Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 338kWORD 93k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 3.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II - Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ σχετικά με την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II (ψηφοφορία)
  4.8.Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II (ψηφοφορία)
  4.9.Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)
  4.10.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)
  4.11.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ (ψηφοφορία)
  4.12.Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  4.13.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  4.14.Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  4.15.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  4.16.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  4.17.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  4.18.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  4.19.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  4.20.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  4.21.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (ψηφοφορία)
  4.22.Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  4.23.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  4.24.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  4.25.Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  4.26.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  4.27.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  4.28.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  4.29.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  4.30.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (ψηφοφορία)
  4.31.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  4.32.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  4.33.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (ψηφοφορία)
  4.34.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  4.35.Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  4.36.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  4.37.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  4.38.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)(ψηφοφορία)
  4.39.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  4.40.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (ψηφοφορία)
  4.41.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  4.42.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  4.43.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (ψηφοφορία)
  4.44.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)
  4.45.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  4.46.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (ψηφοφορία)
  4.47.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  4.48.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)
  4.49.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  4.50.Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (ψηφοφορία)
  4.51.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (ψηφοφορία)
  4.52.Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  4.53.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)) (ψηφοφορία)
  4.54.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA) (ψηφοφορία)
  4.55.Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) (ψηφοφορία)
  4.56.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (ψηφοφορία)
  4.57.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL (ψηφοφορία)
  4.58.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  4.59.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ψηφοφορία)
  4.60.Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (ψηφοφορία)
  4.61.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)
  4.62.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  4.63.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (ψηφοφορία)
  4.64.Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ψηφοφορία)
  4.65.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (ψηφοφορία)
  4.66.Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.67.Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (2016/2666(RSP))

Οι Klaas Dijkhoff (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Enrique Guerrero Salom, Νότης Μαριάς, Gérard Deprez, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Inácio Faria, Mario Borghezio, Λάμπρος Φουντούλης, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Frank Engel, Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini και Μιλτιάδης Κύρκος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Κώστας Μαυρίδης, Ruža Tomašić, António Marinho e Pinto και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Klaas Dijkhoff.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II - Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Ο Roberts Zīle παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Οι Izaskun Bilbao Barandica και Michael Cramer παρουσιάζουν τις συστάσεις τους για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lucy Anderson, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch και Massimiliano Salini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Νότης Μαριάς και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica και Michael Cramer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016, σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016 και σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Petras Auštrevičius ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δύο άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσώπων στα οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση θεώρησης, κατάλογος ο οποίος είναι κοινός σε όλη την Ένωση και τον οποίο έχει συντάξει το Κοινοβούλιο στη σύστασή του της 2ας Απριλίου 2014, εισήλθαν στο Κοινοβούλιο κατόπιν προσκλήσεως από βουλευτή, και έλαβαν τον λόγο (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, δεδομένης της προβλεπόμενης μεγάλης διάρκειας των ψηφοφοριών, θα γίνουν δεκτές μόνο γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου.


4.1. Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας [12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0138)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


4.2. Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0139)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.3. Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών [COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Liisa Jaakonsaari προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0140)


4.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0141)


4.5. Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 2, du règlement, σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2016/2575(RSP)) (B8-0487/2016).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0142)


4.6. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ σχετικά με την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα (άρθρο 137 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτημα για διαβούλευση της επιτροπής EMPL

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EMPL

Εγκρίνεται


4.7. Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 [(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0143)


4.8. Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0144)


4.9. Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II (ψηφοφορία)

Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0145)


4.10. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις18 Μαΐου 2015 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015).
Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις19 Μαΐου 2015 (σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0146)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0146)

Παρεμβάσεις

Cora van Nieuwenhuizen (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία.


4.11. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2015/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0147)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0147)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [2015/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0148)


4.12. Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0149)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.13. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015/2155(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0135/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0150)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0150)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Ο Benedek Jávor επί της απόφασης του Προέδρου να χαρακτηρισθεί παραδεκτή η αίτηση για χωριστή ψηφοφρία στην παράγραφο 49 και να ζητήσει να γίνει για τη συγκεκριμένη παράγραφος ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Ο Πρόεδρος, αφού διαπιστώσει τη σμφωνία της Ολομέλειας, δέχεται το αίτημα.

Ο Markus Pieper (εισηγητής) υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 36, η οποία κρατείται.


4.14. Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [2015/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0151)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0151)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).


4.15. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα IV – Δικαστήριο [2015/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0152)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0152)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.16. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [2015/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0153)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0153)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.17. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [2015/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0154)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0154)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.18. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [2015/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0155)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0155)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.19. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα X –Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [2015/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0156)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0156)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.20. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [2015/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0157)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0157)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.21. Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (2015/2162(DEC)) - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0158)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0158)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.22. Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος [2015/2205(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23 )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0159)


4.23. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0160)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0160)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.24. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0161)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0161)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.25. Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0162)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0162)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.26. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0163)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0163)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.27. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0164)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0164)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.28. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0165)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0165)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.29. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0166)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0166)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.30. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0167)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0167)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.31. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0168)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0168)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.32. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0169)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0169)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.33. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0170)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0170)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.34. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0171)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0171)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.35. Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0172)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0172)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.36. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0173)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0173)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.37. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0174)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0174)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.38. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2193(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0175)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0175)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.39. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0176)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0176)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.40. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Kέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0177)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0177)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.41. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0178)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0178)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.42. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0179)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0179)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.43. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0180)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0180)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.44. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0181)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0181)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.45. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0182)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0182)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.46. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0183)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0183)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.47. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0184)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0184)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.48. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0185)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0185)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.49. Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το 2014 [2015/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0186)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0186)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.50. Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0187)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0187)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.51. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 52)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0188)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0188)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.52. Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 53)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0189)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0189)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.53. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 54)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0190)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0190)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.54. Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0191)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0191)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.55. Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ενσωματωμένων Συστημάτων Υπολογιστών ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 56)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0192)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0192)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).


4.56. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2198(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 57)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0193)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0193)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.57. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2204(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 58)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0194)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0194)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.58. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 59)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0195)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0195)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).


4.59. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 60)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0196)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0196)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.60. Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2200(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 61)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0197)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0197)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.61. Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 62)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0198)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0198)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).


4.62. Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 [2015/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 63)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0199)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0199)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


4.63. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014 [2015/2127(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 64)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0200)


4.64. Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 και B8-0493/2016 (2016/2662(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 65)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0488/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 και B8-0493/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda και Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Mark Demesmaeker, Nirj Deva και Eleni Theocharous, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy και Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0201)


4.65. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για την περίοδο 2014-2015 [2015/2287(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 66)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0202)


4.66. Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ [2015/2094(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Κούνεβα (A8-0053/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 67)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0203)


4.67. Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή [2015/2007(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Terry Reintke (A8-0048/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 68)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0204)


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, CONT

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-02/C/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0023/2016 - C8-0147/2016 - 2016/2048(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 7/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0024/2016 - C8-0148/2016 - 2016/2049(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0025/2016 - C8-0151/2016 - 2016/2068(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Κατασκευή κτιρίου εργαστηρίων (πτέρυγα Μ) στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Καρλσρούη (Γερμανία) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF1/2016 - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα (B8-0389/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (B8-0418/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του εδάφους και τις υδρογεωλογικές καταστροφές στα κράτη μέλη (B8-0419/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από σύνδρομο Down (B8-0420/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του αίγαγρου στις Άλπεις (B8-0421/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής μελιού (B8-0422/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας (B8-0423/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας (B8-0424/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (B8-0425/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το τέλος της παρέκκλισης από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν την σφαγή των ζώων του τομέα της βιολογικής παραγωγής (B8-0426/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα του κινδύνου που συνιστά το κυανό φως για την όραση (B8-0427/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επικαιροποίηση του καταλόγου των επιβλαβών ουσιών στον χώρο εργασίας (B8-0428/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για τη θέσπιση αποτελεσματικότερων διατάξεων σχετικά με την εκπομπή επιβλαβών αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση (B8-0429/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την προστασία των μικρών επενδυτών (B8-0430/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νομική εξομοίωση της αγοραπωλησίας παιδιών μέσω της πρακτικής της παρένθετης μητρότητας με την εμπορία ανθρώπων και οργάνων (B8-0431/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης στον τομέα της γεωργίας (B8-0432/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση νέων μορφών οικιακής οικονομίας με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (B8-0433/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της νεολαίας (B8-0434/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργασία κατά των περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων και της «ιταλικοποίησης» των ονομασιών («Italian sounding») (B8-0435/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο (B8-0436/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (B8-0437/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινωνική γεωργία και τις σχετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες (B8-0438/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κλιμάκωση της βίας κατά των χριστιανών στον κόσμο (B8-0443/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόσβαση των ενηλίκων αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση (B8-0444/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάπλωση του ιού Ζίκα στην Ιταλία και στην Ευρώπη (B8-0445/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προειδοποίηση του EUIPO για τις παραποιήσεις (B8-0446/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύστημα χαρακτηρισμού ως DOC και DOCG των επαπειλούμενων ιταλικών κρασιών (B8-0447/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση κινήτρων για τη χρήση των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας (B8-0448/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία νέων οικογενειών από τους νέους της Ευρώπης (B8-0450/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με σχέδια αστικής ανάπλασης με στόχο την αξιοποίηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη (B8-0451/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες (B8-0453/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των χριστιανών της Ανατολής (B8-0454/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διακρίσεις στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων προς ιρακινές θρησκευτικές μειονότητες (B8-0455/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης και τη διείσδυση των τζιχαντιστών (B8-0456/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον τερματισμό του συστήματος Σένγκεν (B8-0457/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους χριστιανούς, τη θρησκευτική ομάδα που διώκεται περισσότερο από όλες στον κόσμο (B8-0458/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό του χρέους των τραπεζικών ιδρυμάτων (B8-0459/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση νέων πηγών ενέργειας (B8-0460/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις απελάσεις σύρων προσφύγων (B8-0462/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


8. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπή FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για την κατάργηση και την αποτροπή συνταξιοδοτικών ανισοτήτων λόγω φύλου (2016/2061(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI

- Ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (οδηγία περί διαμεσολάβησης) (2016/2066(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπή AFET

- Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, BUDG, IMCO)

επιτροπές BUDG, ECON

- Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

επιτροπή CONT

- Ο ρόλος των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (2016/2055(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, ECON)

επιτροπή DEVE

- Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (2016/2053(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, BUDG, INTA)

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (2016/2063(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO)

επιτροπή ENVI

- Επιλογές της ΕΕ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (2016/2057(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

επιτροπή FEMM

- Τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη στης ανατολικής εταιρικής σχέσης και σε άλλες γειτονικές χώρες (2016/2060(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

επιτροπή INTA

- Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (2016/2054(INI))

επιτροπή ITRE

- Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, IMCO)

επιτροπές ITRE, CULT

- Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2016/2072(INI))

επιτροπή JURI

- Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις (2016/2065(INI))

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Η εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) (2016/2067(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

- Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI))
επιτροπές: BUDG, ECON
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
επιτροπές: IMCO, JURI
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE)

- Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2016/2072(INI))
επιτροπές: ITRE, CULT
(γνωμοδότηση: JURI)


Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπές BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (COM(2015)0598 - - 2016/2062(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για την κατάργηση και την αποτροπή συνταξιοδοτικών ανισοτήτων λόγω φύλου (2016/2061(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)
- Συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
- Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, LIBE, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)
- Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
(γνωμοδότηση: AFET, INTA, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)


Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Ετήσια έκθεση για το 2014 (COM(2015)0329 - - 2015/2326(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

επιτροπή EMPL

- Ερμηνεία και υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2016/2018(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI, AFCO
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, INTA

Αλλαγή τίτλου

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2016)

επιτροπές BUDG και ECON

- Νέος τίτλος της εκθέσεως πρωτοβουλίας INI 2015/2344 : "Δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη " -

Commission JURI

- Νέος τίτλος της εκθέσεως 2015/2086 (INL) : "Διασυνοριακές πτυχές στις υιοθεσίες" -


9. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημιοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην να προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2016 του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημιοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016 και DEC 05/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή.


10. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


11. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2016.


12. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Kyenge, Le Pen Jean-Marie, Vallina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου