Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0607/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0223

Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.6. Kinas ställning som marknadsekonomi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 och B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0604/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0605/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0607/2016

(ersätter B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 och B8-0612/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête och Artis Pabriks, för PPE-gruppen;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho och Karoline Graswander-Hainz, för S&D-gruppen;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen och Pavel Telička, för ALDE-gruppen;

—   Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen;

—   Helmut Scholz och Barbara Spinelli.

Antogs (P8_TA(2016)0223)

(Resolutionsförslag B8-0610/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande