Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 april 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/C/16 - Rekenkamer (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 7/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2016 - Comité van de Regio's (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Aanleg van een laboratoriumgebouw (vleugel M) op de locatie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Karlsruhe (Duitsland) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Kredietoverschrijving INF 1/2016 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de herstructurering van de Europese ruimtesector (B8-0389/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (B8-0418/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over bescherming van het grondgebied en hydrogeologische destabilisatie in de lidstaten (B8-0419/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over kinderen met het syndroom van Down (B8-0420/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het behoud van de steenbokken in de Alpen (B8-0421/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over verdediging van de Europese honingproductie (B8-0422/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een "new deal" voor energieconsumenten (B8-0423/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over één mechanisme voor civiele bescherming (B8-0424/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (B8-0425/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de opheffing van de afwijking van de bedwelmingsplicht vóór het slachten van dieren in de biologische sector (B8-0426/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de kwestie van het gevaar van blauw licht voor de ogen (B8-0427/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de bijwerking van de lijst van schadelijke stoffen op het werk (B8-0428/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de invoering van efficiëntere regels voor de emissie van schadelijke gassen die zorgen voor luchtverontreiniging (B8-0429/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de nieuwe wetsbepalingen en de hiermee verband houdende regelingen ter bescherming van kleine spaarders (B8-0430/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de juridische gelijkstelling van de verkoop van kinderen via de praktijk van het draagmoederschap met mensenhandel en orgaanhandel (B8-0431/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van het Europese partnerschap in de landbouw (B8-0432/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de verspreiding van nieuwe huishoudelijke modellen ter vermindering van de voedselverspilling (B8-0433/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over initiatieven en voorstellen ter ondersteuning van het jeugdbeleid van de lidstaten (B8-0434/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over samenwerking tegen levensmiddelenfraude en "Italian sounding" (B8-0435/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de regelgeving inzake het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden op de internetmarkt (B8-0436/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de rechten van personen met een handicap (B8-0437/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over sociale landbouw en de opleidingsmogelijkheden op dit gebied (B8-0438/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de wereldwijde escalatie van geweld tegen christenen (B8-0443/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over toegang tot onderwijs voor volwassen asielzoekers (B8-0444/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van het zikavirus in Italië en in Europa (B8-0445/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het alarm over namaak dat is geslagen door het BHIM (B8-0446/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het systeem van DOC's en DOCG's voor Italiaanse wijnen, dat gevaar loopt (B8-0447/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over stimulansen voor het gebruik van organisch afval voor de opwekking van schone energie (B8-0448/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de stichting van nieuwe gezinnen onder Europese jongeren (B8-0450/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herbestemmingsprojecten in steden, met het oog op een opwaardering van het milieu in Europa (B8-0451/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Europese universitaire initiatieven (B8-0453/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de discriminatie van christenen in het Oosten (B8-0454/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de discriminerende procedure voor de verlening van visa aan Iraakse religieuze minderheden (B8-0455/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het migratievraagstuk en de infiltratie door jihadisten (B8-0456/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het einde van het Schengensysteem (B8-0457/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over christenen, de meest vervolgde religieuze categorie ter wereld (B8-0458/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de inperking van de schuldenlast van de bankinstellingen (B8-0459/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (B8-0460/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de uitzettingen van Syrische vluchtelingen (B8-0462/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

Juridische mededeling