Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (debatt)
 3.Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II – Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II – Järnvägssäkerhet ***II (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtalet om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.3.Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.4.Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till Europaparlamentet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en europeisk pelare för sociala rättigheter (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.7.Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II (omröstning)
  4.8.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II (omröstning)
  4.9.Järnvägssäkerhet ***II (omröstning)
  4.10.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (omröstning)
  4.11.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  4.12.Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 (omröstning)
  4.13.Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  4.14.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  4.15.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  4.16.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  4.17.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  4.18.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  4.19.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  4.20.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  4.21.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  4.22.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  4.23.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)
  4.24.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  4.25.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) (omröstning)
  4.26.Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  4.27.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  4.28.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  4.29.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  4.30.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  4.31.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  4.32.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  4.33.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  4.34.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  4.35.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  4.36.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  4.37.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  4.38.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  4.39.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)(omröstning)
  4.40.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  4.41.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (omröstning)
  4.42.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  4.43.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  4.44.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  4.45.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  4.46.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  4.47.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  4.48.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  4.49.Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)
  4.50.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  4.51.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  4.52.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  4.53.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  4.54.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (omröstning)
  4.55.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  4.56.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  4.57.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  4.58.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  4.59.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  4.60.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  4.61.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)
  4.62.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  4.63.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  4.64.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (omröstning)
  4.65.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (omröstning)
  4.66.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (omröstning)
  4.67.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (omröstning)
  4.68.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Inkomna dokument
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Anslagsöverföringar
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (319 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (83 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (36 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (100 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (253 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (309 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (1581 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (5914 kb)
Rättsligt meddelande