Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis

7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020m. laikotarpiui (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

-Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-02/C/16. Audito Rūmai (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 7/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2016. Regionų komitetas (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Laboratorijos pastato (M priestatas) statyba Jungtinio tyrimų centro teritorijoje Karlsruhėje (Vokietija) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Asignavimų perkėlimas Nr. INF 1/2016: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kosmoso sektoriaus restruktūrizavimo (B8-0389/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (B8-0418/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių teritorijos apsaugos ir hidrogeologinės pusiausvyros sutrikimų jose (B8-0419/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Dauno sindromu sergančių vaikų (B8-0420/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalninių ožių išsaugojimo Alpėse (B8-0421/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos medaus gamybos apsaugos (B8-0422/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimo (B8-0423/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrojo civilinės saugos mechanizmo (B8-0424/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (B8-0425/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nukrypti leidžiančios nuostatos dėl ekologiškai išaugintų gyvūnų svaiginimo prieš skerdimą galiojimo pabaigos (B8-0426/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėlynosios šviesos regėjimui keliamo pavojaus problemos (B8-0427/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kenksmingų medžiagų darbo vietoje sąrašo atnaujinimo (B8-0428/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingesnių teisės aktų, ribojančių oro taršą sukeliančių kenksmingų dujų išmetimą, priėmimo (B8-0429/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų teisės aktų nuostatų ir atitinkamų taisyklių dėl smulkiųjų indėlininkų apsaugos (B8-0430/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kūdikių pardavimo praktikuojant surogatinę motinystę prilyginimo prekybai žmonėmis ir žmogaus organais teisiniu požiūriu (B8-0431/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos partnerystės plėtros žemės ūkio srityje (B8-0432/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų taupymo tendencijų namų ūkiuose skatinimo, siekiant sumažinti maisto švaistymą (B8-0433/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių paramos jaunimo politikai iniciatyvų ir pasiūlymų (B8-0434/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendradarbiavimo kovojant su sukčiavimu maisto produktų srityje ir vad. itališko skambesio pavadinimais (B8-0435/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asmens duomenų panaudojimo komerciniais tikslais prekybos internetu srityje reglamentavimo (B8-0436/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neįgaliųjų teisių (B8-0437/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinio ūkininkavimo ir susijusių galimybių mokytis (B8-0438/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sustiprėjusio smurto prieš krikščionis pasaulyje (B8-0443/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl suaugusių prieglobsčio prašytojų galimybių gauti išsilavinimą (B8-0444/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zikos viruso plitimo Italijoje ir Europoje (B8-0445/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos paskelbto padirbinėjimo pavojaus (B8-0446/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališkų vynų ženklinimo „D.O.C.“ ir „D.O.C.G.“ sistemai iškilusio pavojaus (B8-0447/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organinių atliekų naudojimo švariai energijai gaminti skatinimo (B8-0448/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunų europiečių šeimų kūrimo (B8-0450/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl miesto perplanavimo projektų siekiant pagerinti aplinką Europoje (B8-0451/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos universitetų iniciatyvų (B8-0453/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rytų krikščionių diskriminacijos (B8-0454/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diskriminacinės vizų išdavimo Irako religinėms mažumoms priklausantiems asmenims tvarkos (B8-0455/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migracijos ir džihadistų infiltracijos (B8-0456/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno sistemos panaikinimo (B8-0457/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krikščionių, labiausiai pasaulyje persekiojamos religinės bendruomenės (B8-0458/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bankų įsiskolinimo apribojimo (B8-0459/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų energijos šaltinių naudojimo (B8-0460/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos pabėgėlių išsiuntimo (B8-0462/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Teisinis pranešimas