Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija

7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-02/C/16 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0023/2016 – C8-0147/2016 – 2016/2048(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 7/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0024/2016 – C8-0148/2016 – 2016/2049(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2016 — Reģionu komiteja (N8-0025/2016 – C8-0151/2016 – 2016/2068(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Laboratoriju ēkas būvniecība (M korpuss) Kopīgā pētniecības centra teritorijā Karlsrūē (Vācija) (N8-0026/2016 – C8-0152/2016 – 2016/2071(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2016 - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0027/2016 – C8-0156/2016 – 2016/2073(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kosmosa nozares restrukturizāciju (B8-0389/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (B8-0418/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reģionālo aizsardzību un hidroģeoloģisko nestabilitāti dalībvalstīs (B8-0419/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērniem ar Dauna sindromu (B8-0420/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Alpu kalnu kazu aizsardzību (B8-0421/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas medus ieguves nozares aizsardzību (B8-0422/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno kursu, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem (B8-0423/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotu Savienības civilās aizsardzības mehānismu (B8-0424/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu savstarpēju negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē (B8-0425/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkāpes atcelšanu prasībai apdullināt nokaušanai paredzētos bioloģiski audzētos dzīvniekus (B8-0426/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zilās gaismas kaitīgumu redzei (B8-0427/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba videi kaitīgo vielu saraksta atjaunināšanu (B8-0428/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par efektīvāku noteikumu ieviešanu saistībā ar gaisu piesārņojošām kaitīgo gāzu emisijām (B8-0429/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunām tiesību normām un to īstenošanas noteikumiem, lai aizsargātu mazos noguldītājus (B8-0430/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par surogācijas prakses rezultātā dzimušu bērnu tirdzniecības juridisku pielīdzināšanu cilvēku un orgānu tirdzniecībai (B8-0431/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas partnerības attīstību lauksaimniecībā (B8-0432/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu mājsaimniecības veidu popularizēšanu, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu (B8-0433/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iniciatīvām un priekšlikumiem, ar kuriem atbalsta dalībvalstu jaunatnes politikas nostādnes (B8-0434/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbību cīņā pret pārtikas produktu viltošanu un maldinošām norādēm “Itālijas produkts” (B8-0435/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējumu personas datu izmantošanai komerciālos nolūkos tīmekļa tirgū (B8-0436/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personu ar invaliditāti tiesībām (B8-0437/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo lauksaimniecību un ar to saistītajām mācību iespējām (B8-0438/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbības eskalāciju pret kristiešiem visā pasaulē (B8-0443/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieaugušo patvēruma prasītāju iespējām iegūt izglītību (B8-0444/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Zikas vīrusa izplatību Itālijā un Eiropā (B8-0445/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja celto trauksmi par viltojumiem (B8-0446/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas vīnu DOC un DOCG marķējuma sistēmas apdraudējumu (B8-0447/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bioatkritumu izmantošanas nepiesārņojošas enerģijas ražošanā veicināšanu (B8-0448/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas jauniešu jauno ģimeņu veidošanu (B8-0450/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iespēju pārprojektēt pilsētvides plānojumu, lai uzlabotu vidi Eiropā (B8-0451/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas universitāšu iniciatīvām (B8-0453/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Austrumu kristiešu diskrimināciju (B8-0454/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diskriminējošo procedūru attiecībā uz vīzu piešķiršanu Irākas reliģiskajām minoritātēm (B8-0455/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas jautājumu un džihādistu iefiltrēšanos (B8-0456/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas sistēmas darbības pārtraukšanu (B8-0457/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešiem — pasaulē visvairāk vajāto reliģisko grupu (B8-0458/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par banku parādu ierobežošanu (B8-0459/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu energoresursu veidu izmantošanu (B8-0460/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Sīrijas kristiešu izraidīšanu (B8-0462/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

Juridisks paziņojums