Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 192k
Środa, 25 maja 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna
1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Uroczyste posiedzenie - Holandia
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o wotum nieufności dla Komisji
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Przesunięcie środków
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Porządek obrad
 14.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 15.Komunikat Przewodniczącego
 16.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (ciąg dalszy debaty)
 17.Przygotowania do szczytu G7 (debata)
 18.Transatlantyckie przepływy danych (debata)
 19.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (debata)
 20.Wdrożenie narzędzi identyfikacji elektronicznej i usług online w kontekście transgranicznym (debata)
 21.Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii - Rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego w ramach unii energetycznej (debata)
 22.Ubóstwo: perspektywa płci (krótka prezentacja)
 23.Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (krótka prezentacja)
 24.Waluta wirtualna (krótka prezentacja)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.05.


2. In Memoriam

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu Europejskiego, uczcił pamięć byłego posła Marka Pannelli.

(Posiedzenie zostało zawieszone na chwilę w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


3. Uroczyste posiedzenie - Holandia

W godzinach od 15.10 do 15.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Jego Wysokości Wilhelma-Aleksandra, króla Holandii.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Wniosek o wotum nieufności dla Komisji

Przewodniczący przypomniał, że w dniu 18 maja 2016 r. poinformował, iż niektórzy posłowie wycofali swoje podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji ogłoszonym w dniu 12 maja 2016 r. (pkt 14 protokołu z dnia 12.5.2016).

W związku z tym, że pod wnioskiem o wotum nieufności nie podpisało się więcej niż jedna dziesiąta posłów do Parlamentu, wniosek upadł, a procedura została zamknięta.

Głos zabrał Jean-Luc Schaffhauser w sprawie obowiązującej procedury (Przewodniczący udzielił szczegółowych informacji).


6. Skład Parlamentu

Peter Eriksson został członkiem rządu Szwecji.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie jego mandatu ze skutkiem od dnia 25 maja 2016 r. i poinformował o tym właściwe organy krajowe.


7. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Lieve Wierinck ze skutkiem od dnia 4 maja 2016 r.


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji w celu zapobieżenia powstawaniu zakłóceń obrotu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do warunków zakupu buraków wsektorze cukru od dnia 1 października 2017 r. (C(2016)02783 - 2016/2737(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji oznaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji oznaczeniu systemowym (C(2016)02815 - 2016/2736(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (C(2016)02835 - 2016/2740(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (C(2016)02837 - 2016/2741(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do definicji, przejrzystości, kompresji portfela i środków nadzorczych w zakresie interwencji produktowej i pozycji (C(2016)02860 - 2016/2739(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii (C(2016)02887 - 2016/2742(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji iuporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodyki i zasady dotyczące wyceny zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody ustalania wysokości minimalnego wymogu wzakresie funduszy własnych izobowiązań kwalifikowalnych (C(2016)02976 - 2016/2743(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, dla którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek komisji przedmiotowo właściwej:

—   Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres elementów planu reorganizacji działalności oraz minimalną zawartość sprawozdań z postępów we wdrażaniu tego planu - (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: : 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 10 maja 2016 r., na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

REGI

- Wniosek o zmianę w planie zatrudnienia na rok 2016 na mocy art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego – Komitet Regionów (N8-0030/2016 - C8-0180/2016 - 2016/2082(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ITRE, JURI, ENVI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 2/2016 – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0031/2016 - C8-0182/2016 - 2016/2085(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 3/2016 – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0032/2016 - C8-0183/2016 - 2016/2086(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, LIBE

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat MT (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0033/2016 - C8-0186/2016 - 2016/2088(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy) (przekształcenie) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0145/2016)

- Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2016/2020(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (przekształcenie) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0150/2016)

- Sprawozdanie w sprawie ubóstwa: perspektywa płci (2015/2228(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0153/2016)

- Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (2015/2278(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

- Sprawozdanie w sprawie barier pozataryfowych na jednolitym rynku (2015/2346(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

- Sprawozdanie w sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii (2015/2323(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wirtualnych walut (2016/2007(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającymi środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ska Keller (A8-0170/2016)

- Sprawozdanie w sprawie strategii jednolitego rynku (2015/2354(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Lara Comi (A8-0171/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanna (2016/2003(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Francję – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000068/2016) które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Rady: Środki mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016),

—   (O-000069/2016) które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Środki mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016).


11. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Trybunału Sprawiedliwości INF/2/2016 i INF/3/2016.

Zgodnie z art. 50 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec propozycji zmiany planu zatrudnienia Komitetu Regionów.


12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w styczniu 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji w maju 2016 r. (PE 583.362/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

—   Przewodniczący zaproponował, za zgodą grup politycznych, aby wpisać do porządku dziennego oświadczenie Komisji w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r., po oświadczeniach Rady i Komisji w sprawie transatlantyckich przepływów danych.

   Parlament przystał na tę propozycję.

   Posiedzenie zostało zatem przedłużone do godziny 24.00.

—   Wniosek grupy Verts/ALE, aby debata ta zakończyła się zlożeniem projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie podczas pierwszej sesji czerwcowej.

   Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który umotywował wniosek, i Kathleen Van Brempt, która wniosek ten poparła.

   Parlament zatwierdził wniosek.

—   Wniosek grupy ENF o wpisanie jako pierwszy punkt porządku dziennego po posiedzeniu uroczystym oświadczenia Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji po wyborach w Republice Konga.

   Głos zabrali: Louis Aliot w imieniu grupy ENF, który umotywował wniosek, i Mario Borghezio, który wniosek ten poparł.

   Parlament odrzucił wniosek.

—   Przewodniczący poinformował, że czterdziestu posłów zgłosiło, zgodnie z art. 113 ust. 4 Regulaminu, sprzeciw w formie pisemnej wobec procedury zastosowanej w odniesieniu do sprawozdania Andreya Kovatcheva - A8-0146/2016 w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i że sprawozdanie to zostanie wpisane do porządku dziennego jednej z kolejnych sesji.

Czwartek

—   Przewodniczący poinformował, że w związku z przyjęciem przez Komisję Prawną sprawozdania Evelyn Regner – A8-0180/2016 w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Gianluki Buonanno sprawozdanie to zostanie poddane pod głosowanie w czwartek, zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu.

—   Wniosek GUE/NGL o dodanie jako pierwszego punktu porządku dziennego oświadczenia Rady w sprawie domniemanego zamieszania komisarza Miguela Ariasa Cañete w aferę korupcyjną.

   Głos zabrali: Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, który umotywował wniosek, oraz Kathleen Van Brempt i Françoise Grossetête, które opowiedziały się przeciw wnioskowi.

   W głosowaniu imiennym (106 za, 255 przeciw, 28 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący


14. Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (2016/2587(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Krišjānis Kariņš, Patrizia Toia, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Vicky Ford, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, i Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka.

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie.

(Suite du débat: pkt 16 protokołu z dnia 25.5.2016)


15. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że ukraińska pilot wojskowa Nadia Sawczenko, więziona przez wiele miesięcy w Rosji, oraz dziennikarka śledcza Khadija Ismajlowa, przetrzymywana w Azejberdżanie, właśnie zostały uwolnione.

Z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie tych dwóch kobiet, o które apelował Parlament.


16. Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (2016/2587(RSP))

(Początek debaty: pkt 14 protokołu z dnia 25.5.2016)

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein oraz Paul Rübig, który zadał jej pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, która udzieliła odpowiedzi Paulowi Rübigowi, Miapetra Kumpula-Natri, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeana-Luca Schaffhausera, Daniel Dalton, Jan Philipp Albrecht, Laurenţiu Rebega, Paul Rübig, Petra Kammerevert, Anneleen Van Bossuyt, Eva Paunova, Nicola Danti, Henna Virkkunen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Adam Szejnfeld, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, José Blanco López, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.


17. Przygotowania do szczytu G7 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu G7 (2016/2586(RSP))

Frans Timmermans, (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji), wygłosił oświadczenie w imieniu Komisji.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Zoltán Balczó niezrzeszony, Daniel Caspary, Paul Tang, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Andrej Plenković, Neena Gill i Barbara Spinelli.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady), ten ostatni wygłosił oświadczenie w imieniu Rady.

Debata została zamknięta.


18. Transatlantyckie przepływy danych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Transatlantyckie przepływy danych (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni i Kazimierz Michał Ujazdowski.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Věra Jourová i Bert Koenders.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jan Philipp Albrecht i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 26.5.2016.


19. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Alojz Peterle w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pediciniego, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kateřina Konečná i Heidi Hautala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pierwsza sesja czerwcowa.


20. Wdrożenie narzędzi identyfikacji elektronicznej i usług online w kontekście transgranicznym (debata)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie narzędzi identyfikacji elektronicznej i usług online w kontekście transgranicznym (2016/2706(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica i Michał Boni.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Catherine Stihler i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: José Blanco López, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.


21. Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii - Rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego w ramach unii energetycznej (debata)

Sprawozdanie dotyczące stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii [2015/2323(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

Oświadczenie Komisji: Rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego w ramach unii energetycznej (2016/2707(RSP))

Theresa Griffin przedstawiła sprawozdanie.

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Davor Škrlec, Roger Helmer, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, Martina Werner, Dubravka Šuica, Flavio Zanonato, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, i Kaja Kallas (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, José Blanco López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná, Julie Ward i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Theresa Griffin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 26.5.2016.


22. Ubóstwo: perspektywa płci (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie ubóstwa: perspektywa płci [2015/2228(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0153/2016)

Maria Arena dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena w celu dokonania uściślenia w związku z wystąpieniem Janusza Korwin-Mikkego, Dubravka Šuica i Romana Tomc.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 26.5.2016.


23. Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie barier pozataryfowych na jednolitym rynku [2015/2346(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

Daniel Dalton dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi i Notis Marias.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 26.5.2016.


24. Waluta wirtualna (krótka prezentacja)

Sprawozdanie dotyczące waluty wirtualnej [2016/2007(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

Jakob von Weizsäcker dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott i Miguel Viegas.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 26.5.2016.


25. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Notis Marias, Yana Toom, Miguel Viegas, Gerard Batten, Mario Borghezio, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Negrescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Stanislav Polčák.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 583.362/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Informacja prawna