Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 226kWORD 73k
Esmaspäev, 6. juuni 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 6.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 9.Esitatud dokumendid
 10.Tööplaan
 11.ÜRO kõrgetasemeline kohtumine HIVi/AIDSi teemal (arutelu)
 12.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (arutelu)
 13.Valgevene tuumarajatiste ohutus (arutelu)
 14.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (lühiettekanne)
 15.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (lühiettekanne)
 16.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (lühiettekanne)
 17.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (lühiettekanne)
 18.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (lühiettekanne)
 19.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. In memoriam

President tegi parlamendi nimel avalduse Gianluca Buonanno mälestuseks.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


3. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 25. mai 2016. aasta ja 26. mai 2016. aasta istungi protokollid.


4. Parlamendi koosseis

Leedu pädevad ametiasutused on teatanud Gabrielius Landsbergise asemel Laima Liucija Andrikiene ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30. maist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Laima Liucija Andrikienė vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Gianluca Buonanno surma järel märkis parlament kodukorra artikli 4 lõike 1 alusel tema ametikoha vabaksjäämist alates 6. juunist 2016 ning teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.


5. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 8. juunil 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodetele kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kaitset kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses (kodifitseeritud tekst) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000029/2016), mille esitas Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016);

- (O-000038/2016), mille esitas Claude Moraes LIBE komisjoni nimel nõukogule: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

- (O-000039/2016), mille esitas Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

- (O-000058/2016), mille esitasid Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI komisjoni nimel nõukogule: Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016);

- (O-000059/2016), mille esitasid Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI komisjoni nimel komisjonile: Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016);

- (O-000067/2016), mille esitas Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016);

- (O-000079/2016), mille esitasid Pavel Svoboda ja Heidi Hautala JURI komisjoni nimel komisjonile: Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016).


7. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta jaanuari osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


8. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa–Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll;

- protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelist Euroopa–Vahemere piirkonna lennunduslepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga;

- Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021.


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelist Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Küprose kandidaat (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 A ja B lisas sisalduvad maksejõuetusmenetluste ja pankrotihaldurite loetelud (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON, LIBE

2) parlamendikomisjonid

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liidu nimel partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahel (2015/2234(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Raport kosmosealase suutlikkuse kohta Euroopa julgeolekus ja kaitses (2015/2276(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Raport ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (2015/2275(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Raport VKEde konkurentsivõime suurendamise valdkondliku eesmärgi (ühissätete määruse artikli 9 lõige 3) elluviimise kohta (2015/2282(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Raport innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamise kohta Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (2015/2227(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Raport poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva ELi 2015. aasta aruande kohta (2015/2317(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Raport toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitleva uue ühenduse kohta (2015/2277(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Raport rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamise ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevuse kohta (2016/2006(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Raport ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas (2015/2065(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Raport tehnoloogiliste lahenduste kohta säästva põllumajanduse jaoks ELis (2015/2225(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Raport mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-fenüül-2-(1-pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (α-pürrolidinovalerofenoon, α-PVP) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE komisjon (A8-0175/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Rimantas Šadžius kontrollikoja liikmeks (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamist käsitleva deklaratsiooni vormis lepingu sõlmimise kohta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette otseselt siseturu toimimist mõjutava maksustamise vältimise vastased eeskirjad (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Vaheraport mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Tööplaan

Jagati välja juuni I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 583.763/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsioon GUE/NGL soovis, et suuliselt vastatavate küsimuste Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (2016/2600(RSP)) üle toimuva arutelu (PDOJ punkt 64) lõpetuseks esitataks resolutsiooni ettepanek, mille üle toimuks hääletus juuli osaistungjärgu ajal.

Sõna võtsid Anja Hazekamp, fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ning Philippe Lamberts, kes seda toetas.
Parlament kiitis taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal heaks
(183 poolt, 114 vastu, erapooletuid 9).

Neljapäev

Fraktsioon PPE soovis lisada päevakorda pärastlõuna viimaseks punktiks „Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135) (PDOJ punktid 79, 80 ja 81).

Sõna võttis Cristian Dan Preda, fraktsiooni PPE nimel, et taotlust põhjendada.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (96 poolt, 205 vastu, erapooletuid 10).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


11. ÜRO kõrgetasemeline kohtumine HIVi/AIDSi teemal (arutelu)

Komisjoni avaldus: ÜRO kõrgetasemeline kohtumine HIVi/AIDSi teemal (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Cristian-Silviu Buşoi fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


12. 2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (arutelu)

Raport poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva ELi 2015. aasta aruande kohta [2015/2317(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lola Sánchez Caldentey (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.9.


13. Valgevene tuumarajatiste ohutus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Valgevene tuumarajatiste ohutus (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


14. Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (lühiettekanne)

Raport toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitleva uue ühenduse kohta [2015/2277(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.10.


15. Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (lühiettekanne)

Raport rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamise ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevuse kohta [2016/2006(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.11.


16. ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (lühiettekanne)

Raport ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes [2015/2275(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.12.


17. Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (lühiettekanne)

Raport ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas [2015/2065(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness ja Ricardo Serrão Santos.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.13.


18. Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (lühiettekanne)

Raport tehnoloogiliste lahenduste kohta säästva põllumajanduse jaoks ELis [2015/2225(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.14.


19. Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (lühiettekanne)

Raport innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamise kohta Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks [2015/2227(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Jasenko Selimovic.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jordi Sebastià, Tibor Szanyi ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.6.2016 protokollipunkt 5.15.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton ja Konstantinos Papadakis.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” 583.763/OJMA).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Õigusalane teave