Показалец 
Протокол
PDF 291kWORD 218k
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (внесени предложения за резолюция)
 5.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (внесени предложения за резолюция)
 6.Рамково споразумение относно родителския отпуск (разискване)
 7.Предотвратяване и борба с трафика на хора (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Кримските татари
  8.2.Гамбия
  8.3.Джибути
 9.Време за гласуване
  9.1.Кримските татари (гласуване)
  9.2.Гамбия (гласуване)
  9.3.Джибути (гласуване)
  9.4.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)
  9.5.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (гласуване)
  9.6.Статут на пазарна икономика на Китай (гласуване)
  9.7.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (гласуване)
  9.8.Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (гласуване)
  9.9.Рамково споразумение относно родителския отпуск (гласуване)
  9.10.Предотвратяване и борба с трафика на хора (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Кредити в чуждестранна валута (разискване)
 14.Предложение за вот на недоверие на Комисията
 15.Кредити в чуждестранна валута (продължeние на разискването)
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.45 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно нелоялните търговски практики между предприятията във веригата за доставки на храни (B8-0494/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно безопасността на работното място (B8-0496/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно ефективността на пристанищата (B8-0497/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно Директивата за „командированите работници“ (B8-0498/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно споразумението между ЕС и Турция (B8-0499/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно междубраншовите организации съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 (B8-0500/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно централния списък на радикализираните имами (B8-0501/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

10 май 2016 г.

(*) Името е с поверителен характер.

(*) (n° 1431/2015); (*) (n° 0327/2016); Serge Le Queau (n° 0328/2016); (*) (n° 0329/2016); (*) (n° 0330/2016); (*) (n° 0331/2016); (*) (n° 0332/2016); (*) (n° 0333/2016); Carla Maggioli (n° 0334/2016); (*) (n° 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (n° 0336/2016); (*) (n° 0337/2016); (*) (n° 0338/2016); Felix Fru Mukong (n° 0339/2016); (*) (n° 0340/2016); (*) (n° 0341/2016); (*) (n° 0342/2016); (*) (n° 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (n° 0344/2016); (*) (n° 0345/2016); (*) (n° 0346/2016); (*) (n° 0347/2016); (*) (n° 0348/2016); (*) (n° 0349/2016); (*) (n° 0350/2016); (*) (n° 0351/2016); (*) (n° 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (n° 0353/2016); Christos Marazopoulos (n° 0354/2016); Cristian Florin Frant (n° 0355/2016); (*) (n° 0356/2016); (*) (n° 0357/2016); (*) (n° 0358/2016); (*) (n° 0359/2016); (*) (n° 0360/2016); (*) (n° 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (n° 0362/2016); (*) (n° 0363/2016); (*) (n° 0364/2016); (*) (n° 0365/2016); (*) (n° 0366/2016); (*) (n° 0367/2016); (*) (n° 0368/2016); César-Javier Palacios (n° 0369/2016); (*) (n° 0370/2016); (*) (n° 0371/2016); (*) (n° 0372/2016); (*) (n° 0373/2016); José Viñuela R. (n° 0374/2016); (*) (n° 0375/2016); Danil Sayfullin (n° 0376/2016); (*) (n° 0377/2016); (*) (n° 0378/2016); (*) (n° 0379/2016); Jitka Fialova (n° 0380/2016); (*) (n° 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (n° 0382/2016); (*) (n° 0383/2016); (*) (n° 0384/2016); Robert Claesen (n° 0385/2016); Patrick Robinson (n° 0386/2016); Richard Vlăsceanu (n° 0387/2016); (*) (n° 0388/2016); Francesco Orbitello (n° 0389/2016); (*) (n° 0390/2016); (*) (n° 0391/2016); (*) (n° 0392/2016); Gabriela Papadopova (n° 0393/2016); (*) (n° 0394/2016); (*) (n° 0395/2016); Alessandro Riccomini (n° 0396/2016); Susana Eder (42 подписа) (n° 0397/2016); (*) (n° 0398/2016); (*) (n° 0399/2016); (*) (n° 0400/2016); (*) (n° 0401/2016); (*) (n° 0402/2016); Thomas Daub (n° 0403/2016); (*) (n° 0404/2016); (*) (n° 0405/2016); (*) (n° 0406/2016); (*) (n° 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (n° 0408/2016); (*) (n° 0409/2016); (*) (n° 0410/2016); Davide Barnaba (n° 0411/2016); (*) (n° 0412/2016); (*) (n° 0413/2016); (*) (n° 0414/2016).


4. Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000052/2016) зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Проследяване на продуктите от риболов и аквакултури в сектора на ресторантьорските услуги и търговията на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Разискването се състоя на 9 май 2016 (точка 17 от протокола от 9.5.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Alain Cadec, от името на комисията PECH, относно проследяемостта на продуктите от риболов и аквакултури в ресторанти и при търговия на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 12.5.2016 г.


5. Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (2016/2696(RSP))

Разискването се проведе на 10 май 2016 г. (точка 14 от протокола от 10.5.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Мария Габриел и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan и Arne Lietz, от името на групата S&D, Nirj Deva, от името на групата ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Paavo Väyrynen, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие и актуалното им състояние (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 12.5.2016 г.


6. Рамково споразумение относно родителския отпуск (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО [2015/2097(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius и Javi López.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Siôn Simon.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner и Csaba Sógor.

Изказаха се: Věra Jourová и Maria Arena.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 12.5.2016 г.


7. Предотвратяване и борба с трафика на хора (разискване)

Доклад относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2015/2118(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder представи доклада.

Изказа се Malin Björk (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Мария Габриел и Илияна Йотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Rosa Estaràs Ferragut.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Věra Jourová и Catherine Bearder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 12.5.2016 г.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 11.5.2016 г.)


8.1. Кримските татари

Предложения за резолюция B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 и B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor и Monica Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Илхан Кючюк.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 12.5.2016 г.


8.2. Гамбия

Предложения за резолюция B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 и B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský и Hilde Vautmans представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 12.5.2016 г.


8.3. Джибути

Предложения за резолюция B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 и B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat и Мария Габриел представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE.

Javier Nart представи предложение за резолюция.

Изказаха се: Maria Arena, от името на групата S&D, Seán Kelly и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 12.5.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Кримските татари (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 и B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0582/2016

(за замяна на B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 и B8-0592/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor и Kinga Gál, от името на групата PPE;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho и Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2016)0218)

(Предложенията за резолюции B8-0585/2016 и B8-0589/2016 отпадат.)


9.2. Гамбия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 и B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0591/2016

(за замяна на B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 и B8-0602/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere и Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0219)


9.3. Джибути (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 и B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0594/2016

(за замяна на B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 и B8-0603/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere и Lara Comi, от името на групата PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker и Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0220)


9.4. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)

Доклад относно предложението за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0221)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0221)


9.5. Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0222)


9.6. Статут на пазарна икономика на Китай (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 и B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0604/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0605/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0607/2016

(за замяна на B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 и B8-0612/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête и Artis Pabriks, от името на групата PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho и Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto и Angel Dzhambazki, от името на групата ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen и Pavel Telička, от името на групата ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE;

—   Helmut Scholz и Barbara Spinelli.

Приема се (P8_TA(2016)0223)

(Предложението за резолюция B8-0610/2016 отпада.)


9.7. Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0224)


9.8. Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0225)


9.9. Рамково споразумение относно родителския отпуск (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО [2015/2097(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0226)

Изказвания

Maria Arena внесе устно изменение на параграф 22, което беше прието.


9.10. Предотвратяване и борба с трафика на хора (гласуване)

Доклад относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него [2015/2118(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0227)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Председателят вследствие на изказването на Krisztina Morvai, Krisztina Morvai и председателят.

Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei и Seán Kelly

Статут на пазарна икономика на Китай - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr и Stanislav Polčák

Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin и Seán Kelly

Доклад Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin и Seán Kelly

Доклад Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly и Csaba Sógor.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Кредити в чуждестранна валута (разискване)

Изявление на Комисията: Кредити в чуждестранна валута (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

(Разискването беше прекъснато.)

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 12.5.2016 г.)


14. Предложение за вот на недоверие на Комисията

Председателят съобщи, че в съответствие с член 119 от Правилника за дейността е получил предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0621/2016), внесено от една десета от членовете, съставляващи Парламента.

Разискването на това предложение ще се проведе по време на следващата месечна сесия.


15. Кредити в чуждестранна валута (продължeние на разискването)

Изявление на Комисията: Кредити в чуждестранна валута (2016/2704(RSP))

(Начало на разискването: точка 13 от протокола от 12.5.2016 г.)

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Cristian-Silviu Buşoi.

Изказа се Jonathan Hill.

Разискването приключи.


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 4.5.2016 г.)

комисия INTA

- Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (2016/2075(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, CONT)

комисия ENVI

- План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(подпомагаща: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

комисия AGRI

- Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (2016/2078(INI))

- Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (2016/2077(INI))

комисия PECH

- Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (2016/2079(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия JURI

- Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (2016/2080(INI))
(подпомагаща: CONT)

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

комисия ENVI

- Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (2015/2348(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: ENVI

комисия AFCO

- Доклад за изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ (2015/2329(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: AFCO, BUDG

комисии JURI, IMCO

- Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE, LIBE, CULT (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 4.5.2016 г.)

комисия REGI (член 54 от Правилника за дейността)

- Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г. (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(подпомагаща: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

Промяна на заглавие
(Съгласно решение на Председателския съвет от 4.5.2016 г.)

комисия EMPL
- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива INI 2015/2222:
Представителство на работниците и служителите на равнището на надзорните или административните органи на предприятията в Европа“


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 25 май 2016 г. и 26 май 2016 г.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 15.55 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Извинени:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Правна информация