Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 167k
Keskiviikko 25. toukokuuta 2016 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Juhlaistunto - Alankomaat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Epäluottamuslause-esitys komissiolle
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (keskustelu)
 15.Puhemiehen ilmoitus
 16.Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (jatkoa keskustelulle)
 17.G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 18.Transatlanttiset tietovirrat (keskustelu)
 19.Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (keskustelu)
 20.Rajatylittävien sähköisen tunnistamisen välineiden ja verkkopalvelujen käyttöönotto (keskustelu)
 21.Energian kuluttajien aseman vahvistaminen - Energiaköyhyyden torjuminen osana energiaunionia (keskustelu)
 22.Köyhyys: sukupuolinäkökulma (lyhyt esittely)
 23.Tullien ulkopuoliset esteet sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)
 24.Virtuaalivaluutat (lyhyt esittely)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Muistosanat

Puhemies lausui parlamentin puolesta muistosanat entisen jäsenen Marco Pannellan muiston kunniaksi.

(Istunto keskeytettiin muutamaksi minuutiksi juhlaistunnon alkua odotellessa.)


3. Juhlaistunto - Alankomaat

Parlamentti kokoontui klo 15.10 - 15.30 juhlaistuntoon hänen majesteettinsa Alankomaiden kuninkaan Willem-Alexanderin vierailun kunniaksi.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Epäluottamuslause-esitys komissiolle

Puhemies muistutti tiedottaneensa 18. toukokuuta 2016, että jotkut jäsenet olivat peruuttaneet allekirjoituksensa epäluottamuslause-esityksestä komissiolle, josta oli ilmoitettu 12. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 14).

Koska epäluottamuslause-esityksessä ei ole enää parlamentin jäsenten kymmenesosan allekirjoituksia, se raukeaa ja menettely päättyy.

Jean-Luc Schaffhauser käytti puheenvuoron sovellettavasta menettelystä (puhemies täsmensi asiaa).


6. Parlamentin kokoonpano

Peter Eriksson on nimitetty Ruotsin hallituksen jäseneksi.

Parlamentti totesi, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen 25. toukokuuta 2016 alkaen ja antaa siitä tiedon toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Lieve Wierinckin valtakirjan päteväksi 4. toukokuuta 2016 alkaen.


8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen X muuttamisesta sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2017 sovellettavien sokerijuurikkaan ostoehtojen osalta (C(2016)02783 - 2016/2737(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi (C(2016)02815 - 2016/2736(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 17. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevien sääntöjen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tällaisten todistusten osalta asetettujen vakuuksien vapauttamista ja pidättämistä koskevien sääntöjen osalta, komission asetusten (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 2336/2003, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 341/2007 ja (EY) N:o 382/2008 muuttamisesta sekä komission asetusten (EY) N:o 2390/98, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 507/2008 kumoamisesta (C(2016)02835 - 2016/2740(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (C(2016)02837 - 2016/2741(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla siltä osin kuin on kyse tiedon ilmaisevia markkinaosapuolia koskevista asianmukaisista järjestelyistä, järjestelmistä ja menettelyistä markkinoiden tunnustelun tekemisen yhteydessä (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 17. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta (C(2016)02860 - 2016/2739(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä säänneltyjen tietojen saantia unionin tasolla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02887 - 2016/2742(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä johdannaisista aiheutuvien velkojen arvostukseen sovellettavia menetelmiä ja periaatteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 23. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus (C(2016)02976 - 2016/2743(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. toukokuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelmaan sisällytettäviä vähimmäisosatekijöitä ja liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä laadittavien kertomusten vähimmäissisältöä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. toukokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskevan sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, Norjan rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskevan sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan ja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

REGI

- Pyyntö saada muuttaa vuoden 2016 henkilöstötaulukkoa varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti - Alueiden komitea (N8-0030/2016 - C8-0180/2016 - 2016/2082(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, ENVI

- Määrärahasiirtoesitys 2/2016 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0031/2016 - C8-0182/2016 - 2016/2085(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 3/2016 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0032/2016 - C8-0183/2016 - 2016/2086(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, LIBE

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Maltan ehdokas (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Määrärahasiirtoesitys DEC 09/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0033/2016 - C8-0186/2016 - 2016/2088(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (uudelleenlaadittu) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0145/2016)

- Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta (2016/2020(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Marco Affronte (A8-0150/2016)

- Mietintö köyhyydestä: sukupuolinäkökulma (2015/2228(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0153/2016)

- Mietintö koheesiopolitiikasta ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävistä tutkimus- ja innovointistrategioista (RIS3) (2015/2278(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

- Mietintö tullien ulkopuolisista esteistä sisämarkkinoilla (2015/2346(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

- Mietintö energian kuluttajien aseman vahvistamisesta (2015/2323(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

- ***I Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

- Mietintö virtuaalivaluutoista (2016/2007(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annettujen neuvoston päätöksen (EU) 2015/1523 9 artiklan ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 9 artiklan mukaisesti (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Ska Keller (A8-0170/2016)

- Mietintö sisämarkkinastrategiasta (2015/2354(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Lara Comi (A8-0171/2016)

- Mietintö Gianluca Buonannon koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2003(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016).


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000068/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Maitoalan kriisin ratkaiseminen (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

—   (O-000069/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Maitoalan kriisin ratkaiseminen (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016).


11. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta tuomioistuimen määrärahasiirtoja INF/2/2016 ja INF/3/2016.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta ehdotusta alueiden komitean henkilöstökomitean muuttamisesta.


12. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun 2016 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


13. Käsittelyjärjestys

Toukokuun 2016 II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 583.362/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Keskiviikko

—   Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että esityslistalle otetaan komission julkilausuma "Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen" neuvoston ja komission aiheesta "Transatlanttiset tietovirrat" antamien julkilausumien jälkeen.

   Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

   Näin ollen istuntoa jatketaan klo 24:ään saakka.

—   Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään kesäkuun I istuntojaksolla.

   Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka perusteli pyyntöä Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Kathleen Van Brempt, joka kannatti pyyntöä.

   Parlamentti hyväksyi pyynnön.

—   ENF-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi juhlaistunnon jälkeen otetaan komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Kongon tasavallan tilanteesta vaalien jälkeen.

   Puheenvuorot: Louis Aliot, joka perusteli pyynnön ENF-ryhmän puolesta, ja Mario Borghezio, joka kannatti pyyntöä.

   Parlamentti hylkäsi pyynnön.

—   Puhemies ilmoitti, että neljäkymmentä jäsentä on esittänyt työjärjestyksen 113 artiklan 4 kohdan mukaisesti kirjallisen vastalauseen Andrey Kovatchevin mietintöön (A8-0146/2016) suosituksesta Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta sovelletusta menettelystä ja että mietintö otetaan seuraavan istuntojakson esityslistalle.

Torstai

—   Puhemies ilmoitti, että oikeudellisten asioiden valiokunta on hyväksynyt Evelyn Regnerin mietinnön (A8-0180/2016) Gianluca Buonannon koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ja että mietinnöstä äänestetään torstaina työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

—   GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan neuvoston julkilausuma komissaari Miguel Arias Cañeten oletetusta osallisuudesta korruptiotapauksiin.

   Puheenvuorot: Xabier Benito Ziluaga, joka perusteli pyynnön GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt ja Françoise Grossetête, jotka vastustivat pyyntöä.

   Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (106 puolesta, 255 vastaan, 28 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI


14. Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (2016/2587(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Patrizia Toia, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, ja Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark.

Keskustelu keskeytettiin tässä vaiheessa.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 25.5.2016, kohta 16)


15. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että Venäjällä useita kuukausia vankilassa ollut ukrainalainen sotilaslentäjä Nadia Savtšenko sekä Azerbaidžanissa vangittuna ollut tutkiva journalisti Khadija Ismailova on juuri vapautettu.

Hän totesi olevansa erittäin ilahtunut näiden kahden naisten vapauttamisesta, jota parlamentti oli vaatinut.


16. Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (2016/2587(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 25.5.2016, kohta 14)

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Paul Rübig, joka esitti hänelle sinisen kortin kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, joka vastasi Paul Rübigin kysymykseen, Miapetra Kumpula-Natri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Dalton, Jan Philipp Albrecht, Laurenţiu Rebega, Paul Rübig, Petra Kammerevert, Anneleen Van Bossuyt, Eva Paunova, Nicola Danti, Henna Virkkunen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Adam Szejnfeld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, José Blanco López, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: G7-huippukokouksen valmistelu (2016/2586(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman komission puolesta.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, sitoutumaton Zoltán Balczó, Daniel Caspary, Paul Tang, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Andrej Plenković, Neena Gill ja Barbara Spinelli.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Sergio Gaetano Cofferati ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja), joka antoi julkilausuman neuvoston puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Transatlanttiset tietovirrat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Transatlanttiset tietovirrat (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016)

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016)

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016)

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016)

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016)

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016)

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.6.


19. Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Alojz Peterle PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Piernicola Pedicini, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kateřina Konečná ja Heidi Hautala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kesäkuun I istuntojakso.


20. Rajatylittävien sähköisen tunnistamisen välineiden ja verkkopalvelujen käyttöönotto (keskustelu)

Komission julkilausuma: Rajatylittävien sähköisen tunnistamisen välineiden ja verkkopalvelujen käyttöönotto (2016/2706(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica ja Michał Boni.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Catherine Stihler ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Blanco López, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Energian kuluttajien aseman vahvistaminen - Energiaköyhyyden torjuminen osana energiaunionia (keskustelu)

Mietintö energian kuluttajien aseman vahvistamisesta [2015/2323(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

Komission julkilausuma: Energiaköyhyyden torjuminen osana energiaunionia (2016/2707(RSP))

Theresa Griffin esitteli mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Davor Škrlec, Roger Helmer, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, Martina Werner, Dubravka Šuica, Flavio Zanonato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, ja Kaja Kallas (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, José Blanco López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Ivan Jakovčić.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Theresa Griffin käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.7.


22. Köyhyys: sukupuolinäkökulma (lyhyt esittely)

Mietintö köyhyydestä: sukupuolinäkökulma [2015/2228(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0153/2016)

Maria Arena esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, joka esitti täsmennyksen Janusz Korwin-Mikken puheenvuoron johdosta, Dubravka Šuica ja Romana Tomc.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.8.


23. Tullien ulkopuoliset esteet sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)

Mietintö tullien ulkopuolisista esteistä sisämarkkinoilla [2015/2346(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

Daniel Dalton esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi ja Notis Marias.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.9.


24. Virtuaalivaluutat (lyhyt esittely)

Mietintö virtuaalivaluutoista [2016/2007(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

Jakob von Weizsäcker esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott ja Miguel Viegas.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.1.


25. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Notis Marias, Yana Toom, Miguel Viegas, Gerard Batten, Mario Borghezio, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Negrescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 583.362/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Oikeudellinen huomautus