Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. april 2016 - BruxellesEndelig udgave

7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-02/C/16 – Revisionsretten (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 7/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2016 – Regionsudvalget (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Opførelse af en laboratoriebygning (Fløj »M«) på Det Fælles Forskningscenters hjemsted i Karlsruhe (Tyskland) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF1/2016 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om omstrukturering af den europæiske rumfartssektor (B8-0389/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (B8-0418/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af landområder og om hydrogeologiske ubalancer i medlemsstaterne (B8-0419/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om børn med Downs syndrom (B8-0420/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse af stenbukke i Alperne (B8-0421/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske honningproduktion (B8-0422/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en ny aftale for energiforbrugere (B8-0423/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en fælles civilbeskyttelsesmekanisme (B8-0424/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden mellem virksomheder (B8-0425/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ophævelse af undtagelsen fra kravet om bedøvelse af økologisk opdrættede dyr inden slagtning (B8-0426/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om den fare, som blåt lys udgør for synet (B8-0427/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om ajourføring af listen over sundhedsskadelige stoffer på arbejdspladsen (B8-0428/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om indførelse af mere effektive regler om udledning af skadelige gasser, der forårsager luftforurening (B8-0429/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nye regler og bestemmelser til beskyttelse af småsparere (B8-0430/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Lorenzo Fontana og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om juridisk at ligestille køb af børn gennem anvendelsen af rugemødre med handel med mennesker og organer (B8-0431/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om udviklingen af det europæiske innovationspartnerskab inden for landbruget (B8-0432/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om udbredelse af nye husholdningsøkonomiske vaner med henblik på at mindske fødevarespild (B8-0433/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om initiativer og forslag til støtte for medlemsstaternes ungdomspolitikker (B8-0434/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om samarbejde om bekæmpelse af fødevaresvig og "Italian sounding" varebetegnelser (B8-0435/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om reglerne for anvendelse af personoplysninger til kommercielle formål på det digitale marked (B8-0436/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om handicappedes rettigheder (B8-0437/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om det sociale landbrug og hermed forbundne uddannelsesmuligheder (B8-0438/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den eskalerende vold mod kristne i verden (B8-0443/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om voksne asylansøgeres adgang til uddannelse (B8-0444/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af zikavirus i Italien og Europa (B8-0445/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om EUIPO's advarsel om forfalskning (B8-0446/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om truslen mod DOC- og DOCG-systemet for italienske vine (B8-0447/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fremme af anvendelsen af organisk affald til produktion af ren energi (B8-0448/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om stiftelse af nye familier blandt unge europæere (B8-0450/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om byfornyelsesprojekter med henblik på valorisering af miljøet i Europa (B8-0451/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om europæiske universitetsinitiativer (B8-0453/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om diskrimination af kristne fra Østen (B8-0454/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den diskriminerende procedure for udstedelse af visa til irakiske religiøse mindretal (B8-0455/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om migrationsspørgsmålet og jihadistisk infiltration (B8-0456/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om Schengensystemets ophør (B8-0457/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om de kristne, den mest forfulgte religiøse gruppe i verden (B8-0458/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om begrænsning af bankernes gæld (B8-0459/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om brugen af nye energikilder (B8-0460/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om udvisning af syriske flygtninge (B8-0462/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

Juridisk meddelelse