Index 
Protokoll
PDF 265kWORD 198k
Torsdagen den 12 maj 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (ingivna resolutionsförslag)
 5.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (ingivna resolutionsförslag)
 6.Ramavtalet om föräldraledighet (debatt)
 7.Förebyggande och bekämpande av människohandel (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Krimtatarerna
  8.2.Gambia
  8.3.Djibouti
 9.Omröstning
  9.1.Krimtatarerna (omröstning)
  9.2.Gambia (omröstning)
  9.3.Djibouti (omröstning)
  9.4.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)
  9.5.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (omröstning)
  9.6.Kinas ställning som marknadsekonomi (omröstning)
  9.7.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (omröstning)
  9.8.Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (omröstning)
  9.9.Ramavtalet om föräldraledighet (omröstning)
  9.10.Förebyggande och bekämpande av människohandel (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Lån i utländsk valuta (debatt)
 14.Misstroendeförklaring mot kommissionen
 15.Lån i utländsk valuta (fortsättning på debatten)
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.45.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om otillbörliga affärsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (B8-0494/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om arbetsmiljö (B8-0496/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om effektiviteten i hamnarna (B8-0497/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om direktivet om utstationering av arbetstagare (B8-0498/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om avtalet mellan EU och Turkiet (B8-0499/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om branschorganisationer i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 (B8-0500/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om ett centralt register över radikala imamer (B8-0501/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE


3. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 10 maj 2016

(*) Konfidentiellt namn.

(*) (n° 1431/2015), (*) (n° 0327/2016), Serge Le Queau (n° 0328/2016), (*) (n° 0329/2016), (*) (n° 0330/2016), (*) (n° 0331/2016), (*) (n° 0332/2016), (*) (n° 0333/2016), Carla Maggioli (n° 0334/2016), (*) (n° 0335/2016), Juan de Dios Olías Rubio (n° 0336/2016), (*) (n° 0337/2016), (*) (n° 0338/2016), Felix Fru Mukong (n° 0339/2016), (*) (n° 0340/2016), (*) (n° 0341/2016), (*) (n° 0342/2016), (*) (n° 0343/2016), Konstantinos Giannopoulos (n° 0344/2016), (*) (n° 0345/2016), (*) (n° 0346/2016), (*) (n° 0347/2016), (*) (n° 0348/2016), (*) (n° 0349/2016), (*) (n° 0350/2016), (*) (n° 0351/2016), (*) (n° 0352/2016), Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (n° 0353/2016), Christos Marazopoulos (n° 0354/2016), Cristian Florin Frant (n° 0355/2016), (*) (n° 0356/2016), (*) (n° 0357/2016), (*) (n° 0358/2016), (*) (n° 0359/2016), (*) (n° 0360/2016), (*) (n° 0361/2016), Alexe Gabriel Mihail (n° 0362/2016), (*) (n° 0363/2016), (*) (n° 0364/2016), (*) (n° 0365/2016), (*) (n° 0366/2016), (*) (n° 0367/2016), (*) (n° 0368/2016), César-Javier Palacios (n° 0369/2016), (*) (n° 0370/2016), (*) (n° 0371/2016), (*) (n° 0372/2016), (*) (n° 0373/2016), José Viñuela R. (n° 0374/2016), (*) (n° 0375/2016), Danil Sayfullin (n° 0376/2016), (*) (n° 0377/2016), (*) (n° 0378/2016), (*) (n° 0379/2016), Jitka Fialova (n° 0380/2016), (*) (n° 0381/2016), Óscar Ramonón Gil (n° 0382/2016), (*) (n° 0383/2016), (*) (n° 0384/2016), Robert Claesen (n° 0385/2016), Patrick Robinson (n° 0386/2016), Richard Vlăsceanu (n° 0387/2016), (*) (n° 0388/2016), Francesco Orbitello (n° 0389/2016), (*) (n° 0390/2016), (*) (n° 0391/2016), (*) (n° 0392/2016), Gabriela Papadopova (n° 0393/2016), (*) (n° 0394/2016), (*) (n° 0395/2016), Alessandro Riccomini (n° 0396/2016), Susana Eder (42 signatures) (n° 0397/2016), (*) (n° 0398/2016), (*) (n° 0399/2016), (*) (n° 0400/2016), (*) (n° 0401/2016), (*) (n° 0402/2016), Thomas Daub (n° 0403/2016), (*) (n° 0404/2016), (*) (n° 0405/2016), (*) (n° 0406/2016), (*) (n° 0407/2016), Juan Carlos Laboreo Viela (n° 0408/2016), (*) (n° 0409/2016), (*) (n° 0410/2016), Davide Barnaba (n° 0411/2016), (*) (n° 0412/2016), (*) (n° 0413/2016), (*) (n° 0414/2016).


4. Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000052/2016) från Alain Cadec, för utskottet PECH, till kommissionen: Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter i restauranger och detaljhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Debatten hölls den 9 maj 2016 (punkt 17 i protokollet av den 9.5.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Alain Cadec, för utskottet PECH, om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter i restauranger och detaljhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 12.5.2016.


5. Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP))

Debatten hade ägt rum den 10 maj 2016 (punkt 14 i protokollet av den 10.5.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan och Arne Lietz, för S&D-gruppen, Nirj Deva, för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Paavo Väyrynen, för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om uppföljningen och översynen av Agenda 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016),

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om uppföljningen och lägesbeskrivningen av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 12.5.2016.


6. Ramavtalet om föräldraledighet (debatt)

Betänkande om tillämpningen av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG [2015/2097(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Siôn Simon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner och Csaba Sógor.

Talare: Věra Jourová och Maria Arena.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 12.5.2016.


7. Förebyggande och bekämpande av människohandel (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer ur ett jämställdhetsperspektiv [2015/2118(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Malin Björk (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Mary Honeyball för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel och Iliana Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Rosa Estaràs Ferragut.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Věra Jourová och Catherine Bearder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 12.5.2016.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 11.5.2016.)


8.1. Krimtatarerna

Resolutionsförslag B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 och B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor och Monica Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Ilhan Kyuchyuk.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 12.5.2016.


8.2. Gambia

Resolutionsförslag B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 och B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský och Hilde Vautmans redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Jean-Paul Denanot.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 12.5.2016.


8.3. Djibouti

Resolutionsförslag B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 och B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat och Mariya Gabriel redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen.

Javier Nart redogjorde för ett resolutionsförslag.

Talare: Maria Arena för S&D-gruppen, Seán Kelly och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 12.5.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Krimtatarerna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 och B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0582/2016

(ersätter B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 och B8-0592/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor och Kinga Gál, för PPE-gruppen;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho och Alessia Maria Mosca, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0218)

(Resolutionsförslagen B8-0585/2016 och B8-0589/2016 bortföll.)


9.2. Gambia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 och B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0591/2016

(ersätter B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 och B8-0602/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere och Ramona Nicole Mănescu, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0219)


9.3. Djibouti (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 och B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0594/2016

(ersätter B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 och B8-0603/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere och Lara Comi, för PPE-gruppen;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0220)


9.4. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0221)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0221)


9.5. Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0222)


9.6. Kinas ställning som marknadsekonomi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 och B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0604/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0605/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0607/2016

(ersätter B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 och B8-0612/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête och Artis Pabriks, för PPE-gruppen;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho och Karoline Graswander-Hainz, för S&D-gruppen;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen och Pavel Telička, för ALDE-gruppen;

—   Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen;

—   Helmut Scholz och Barbara Spinelli.

Antogs (P8_TA(2016)0223)

(Resolutionsförslag B8-0610/2016 bortföll.)


9.7. Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0224)


9.8. Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0225)


9.9. Ramavtalet om föräldraledighet (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG [2015/2097(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0226)

Inlägg:

Maria Arena lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


9.10. Förebyggande och bekämpande av människohandel (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer ur ett jämställdhetsperspektiv [2015/2118(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0227)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Krisztina Morvai.

Talare: Talmannen, efter Krisztina Morvais inlägg, Krisztina Morvai och talmannen.

Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei och Seán Kelly

Kinas ställning som marknadsekonomi - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr och Stanislav Polčák

Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin och Seán Kelly

Betänkande Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin och Seán Kelly

Betänkande Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly och Csaba Sógor.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Lån i utländsk valuta (debatt)

Uttalande av kommissionen: Lån i utländsk valuta (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Seán Kelly.

(Debatten avbröts.)

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 12.5.2016)


14. Misstroendeförklaring mot kommissionen

Talmannen meddelade att han, i enlighet med artikel 119 i arbetsordningen, hade mottagit en misstroendeförklaring mot kommissionen (B8-0621/2016), som inlämnats av fler än en tiondel av parlamentsledamöterna.

Debatten om denna misstroendeförklaring skulle äga rum följande sammanträdesperiod.


15. Lån i utländsk valuta (fortsättning på debatten)

Uttalande av kommissionen: Lån i utländsk valuta (2016/2704(RSP))

(Inledning av debatten: punkt 13 i protokollet av den 12.5.2016)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi.

Talare: Jonathan Hill.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 4.5.2016)

INTA-utskottet

- Utvärderingen av externa aspekter av tullens funktion och organisation som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (2016/2075(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, CONT)

ENVI-utskottet

- EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

AGRI-utskottet

- Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (2016/2078(INI))

- Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (2016/2077(INI))

PECH-utskottet

- Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (2016/2079(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

JURI-utskottet

- Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – Riktlinjer (2016/2080(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

Hänvisningar till utskott (article 53 du règlement)

INTA-utskottet

- Fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : IMCO
rådgivande utskott: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

ENVI-utskottet

- Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (2015/2348(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : TRAN
rådgivande utskott: ENVI

AFCO-utskottet

- Genomföranderapport om Ett Europa för medborgarna (2015/2329(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : CULT
rådgivande utskott: AFCO, BUDG

JURI- och IMCO-utskotten

- Gränsöverskridande överföring av tjänster för digitalt innehåll på den inre marknaden (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE, LIBE, CULT (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen),

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 4.5.2016)

REGI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(rådgivande utskott: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON) (artikel 54 i arbetsordningen)

Ändring av titel
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 4.5.2016)

EMPL-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkandet INI 2015/2222: "Arbetstagarrepresentation i tillsynsorgan eller förvaltningsorgan i företag i Europa"


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 25 maj 2016 26 maj 2016.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Rättsligt meddelande