Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.ES un Turcijas nolīguma juridiskie aspekti, demokrātiskā kontrole un īstenošana (debates)
 3.ES Dzelzceļa aģentūra ***II - Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II - Dzelzceļa drošība ***II (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Gruziju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.2.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Izraēlu (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.3.Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.4.Pieprasījums atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.5.Bērna interešu aizsardzība Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.6.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidi (Reglamenta 137. pants) (balsošana)
  4.7.ES Dzelzceļa aģentūra ***II (balsošana)
  4.8.Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II (balsošana)
  4.9.Dzelzceļa drošība ***II (balsošana)
  4.10.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)
  4.11.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  4.12.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  4.13.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)
  4.14.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  4.15.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  4.16.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  4.17.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)
  4.18.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  4.19.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  4.20.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  4.21.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  4.22.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  4.23.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  4.24.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  4.25.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs) (balsošana)
  4.26.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  4.27.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)
  4.28.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  4.29.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  4.30.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  4.31.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA) (balsošana)
  4.32.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  4.33.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (balsošana)
  4.34.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)
  4.35.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  4.36.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  4.37.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  4.38.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  4.39.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)(balsošana)
  4.40.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  4.41.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  4.42.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  4.43.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  4.44.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)
  4.45.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  4.46.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  4.47.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  4.48.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  4.49.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (Euratom) (balsošana)
  4.50.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  4.51.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  4.52.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)
  4.53.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  4.54.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (balsošana)
  4.55.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  4.56.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)
  4.57.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums „Clean Sky" (balsošana)
  4.58.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)
  4.59.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)
  4.60.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (balsošana)
  4.61.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI) (balsošana)
  4.62.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)
  4.63.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  4.64.Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats (balsošana)
  4.65.Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums (balsošana)
  4.66.Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā (balsošana)
  4.67.Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā (balsošana)
  4.68.Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 9.Apropriāciju pārvietojumi
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (322 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (60 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (84 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (36 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (103 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (255 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (314 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (64 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (1758 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (6007 kb)
Juridisks paziņojums