Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 189k
Trešdiena, 2016. gada 25. maijs - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Svinīgā sēde — Nīderlande
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Darba kārtība
 14.Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (debates)
 15.Sēdes vadītāja paziņojums
 16.Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (debašu turpinājums)
 17.Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)
 18.Transatlantiskās datu plūsmas (debates)
 19.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (debates)
 20.Pārrobežu e-identifikācijas instrumentu un tiešsaistes pakalpojumu izvēršana (debates)
 21.Jaunais kurss, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem - Enerģētiskās nabadzības novēršana Enerģētikas savienībā (debates)
 22.Nabadzība — dzimuma perspektīva (īss izklāsts)
 23.Netarifu šķēršļi vienotajā tirgū (īss izklāsts)
 24.Virtuālās valūtas (īss izklāsts)
 25.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā uzstājās, pieminot bijušo deputātu Marco Pannella.

(Sēde uz brīdi tika pārtraukta līdz svinīgās sēdēs sākumam.)


3. Svinīgā sēde — Nīderlande

No plkst. 15.10 līdz plkst. 15.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Viņa Majestātes Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra vizītei.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

Priekšsēdētājs atgādināja, ka 2016. gada 18. maijā viņš bija informējis par to, ka daži deputāti ir atsaukuši savus parakstus no priekšlikuma izteikt neuzticību Komisijai, par kuru tika paziņots 2016. gada 12. maijā (12.5.2016. protokola 14. punkts).

Tā kā tādējādi priekšlikumu par neuzticības izteikšanu Komisijai vairs nav parakstījusi viena desmitā daļa Parlamenta deputātu, tas vairs nav spēkā, un procedūra tiek slēgta.

Uzstājās Jean-Luc Schaffhauser par piemērojamo procedūru (priekšsēdētājs viņam sniedza skaidrojumus).


6. Parlamenta sastāvs

Peter Eriksson ir iecelts par Zviedrijas valdības locekli.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu. Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu un 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka šā deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2016. gada 25. maiju, un par to informēja attiecīgās dalībvalsts iestādes.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Lieve Wierinck mandātu, sākot ar 2016. gada 4. maiju.


8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem nolūkā novērst nesakārtotus tirdzniecības apstākļus papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)02775 – 2016/2738(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 X pielikumu groza attiecībā uz cukurbiešu iepirkšanas noteikumiem cukura nozarē no 2017. gada 1. oktobra (C(2016)02783 – 2016/2737(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 17. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1222/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par metožu noteikšanu globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu identificēšanai un par globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu apakškategoriju definēšanu (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 17. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 (C(2016)02835 – 2016/2740(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (C(2016)02837 – 2016/2741(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atbilstošiem mehānismiem, sistēmām un procedūrām attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kas atklāj informāciju, kuri veic tirgus izzināšanu (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 17. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz definīcijām, pārredzamību, portfeļa sablīvēšanu un produktu intervences un pozīciju uzraudzības pasākumiem (C(2016)02860 – 2016/2739(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi regulētai informācijai Savienības līmenī papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 19. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīviem tehniskiem standartiem par metodēm un principiem tādu saistību vērtēšanai, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (C(2016)02967 – 2016/2744(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 23. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji metodoloģijai, ar kuru nosaka minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (C(2016)02976 – 2016/2743(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 23. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru termiņš iebildumu izteikšanai pēc kompetentās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē uzņēmējdarbības reorganizācijas plāna minimuma elementus un ziņojumu par plāna īstenošanā gūtajiem panākumiem minimālo saturu (C(2016)02665 – 2016/2720(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: pēc kompetentās komitejas pieprasījuma 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 10. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi (06679/2016 - C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

REGI

- Pieprasījums izdarīt grozījumus 2016. gada štatu sarakstā saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu — Reģionu komiteja (N8-0030/2016 - C8-0180/2016 – 2016/2082(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ITRE, JURI, ENVI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2016 —Tiesa (N8-0031/2016 - C8-0182/2016 – 2016/2085(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2016 —Tiesa (N8-0032/2016 - C8-0183/2016 – 2016/2086(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas (08112/2016 - C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Maltas kandidāts (08699/2016 - C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 09/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0033/2016 - C8-0186/2016 – 2016/2088(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0145/2016).

- Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju (2016/2020(INI)) - AFET komiteja - Referents: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (pārstrādāta redakcija) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)) - PECH komiteja - Referents: Marco Affronte (A8-0150/2016).

- Ziņojums par nabadzību — dzimuma perspektīva (2015/2228(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Maria Arena (A8-0153/2016).

- Ziņojums par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3) (2015/2278(INI)) - REGI komiteja - Referents: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016).

- Ziņojums par netarifu šķēršļiem vienotajā tirgū (2015/2346(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0160/2016).

- Ziņojums par jauno kursu, kas orientēts uz patērētājiem (2015/2323(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Theresa Griffin (A8-0161/2016).

- ***I Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)) - JURI komiteja - Referente: Mady Delvaux (A8-0167/2016).

- Ziņojums par virtuālajām valūtām (2016/2007(INI)) - ECON komiteja - Referents: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Zviedrijas labā saskaņā ar Padomes Lēmuma (ES) 2015/1523 9. pantu un Padomes Lēmuma (ES) 2015/1601 9. pantu, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Ska Keller (A8-0170/2016).

- Ziņojums par vienotā tirgus stratēģiju (2015/2354(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Lara Comi (A8-0171/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Gianluca Buonanno imunitāti (2016/2003(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0180/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016).


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000068/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Padomei: Pasākumi piena nozares krīzes pārvarēšanai (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016);

—   (O-000069/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Pasākumi piena nozares krīzes pārvarēšanai (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016).


11. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumiem INF/2/2016 un INF/3/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret priekšlikumu izdarīt grozījumus Reģionu komitejas štatu sarakstā.


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada janvāra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada maija II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 583.362/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Trešdiena

—   Sēdes vadītājs, saņēmis politisko grupu piekrišanu, ierosināja iekļaut darba kārtībā pēc Padomes un Komisijas paziņojumiem par tematu "Transatlantiskās datu plūsmas" Komisijas paziņojumu "Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma".

   Parlaments atbalstīja šo priekšlikumu.

   Sēdes ilgums tika pagarināts līdz plkst. 24.00.

—   Verts/ALE grupas pieprasījums šo debašu noslēgumā iesniegt rezolūciju priekšlikumus, par kuriem tiks balsots jūnija I sesijā.

   Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Kathleen Van Brempt, atbalstot to.

   Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

—   ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā aiz svinīgās sēdes iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli pēc vēlēšanām Kongo, Brazavilā.

   Uzstājās Louis Aliot ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Mario Borghezio, atbalstot to.

   Parlaments noraidīja šo priekšlikumu.

—   Sēdes vadītājs paziņoja, ka četrdesmit deputāti saskaņā ar Reglamenta 113. panta 4. punktu ir rakstiski iesnieguši iebildumus pret procedūru, kas tiek piemērota Andrey Kovatchev ziņojumam par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju (A8-0146/2016), un ka ziņojums tiks iekļauts nākamās sesijas darba kārtībā.

Ceturtdiena

—   Sēdes vadītājs paziņoja, ka, tā kā Juridiskā komiteja ir apstiprinājusi Evelyn Regner ziņojumu par pieprasījumu atcelt Gianluca Buonanno deputāta imunitāti (A8-0180/2016), balsošana par šo ziņojumu notiks ceturtdien saskaņā ar Reglamenta 9. panta 8. punktu.

—   GUE/NGL grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Padomes paziņojumu par komisāres Miguel Arias Cañete iespējamo saistību ar korupcijas lietu.

   Uzstājās Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Kathleen Van Brempt un Françoise Grossetête, iebilstot pret pieprasījumu.

   Balsojot pēc saraksta (106 par, 255 pret, 28 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks


14. Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (2016/2587(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Krišjānis Kariņš, Patrizia Toia, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, un Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark.

Tajā brīdī debates tika pārtrauktas.

(Debašu turpinājums: 25.5.2016. protokola 16. punkts.)


15. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka tikko ir atbrīvota ukraiņu militārā pilote Nadja Savčenko, kas vairākus mēnešus pavadījusi apcietinājumā Krievijā, kā arī žurnāliste Khadija Ismailova, kas atradās apcietinājumā Azerbaidžānā.

Viņš pauda atzinību par abu sieviešu atbrīvošanu, ko bija pieprasījis Parlaments.


16. Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (2016/2587(RSP)).

(Debašu sākums: 25.5.2016. protokola 14. punkts.)

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Paul Rübig, kas uzdeva viņai zilās kartītes jautājumu.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kas atbildēja uz Paul Rübig jautājumu, Miapetra Kumpula-Natri, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Dalton, Jan Philipp Albrecht, Laurenţiu Rebega, Paul Rübig, Petra Kammerevert, Anneleen Van Bossuyt, Eva Paunova, Nicola Danti, Henna Virkkunen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Adam Szejnfeld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, José Blanco López, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.


17. Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās G7 valstu samitam (2016/2586(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu Komisijas vārdā.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Paul Tang, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Andrej Plenković, Neena Gill un Barbara Spinelli.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sergio Gaetano Cofferati un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini un Ilhan Kyuchyuk.

Uzstājās Frans Timmermans un Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), kurš sniedza paziņojumu Padomes vārdā.

Debates tika slēgtas.


18. Transatlantiskās datu plūsmas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Transatlantiskās datu plūsmas (2016/2727(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni un Kazimierz Michał Ujazdowski.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Věra Jourová un Bert Koenders.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jan Philipp Albrecht un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par transatlantisko datu plūsmu (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā – par transatlantiskajām datu plūsmām (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par transatlantiskajām datu plūsmām (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel un Ana Gomes S&D grupas vārdā – par transatlantiskajām datu plūsmām (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par transatlantiskajām datu plūsmām (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par transatlantiskajām datu plūsmām (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā – par transatlantiskajām datu plūsmām par transatlantiskajām datu plūsmām (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.5.2016. protokola 6.6. punkts.


19. Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (debates)

Komisijas paziņojums: Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)).

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alojz Peterle PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kateřina Konečná un Heidi Hautala.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: jūnija I sesijā.


20. Pārrobežu e-identifikācijas instrumentu un tiešsaistes pakalpojumu izvēršana (debates)

Komisijas paziņojums: Pārrobežu e-identifikācijas instrumentu un tiešsaistes pakalpojumu izvēršana (2016/2706(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica un Michał Boni.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Catherine Stihler un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Blanco López, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.


21. Jaunais kurss, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem - Enerģētiskās nabadzības novēršana Enerģētikas savienībā (debates)

Ziņojums par jauno kursu, kas orientēts uz patērētājiem [2015/2323(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Theresa Griffin (A8-0161/2016).

Komisijas paziņojums: Enerģētiskās nabadzības novēršana Enerģētikas savienībā (2016/2707(RSP)).

Theresa Griffin iepazīstināja ar ziņojumu.

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Davor Škrlec, Roger Helmer, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, Martina Werner, Dubravka Šuica, Flavio Zanonato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, un Kaja Kallas (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, José Blanco López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná, Julie Ward un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Theresa Griffin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.5.2016. protokola 6.7. punkts.


22. Nabadzība — dzimuma perspektīva (īss izklāsts)

Ziņojums par nabadzību — dzimuma perspektīva [2015/2228(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0153/2016).

Maria Arena iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, sniedzot skaidrojumus attiecībā uz Janusz Korwin-Mikke sacīto, Dubravka Šuica un Romana Tomc.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 26.5.2016. protokola 6.8. punkts.


23. Netarifu šķēršļi vienotajā tirgū (īss izklāsts)

Ziņojums par netarifu šķēršļiem vienotajā tirgū [2015/2346(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0160/2016).

Daniel Dalton iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Tibor Szanyi un Notis Marias.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 26.5.2016. protokola 6.9. punkts.


24. Virtuālās valūtas (īss izklāsts)

Ziņojums par virtuālajām valūtām [2016/2007(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016).

Jakob von Weizsäcker iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott un Miguel Viegas.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 26.5.2016. protokola 6.1. punkts.


25. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Notis Marias, Yana Toom, Miguel Viegas, Gerard Batten, Mario Borghezio, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Negrescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo un Stanislav Polčák.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 583.362/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Juridisks paziņojums