Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. aprill 2016 - BrüsselLõplik väljaanne

7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE, IMCO

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-02/C/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 7/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2016 - Regioonide Komitee (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Laborihoone (M-tiib) ehitamine Teadusuuringute Ühiskeskuse territooriumile Karlsruhes (Saksamaa) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2016 - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kosmosevaldkonna restruktureerimise kohta (B8-0389/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektroonikaromude kohta (B8-0418/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide maastikukaitse ja hüdrogeoloogiliste probleemide kohta (B8-0419/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Downi sündroomiga laste kohta (B8-0420/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kaljukitsede populatsiooni säilitamise kohta Alpides (B8-0421/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa meetootmise kaitse kohta (B8-0422/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek uute võimaluste kohta energiatarbijatele (B8-0423/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kodanikukaitse ühtse mehhanismi kohta (B8-0424/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ettevõtete vahel valitsevate ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas (B8-0425/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek mahepõllumajanduslikul viisil kasvatatud loomade tapmisele eelnevat uimastamist käsitleva erandi kaotamise kohta (B8-0426/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek sinise valguse silmadele avalduva kahjuliku mõju kohta (B8-0427/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek töökohal leiduvate kahjulike ainete loetelu ajakohastamise kohta (B8-0428/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek õhku saastavate kahjulike gaaside heitkoguseid käsitlevate tõhusamate õigusnormide kasutuselevõtu kohta (B8-0429/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek väikehoiustajate kaitseks mõeldud uute õigusaktide ja nendega seotud eeskirjade kohta (B8-0430/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek surrogaatemaduse tavas seisneva lastekaubanduse õigusliku võrdsustamise kohta inimkaubanduse ja elunditega kauplemisega (B8-0431/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa põllumajanduspartnerluse arendamise kohta (B8-0432/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vähendamise potentsiaaliga uute majandamismudelite leviku kohta kodumajapidamistes (B8-0433/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide noorsoopoliitikat toetavate algatuste ja ettepanekute kohta (B8-0434/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek toiduga seotud pettuste ja itaaliapäraste tootenimetuste vastu võitlemiseks tehtava koostöö kohta (B8-0435/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek eeskirjade kohta, mis käsitlevad ärilisel eesmärgil isikuandmete kasutamist internetikaubanduses (B8-0436/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimeste õiguste kohta (B8-0437/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalse põllumajanduse ja sellega seotud koolitusvõimaluste kohta (B8-0438/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristlaste vastu suunatud vägivalla eskaleerumise kohta maailmas (B8-0443/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek täiskasvanud varjupaigataotlejate juurdepääsu kohta haridusele (B8-0444/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Zika viiruse leviku kohta Itaalias ja Euroopas (B8-0445/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek OHIMi antud võltsimisalase hoiatuse kohta (B8-0446/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ohu kohta Itaalia veinide DOC- ja DOCG-märgise süsteemile (B8-0447/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek orgaanilistest jäätmetest puhta energia tootmise edendamise kohta (B8-0448/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noorte eurooplaste pereloomise kohta (B8-0450/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopas keskkonna väärtustamisele suunatud linnakeskkonna ümberkujundamise projektide kohta (B8-0451/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa ülikoolialgatuste kohta (B8-0453/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Lähis-Ida kristlaste diskrimineerimise kohta (B8-0454/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Iraagi usuvähemusi diskrimineeriva viisade väljastamise korra kohta (B8-0455/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek rändeküsimuse ja džihadistide sisseimbumise kohta (B8-0456/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek Schengeni süsteemi likvideerimise kohta (B8-0457/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek kristlaste, maailma kõige tagakiusatuma usurühma kohta (B8-0458/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pankade võlakoormuse ohjeldamise kohta (B8-0459/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek uute energiaallikate kasutamise kohta (B8-0460/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Süüria pagulaste väljasaatmise kohta (B8-0462/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

Õigusalane teave