Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel

7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka– EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/C/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 7/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2016 - Výbor regionů (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Výstavba budovy s laboratořemi (křídlo M) v areálu Společného výzkumného střediska v Karlsruhe (Německo) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2016 – Hospodářský a sociální výbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o restrukturalizaci evropského kosmického odvětví (B8-0389/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (B8-0418/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o ochraně území a hydrogeologické nestabilitě v členských státech (B8-0419/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o dětech postižených Downovým syndromem (B8-0420/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně kozorožců v Alpách (B8-0421/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o obraně evropské produkce medu (B8-0422/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nové politice pro spotřebitele energie (B8-0423/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o jednotném systému civilní ochrany (B8-0424/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinářském dodavatelském řetězci (B8-0425/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ukončení platnosti výjimky z povinnosti omračovat zvířata z ekologického chovu před porážkou (B8-0426/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o nebezpečnosti modrého světla pro lidský zrak (B8-0427/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o aktualizaci seznamu škodlivých látek při práci (B8-0428/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zavedení účinnějších norem pro emise škodlivých plynů, jež znečišťují ovzduší (B8-0429/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nových právních předpisech a normách na ochranu drobných střadatelů (B8-0430/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o opatření, na jehož základě by se obchodování s dětmi náhradních matek právně vnímalo jako obchodování s lidmi a s orgány (B8-0431/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o rozvoji evropského partnerství v zemědělství (B8-0432/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o šíření nových způsobů hospodaření v domácnostech zaměřených na omezení plýtvání potravinami (B8-0433/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o iniciativách a návrzích na podporu politik členských států ve prospěch mládeže (B8-0434/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o spolupráci v boji proti podvodům v potravinářství a zneužívání italsky znějících jmen (B8-0435/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o regulaci komerčního používání osobních údajů na internetovém trhu (B8-0436/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právech osob se zdravotním postižením (B8-0437/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sociálním zemědělství a příslušných vzdělávacích možnostech (B8-0438/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o eskalaci násilí vůči křesťanům ve světě (B8-0443/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přístupu dospělých žadatelů o azyl ke vzdělání (B8-0444/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření viru zika v Itálii a v Evropě (B8-0445/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělání, na jehož velmi znepokojivý dopad upozornil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (B8-0446/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ohrožení systému kontrolovaných označení původu (označení DOC) a zaručených a kontrolovaných označení původu (označení DOCG) italských vín (B8-0447/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o pobídkách k využívání organického odpadu za účelem výroby čisté energie (B8-0448/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zakládání nových rodin ze strany evropské mládeže (B8-0450/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o projektech městské obnovy zaměřených na zdůraznění hodnoty životního prostředí v Evropě (B8-0451/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o iniciativách evropských univerzit (B8-0453/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o diskriminaci východních křesťanů (B8-0454/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o diskriminačním procesu udělování víz iráckým náboženským menšinám (B8-0455/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o migrační otázce a infiltraci džihádistů (B8-0456/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o ukončení schengenského systému (B8-0457/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o křesťanech jakožto nejvíce pronásledované náboženské skupině na světě (B8-0458/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o omezení zadluženosti bankovních institucí (B8-0459/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o využívání nových zdrojů energie (B8-0460/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o vyhošťování syrských uprchlíků (B8-0462/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

Právní upozornění