Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπή FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για την κατάργηση και την αποτροπή συνταξιοδοτικών ανισοτήτων λόγω φύλου (2016/2061(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI

- Ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (οδηγία περί διαμεσολάβησης) (2016/2066(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπή AFET

- Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, BUDG, IMCO)

επιτροπές BUDG, ECON

- Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

επιτροπή CONT

- Ο ρόλος των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (2016/2055(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, ECON)

επιτροπή DEVE

- Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (2016/2053(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, INTA)

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (2016/2063(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO)

επιτροπή ENVI

- Επιλογές της ΕΕ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (2016/2057(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

επιτροπή FEMM

- Τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη στης ανατολικής εταιρικής σχέσης και σε άλλες γειτονικές χώρες (2016/2060(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

επιτροπή INTA

- Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (2016/2054(INI))

επιτροπή ITRE

- Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, IMCO)

επιτροπές ITRE, CULT

- Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2016/2072(INI))

επιτροπή JURI

- Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις (2016/2065(INI))

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Η εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) (2016/2067(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

- Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
επιτροπές: IMCO, JURI
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE)

- Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2016/2072(INI))
επιτροπές: ITRE, CULT
(γνωμοδότηση: JURI)


Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπές BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για την κατάργηση και την αποτροπή συνταξιοδοτικών ανισοτήτων λόγω φύλου (2016/2061(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)
- Συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
- Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, LIBE, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)
- Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(γνωμοδότηση: AFET, INTA, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)


Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Ετήσια έκθεση για το 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

επιτροπή EMPL

- Ερμηνεία και υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2016/2018(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI, AFCO
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, INTA

Αλλαγή τίτλου

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπές BUDG και ECON

- Νέος τίτλος της εκθέσεως πρωτοβουλίας INI 2015/2344 : "Δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη " -

Commission JURI

- Νέος τίτλος της εκθέσεως 2015/2086 (INL) : "Διασυνοριακές πτυχές στις υιοθεσίες" -

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου