Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 229kWORD 74k
Maanantai 6. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 6.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 7.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Käsittelyjärjestys
 11.YK:n korkean tason kokous HIV:stä / aidsista (keskustelu)
 12.Vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (keskustelu)
 13.Ydinlaitosten turvallisuus Valko-Venäjällä (keskustelu)
 14.Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (lyhyt esittely)
 15.Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi (lyhyt esittely)
 16.Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (lyhyt esittely)
 17.Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa (lyhyt esittely)
 18.Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut (lyhyt esittely)
 19.Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin puolesta puheen Gianluca Buonannon muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

25. toukokuuta 2016 ja 26. toukokuuta 2016 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Liettuan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Laima Liucija Andrikiene on nimitetty parlamentin jäseneksi Gabrielius Landsbergisin tilalle 30. toukokuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Laima Liucija Andrikienė osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 6. kesäkuuta 2016 Gianluca Buonannon kuoleman johdosta ja antaa asiasta tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


5. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu teksti) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta ("eläinjalostusasetus") (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000029/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainvälisten sopimusten neuvotteluja koskevat tiedot (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antamaan päätöslauselmaan liittyvät jatkotoimet (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antamaan päätöslauselmaan liittyvät jatkotoimet (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 20152016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) Pavel Svoboda ja Heidi Hautala JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016).


7. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun 2016 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


8. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- pöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä.


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Kyproksen ehdokas (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteissä A ja B olevien maksukyvyttömyysmenettelyitä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden korvaamisesta (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, LIBE

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (2015/2234(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Mietintö avaruusvoimavaroista Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (2015/2276(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta määräyksiä, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Mietintö rauhanoperaatioista – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (2015/2275(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Mietintö temaattisen tavoitteen ”Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 3 kohta) täytäntöönpanosta (2015/2282(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Mietintö innovoinnin ja talouskehityksen tehostamisesta tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (2015/2227(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Mietintö EU:n vuotta 2015 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (2015/2317(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Mietintö uudesta kumppanuudesta elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (2015/2277(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Mietintö kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arvioinnista ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätiön (IFRS), Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) ja julkisen edun valvontalautakunnan (PIOB) toiminnasta (2016/2006(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Mietintö hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa (2015/2065(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Mietintö kestävän maatalouden teknisistä ratkaisuista EU:ssa (2015/2225(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-fenyyli-2-(1-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE-valiokunta (A8-0175/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Rimantas Šadžius tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Suositus luonnoksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan ilmoituksen muodossa Euroopan unionin puolesta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista jäsenvaltioiden toimesta ja siihen liittymisestä unionin puolesta, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Martina Anderson (A8-0198/2016).


10. Käsittelyjärjestys

Kesäkuun I (PE 583.763/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että aiheesta "Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016" (2016/2600(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 64 kohta) annetuista suullisista kysymyksistä käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitys, josta äänestetään heinäkuun istuntojakson aikana.

Puheenvuorot: Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Philippe Lamberts tukeakseen pyyntöä.
Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä
(183 puolesta, 114 vastaan, 9 tyhjää).

Torstai

PPE-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan viimeiseksi kohdaksi otetaan "Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)" (lopullisen esityslistaluonnoksen 79, 80 ja 81 kohdat).

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän pyynnöstä perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (96 puolesta, 205 vastaan, 10 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


11. YK:n korkean tason kokous HIV:stä / aidsista (keskustelu)

Komission julkilausuma: YK:n korkean tason kokous HIV:stä / aidsista (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (keskustelu)

Mietintö EU:n vuotta 2015 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta [2015/2317(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lola Sánchez Caldentey (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt ja Ivan Jakovčić.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.9.


13. Ydinlaitosten turvallisuus Valko-Venäjällä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ydinlaitosten turvallisuus Valko-Venäjällä (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ja Eleftherios Synadinos.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö uudesta kumppanuudesta elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi [2015/2277(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott ja Tibor Szanyi.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.10.


15. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi (lyhyt esittely)

Mietintö kansainvälisten tilinpäätösstandardien arvioinnista ja IFRS-säätiön, Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän EFRAGin ja julkisen edun valvontalautakunnan PIOB:n toiminnasta [2016/2006(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Tibor Szanyi.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.11.


16. Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (lyhyt esittely)

Mietintö rauhanoperaatioista – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa [2015/2275(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Jonathan Arnott.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.12.


17. Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa (lyhyt esittely)

Mietintö hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa [2015/2065(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness ja Ricardo Serrão Santos.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.13.


18. Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut (lyhyt esittely)

Mietintö kestävän maatalouden teknisistä ratkaisuista EU:ssa [2015/2225(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen ja Luke Ming Flanagan.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.14.


19. Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (lyhyt esittely)

Mietintö innovoinnin ja talouskehityksen tehostamisesta tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa [2015/2227(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Jasenko Selimovic.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi ja Nicola Caputo.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.15.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton ja Konstantinos Papadakis.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" 583.763/OJMA).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö