепа на политиките за младежта в държавите членки (B8-0434/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сътрудничеството срещу хранителните измами и „италианското звучене“ (B8-0435/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно разпоредбите, касаещи използването на лични данни за търговски цели на интернет пазара (B8-0436/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правата на хората с увреждания (B8-0437/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно социалното селско стопанство и свързаните с това възможности за обучение (B8-0438/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно ескалацията на насилието срещу християните по света (B8-0443/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно достъпа до образование на пълнолетните лица, търсещи убежище (B8-0444/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на вируса Зика в Италия и в Европа (B8-0445/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно сигнала за тревога във връзка с фалшифициране, подаден от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (B8-0446/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно системата на КНП (контролирано наименование на произход) и ГКНП (гарантирано и контролирано наименование на произход) за италианските вина, които са в опасност (B8-0447/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно насърчаването на използването на биологични отпадъци за производство на чиста енергия (B8-0448/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно създаването на нови семейства сред младите европейци (B8-0450/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно възможностите за обновяване на градската среда проекти, насочени към подобряване на околната среда в Европа (B8-0451/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно европейските университетски инициативи (B8-0453/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция oтносно дискриминацията на християните от Близкия изток (B8-0454/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно дискриминацията срещу иракските религиозни малцинства при издаването на визи (B8-0455/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно миграционния въпрос и проникването на джихадистите (B8-0456/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно края на Шенгенската система (B8-0457/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно християните – най-преследваната религиозна група в света (B8-0458/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ограничаването на задлъжнялостта на банковите институции (B8-0459/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно използването на нови източници на енергия (B8-0460/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно случаите на експулсиране на сирийски бежанци (B8-0462/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

Правна информация