Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel

7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností voblasti finančného výkazníctva aauditu na roky 2014 – 2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide ozverejňovanie informáciíodanizpríjmu určitými podnikmi apobočkami (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, akrajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 7/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2016 – Výbor regiónov (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Výstavba budovy s laboratóriami (krídlo M) v areáli Spoločného výskumného centra v Karlsruhe (Nemecko) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2016 - Hospodársky a sociálny výbor (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov – návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reštrukturalizácii európskeho vesmírneho sektora (B8-0389/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odpade z elektrických a elektronických zariadení (B8-0418/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane územia a hydrogeologickej nestabilite v členských štátoch (B8-0419/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o deťoch s Downovým syndrómom (B8-0420/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane kozorožcov horských v Alpách (B8-0421/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane európskej produkcie medu (B8-0422/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytváraní nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (B8-0423/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o jednotnom mechanizme v oblasti civilnej ochrany (B8-0424/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (B8-0425/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o ukončení platnosti výnimky z povinnosti omračovania pred zabitím zvierat z ekologického chovu (B8-0426/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o nebezpečnom vplyve modrého svetla na zrak (B8-0427/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o aktualizácii zoznamu škodlivých látok vyskytujúcich sa na pracovisku (B8-0428/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zavedení účinnejších právnych predpisov týkajúcich sa emisií škodlivých plynov, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia (B8-0429/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nových právnych predpisoch a príslušných špecifikáciách na ochranu drobných sporiteľov (B8-0430/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o postavení obchodovania s deťmi vykonávaného prostredníctvom náhradného materstva z právneho hľadiska na roveň obchodovania s ľuďmi a s orgánmi (B8-0431/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o rozvoji európskeho partnerstva v poľnohospodárstve (B8-0432/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o šírení nových foriem hospodárenia domácností zameraných na obmedzenie plytvania potravinami (B8-0433/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o iniciatívach a návrhoch na podporu politík členských štátov (B8-0434/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o spolupráci v boji proti podvodom v potravinárstve a zneužívaniu taliansky znejúcich názvov (B8-0435/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o právnych predpisoch týkajúcich sa komerčného využívania osobných údajov v rámci online trhu (B8-0436/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právach osôb so zdravotným postihnutím (B8-0437/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o sociálnom poľnohospodárstve a súvisiacich možnostiach odbornej prípravy (B8-0438/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vyhrotení násilia voči kresťanom vo svete (B8-0443/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prístupe dospelých žiadateľov o azyl k vzdelaniu (B8-0444/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o šírení vírusu Zika v Taliansku a Európe (B8-0445/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o upozornení na falšovanie Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (B8-0446/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ohrození systému označovania DOC a DOCG talianskych vín (B8-0447/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore využívania organického odpadu na výrobu čistej energie (B8-0448/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zakladaní rodín medzi mladými ľuďmi v Európe (B8-0450/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o asanačných plánoch zameraných na zlepšenie životného prostredia v Európe (B8-0451/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o iniciatívach európskych univerzít (B8-0453/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o diskriminácii kresťanov z Blízkeho východu (B8-0454/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o diskriminačnom postupe udeľovania víz irackým náboženským menšinám (B8-0455/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o otázke migrácie a infiltrácii džihádistov (B8-0456/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o ukončení schengenského systému (B8-0457/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o kresťanoch, najprenasledovanejšej náboženskej skupine na svete (B8-0458/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o obmedzení dlhu bankových inštitúcií (B8-0459/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o využívaní nových zdrojov energie (B8-0460/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o vyhosťovaní sýrskych utečencov (B8-0462/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

Právne oznámenie