Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel

7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/C/16 – Europeiska revisionsrätten (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 7/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2016 – Regionkommittén (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Uppförande av en laboratoriebyggnad (flygel M) på det gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe (Tyskland) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Anslagsöverföring INF 1/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om omstruktureringen av den europeiska rymdsektorn (B8-0389/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (B8-0418/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om markskydd och hydrogeologisk instabilitet i medlemsstaterna (B8-0419/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om barn med Downs syndrom (B8-0420/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bevarande av stenbockarna i Alperna (B8-0421/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skydd för den europeiska honungsproduktionen (B8-0422/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en ny giv för energikonsumenterna (B8-0423/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en civilskyddsmekanism för unionen (B8-0424/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (B8-0425/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av undantaget från kravet på bedövning före slakt av ekologiskt uppfödda djur (B8-0426/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om farorna för synen orsakade av blått ljus (B8-0427/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om uppdatering av förteckningen över skadliga ämnen i arbetet (B8-0428/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om införande av effektivare bestämmelser om utsläpp av skadliga gaser som orsakar luftföroreningar (B8-0429/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till förordning om nya bestämmelser och specifikationer till skydd för småsparare (B8-0430/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om att göra köp och försäljning av barn genom surrogatmoderskap juridiskt likställt med människo- och organhandel (B8-0431/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om utveckling av det europeiska partnerskapet inom jordbruket (B8-0432/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om spridning av en ny hushållsekonomi för att minska matsvinnet (B8-0433/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om initiativ och förslag till stöd för medlemsstaternas ungdomspolitik (B8-0434/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om samarbete mot livsmedelsbedrägerier och italienskklingande produktnamn (B8-0435/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om reglerna för användning av personuppgifter i kommersiella syften på nätet (B8-0436/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (B8-0437/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om socialt jordbruk och tillhörande utbildningsmöjligheter (B8-0438/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det upptrappade våldet mot kristna i världen (B8-0443/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om tillgång till utbildning för vuxna asylsökande (B8-0444/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av zikaviruset i Italien och Europa (B8-0445/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU:s immaterialrättsmyndighets larmrapporter om förfalskningar (B8-0446/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hoten mot DOC- och DOCG-systemet för italienska viner (B8-0447/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om främjande av användning av organiskt avfall för ren energiproduktion (B8-0448/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om familjebildning bland unga européer (B8-0450/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om projekt för sanering och återuppbyggnad av urbana områden för att ge ökat värde åt miljön i Europa (B8-0451/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om europeiska högskoleinitiativ (B8-0453/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om diskriminering av kristna i Mellanöstern (B8-0454/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om det diskriminerande förfarandet för beviljande av visum till irakiska religiösa minoriteter (B8-0455/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om migrationsfrågan och infiltrationen av jihadister (B8-0456/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om Schengensystemets avskaffande (B8-0457/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om de kristna: den mest förföljda religiösa gruppen i världen (B8-0458/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om åtgärder för begränsning av bankernas skuldsättning (B8-0459/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om utnyttjande av nya energikällor (B8-0460/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om utvisningar av syriska flyktingar (B8-0462/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

Rättsligt meddelande