Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, CONT

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-02/C/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 7/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Κατασκευή κτιρίου εργαστηρίων (πτέρυγα Μ) στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Καρλσρούη (Γερμανία) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF1/2016 - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα (B8-0389/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (B8-0418/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του εδάφους και τις υδρογεωλογικές καταστροφές στα κράτη μέλη (B8-0419/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από σύνδρομο Down (B8-0420/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του αίγαγρου στις Άλπεις (B8-0421/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής μελιού (B8-0422/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας (B8-0423/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας (B8-0424/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (B8-0425/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το τέλος της παρέκκλισης από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν την σφαγή των ζώων του τομέα της βιολογικής παραγωγής (B8-0426/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα του κινδύνου που συνιστά το κυανό φως για την όραση (B8-0427/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επικαιροποίηση του καταλόγου των επιβλαβών ουσιών στον χώρο εργασίας (B8-0428/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για τη θέσπιση αποτελεσματικότερων διατάξεων σχετικά με την εκπομπή επιβλαβών αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση (B8-0429/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την προστασία των μικρών επενδυτών (B8-0430/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νομική εξομοίωση της αγοραπωλησίας παιδιών μέσω της πρακτικής της παρένθετης μητρότητας με την εμπορία ανθρώπων και οργάνων (B8-0431/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης στον τομέα της γεωργίας (B8-0432/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση νέων μορφών οικιακής οικονομίας με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (B8-0433/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της νεολαίας (B8-0434/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργασία κατά των περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων και της «ιταλικοποίησης» των ονομασιών («Italian sounding») (B8-0435/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο (B8-0436/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (B8-0437/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινωνική γεωργία και τις σχετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες (B8-0438/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κλιμάκωση της βίας κατά των χριστιανών στον κόσμο (B8-0443/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόσβαση των ενηλίκων αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση (B8-0444/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάπλωση του ιού Ζίκα στην Ιταλία και στην Ευρώπη (B8-0445/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προειδοποίηση του EUIPO για τις παραποιήσεις (B8-0446/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύστημα χαρακτηρισμού ως DOC και DOCG των επαπειλούμενων ιταλικών κρασιών (B8-0447/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση κινήτρων για τη χρήση των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας (B8-0448/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία νέων οικογενειών από τους νέους της Ευρώπης (B8-0450/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με σχέδια αστικής ανάπλασης με στόχο την αξιοποίηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη (B8-0451/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες (B8-0453/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των χριστιανών της Ανατολής (B8-0454/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρίσεις στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων προς ιρακινές θρησκευτικές μειονότητες (B8-0455/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης και τη διείσδυση των τζιχαντιστών (B8-0456/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον τερματισμό του συστήματος Σένγκεν (B8-0457/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους χριστιανούς, τη θρησκευτική ομάδα που διώκεται περισσότερο από όλες στον κόσμο (B8-0458/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό του χρέους των τραπεζικών ιδρυμάτων (B8-0459/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση νέων πηγών ενέργειας (B8-0460/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις απελάσεις σύρων προσφύγων (B8-0462/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου