Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0607/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0223

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 12 d. - Strasbūras

9.6. Kinijos rinkos ekonomikos statusas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 ir B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0604/2016

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0605/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0607/2016

(keičia B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 ir B8-0612/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête ir Artis Pabriks PPE frakcijos vardu;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ir Karoline Graswander-Hainz S&D frakcijos vardu;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu;

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz ir Barbara Spinelli.

Priimta (P8_TA(2016)0223)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0610/2016 anuliuotas.)

Teisinis pranešimas