Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg

9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înlocuire a listelor cu procedurile de insolvență și cu practicienii în insolvență din anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ECON, LIBE

2) de comisiile parlamentare

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (2015/2234(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Raport referitor la capabilitățile spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (2015/2276(INI)) - AFET - Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA - Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA - Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Raport referitor la operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (2015/2275(INI)) - AFET - Raportor: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a obiectivului tematic „îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” (articolul 9 punctul 3 din Regulamentul privind dispozițiile comune) (2015/2282(INI)) - REGI - Raportoare: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Raport referitor la promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (2015/2227(INI)) - AGRI - Raportor: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Raport referitor la raportul UE pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (2015/2317(INI)) - DEVE - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Raport referitor la Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (2015/2277(INI)) - DEVE - Raportoare: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Raport referitor la evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și la activitățile Fundației pentru Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) și ale Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) (2016/2006(INI)) - ECON - Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Raport referitor la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (2015/2065(INI)) - IMCO - Raportor: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Raport referitor la soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă în UE (2015/2225(INI)) - AGRI - Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE (A8-0175/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului între Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Raport referitor la numirea lui Rimantas Šadžius ca membru al Curții de Conturi (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul din 1958 revizuit”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA - Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA - Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON - Raportor: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI - Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligațiile legate de cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor penale (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE - Raportoare: Martina Anderson (A8-0198/2016).

Notă juridică