Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE wodniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, JURI

- Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/C/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 7/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2016 - Komitet Regionów (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Budowa budynku laboratoryjnego (skrzydło M) we Wspólnym Centrum Badawczym w Karlsruhe (Niemcy) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Przesunięcie środków INF 1/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie restrukturyzacji europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej (B8-0389/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (B8-0418/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony środowiska i utrzymania równowagi hydrogeologicznej w państwach członkowskich (B8-0419/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa (B8-0420/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony koziorożców alpejskich (B8-0421/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiej produkcji miodu (B8-0422/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii (B8-0423/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspólnego mechanizmu ochrony ludności (B8-0424/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w sektorze spożywczym (B8-0425/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wygaśnięcia odstępstwa od wymogu ogłuszania zwierząt przed ubojem w produkcji ekologicznej (B8-0426/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie kwestii szkodliwości światła niebieskiego dla wzroku (B8-0427/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie aktualizacji wykazu substancji szkodliwych w miejscu pracy (B8-0428/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia skuteczniejszych przepisów dotyczących emisji szkodliwych gazów zanieczyszczających powietrze (B8-0429/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie nowych przepisów i związanych z nimi uregulowań chroniących drobnych oszczędzających (B8-0430/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zrównania skutków prawnych sprzedaży dzieci w drodze macierzyństwa zastępczego z handlem ludźmi i organami (B8-0431/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju europejskiego partnerstwa na rzecz rolnictwa (B8-0432/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania nowych metod zarządzania gospodarstwem domowym mających na celu ograniczanie marnotrawstwa żywności (B8-0433/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie inicjatyw i propozycji wspierających politykę młodzieżową państw członkowskich (B8-0434/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania fałszowaniu żywności i zjawisku „Italian sounding” (B8-0435/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących wykorzystywania danych osobowych w celach komercyjnych na rynku internetowym (B8-0436/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie praw osób niepełnosprawnych (B8-0437/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa społecznego i związanych z nim możliwości kształcenia (B8-0438/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie eskalacji przemocy wobec chrześcijan na świecie (B8-0443/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do kształcenia osób ubiegających się o azyl (B8-0444/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Zika we Włoszech i w całej Europie (B8-0445/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie problemu podrabiania produktów zgłoszonego przez UHRW (B8-0446/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla systemu oznaczeń pochodzenia włoskich win DOC i DOCG (B8-0447/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zachęcania do wykorzystywania odpadów organicznych do produkcji czystej energii (B8-0448/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zakładania nowych rodzin przez europejską młodzież (B8-0450/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie planowania rewitalizacji obszarów miejskich na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie (B8-0451/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie europejskich inicjatyw uniwersyteckich (B8-0453/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacji chrześcijan ze Wschodu (B8-0454/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacyjnej procedury przyznawania wiz członkom irackich mniejszości religijnych (B8-0455/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie kwestii imigrantów i infiltracji dżihadystów (B8-0456/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia systemu Schengen (B8-0457/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie chrześcijan – najbardziej prześladowanej na świecie wspólnoty wyznaniowej (B8-0458/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zmniejszenia zadłużenia instytucji bankowych (B8-0459/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystania nowych źródeł energii (B8-0460/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie wydaleń uchodźców syryjskich (B8-0462/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

Informacja prawna