Indekss 
Protokols
PDF 232kWORD 74k
Pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 6.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 7.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 8.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Darba kārtība
 11.ANO augsta līmeņa sanāksme saistībā ar HIV/AIDS (debates)
 12.2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai (debates)
 13.Kodoliekārtu drošības stāvoklis Baltkrievijā (debates)
 14.Jaunā alianse pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā (īss izklāsts)
 15.Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējums (īss izklāsts)
 16.Miera atbalsta operācijas — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību (īss izklāsts)
 17.Negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē (īss izklāsts)
 18.Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai (īss izklāsts)
 19.Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (īss izklāsts)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Piemiņas brīdis

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja Gianluca Buonanno piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2016. gada 25. maija un 2016. gada 26. maija sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Parlamenta sastāvs

Lietuvas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Laima Liucija Andrikiene ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Gabrielius Landsbergis vietā, sākot ar 2016. gada 30. maiju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Laima Liucija Andrikienė pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Ņemot vērā Gianluca Buonanno nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2016. gada 6. jūniju, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.


5. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 8. jūnijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar kuriem izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (pārstrādāta redakcija) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem (kodificēta redakcija) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula") (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

– (O-000029/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Informācija par sarunām par starptautiskiem nolīgumiem (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016);

– (O-000038/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) veiktie pasākumi (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

– (O-000039/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) veiktie pasākumi (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

– (O-000058/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016);

– (O-000059/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016);

– (O-000067/2016), kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016);

– (O-000079/2016), kuru uzdeva Pavel Svoboda un Heidi Hautala JURI komitejas vārdā Komisijai: Regula atvērtai, efektīvai un neatkarīgai Eiropas Savienības administrācijai (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016).


7. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada janvāra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


8. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

- protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

- protokols, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

- nolīgums starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam.


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)).

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Kipras kandidāts (09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un Bpielikumā noteikto maksātnespējas procedūru un maksātnespējas procesa administratoru sarakstus (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, LIBE

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (2015/2234(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0143/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0148/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0149/2016).

- Ziņojums par kosmosa izmantošanas spējām Eiropas drošībai un aizsardzībai (2015/2276(INI)) - AFET komiteja - Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, izņemot tā noteikumus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienības darbību Trešās daļas V sadaļas darbības jomā (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016).

- Ziņojums par miera atbalsta operācijām — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību (2015/2275(INI)) - AFET komiteja - Referents: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016).

- Ziņojums par tematiskā mērķa „MVU konkurētspējas uzlabošana” īstenošanu (Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 3. punkts) (2015/2282(INI)) - REGI komiteja - Referente: Rosa D'Amato (A8-0162/2016).

- Ziņojums par inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšanu Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (2015/2227(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Jan Huitema (A8-0163/2016).

- Ziņojums par ES 2015. gada ziņojumu par politikas saskaņotību attīstībai (2015/2317(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016).

- Ziņojums par Jauno aliansi pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā (2015/2277(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Maria Heubuch (A8-0169/2016).

- Ziņojums par Starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (IFRS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes (PIOB) darbībām (2016/2006(INI)) - ECON komiteja - Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016).

- Ziņojums par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē (2015/2065(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Edward Czesak (A8-0173/2016).

- Ziņojums par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgtspējīgai lauksaimniecībai Eiropas Savienībā (2015/2225(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Anthea McIntyre (A8-0174/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-fenil-2-(1-pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE komiteja (A8-0175/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0177/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0178/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0179/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Rimantas Šadžius par Revīzijas palātas locekli (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0183/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 3. pārstrādāto redakciju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A8-0185/2016).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Hugues Bayet (A8-0189/2016).

- *** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0190/2016).

- *** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0191/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Martina Anderson (A8-0198/2016).


10. Darba kārtība

Bija izdalīts jūnija I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 583.763/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

GUE/NGL pieprasījums noslēgt debates par mutiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP)) (GDKP 64. punkts), ar rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanu, kas iekļauta jūlija sesijas balsošanas laikā.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Philippe Lamberts, atbalstot to.
Balsojot pēc saraksta
(183 par, 114 pret, 9 atturas), Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pēdējo punktu iekļaut "Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)" (GDKP 79., 80. un 81. punkts).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (96 par, 205 pret, 10 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. ANO augsta līmeņa sanāksme saistībā ar HIV/AIDS (debates)

Komisijas paziņojums: ANO augsta līmeņa sanāksme saistībā ar HIV/AIDS (2016/2756(RSP)).

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cristian-Silviu Buşoi PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


12. 2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai (debates)

Ziņojums par ES 2015. gada ziņojumu par politikas saskaņotību attīstībai [2015/2317(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lola Sánchez Caldentey (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Morten Messerschmidt ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom un Notis Marias.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.9. punkts.


13. Kodoliekārtu drošības stāvoklis Baltkrievijā (debates)

Komisijas paziņojums: Kodoliekārtu drošības stāvoklis Baltkrievijā (2016/2728(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi un Kazimierz Michał Ujazdowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


14. Jaunā alianse pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā (īss izklāsts)

Ziņojums par Jauno aliansi pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā [2015/2277(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Maria Heubuch (A8-0169/2016).

Maria Heubuch iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott un Tibor Szanyi.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.10. punkts.


15. Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējums (īss izklāsts)

Ziņojums par Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (SFPS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes (PIOB) darbību [2016/2006(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016).

Theodor Dumitru Stolojan iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott un Tibor Szanyi.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.11. punkts.


16. Miera atbalsta operācijas — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību (īss izklāsts)

Ziņojums par miera atbalsta operācijām — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību [2015/2275(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016).

Geoffrey Van Orden iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas un Jonathan Arnott.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.12. punkts.


17. Negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē (īss izklāsts)

Ziņojums par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē [2015/2065(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Edward Czesak (A8-0173/2016).

Edward Czesak iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness un Ricardo Serrão Santos.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.13. punkts.


18. Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai (īss izklāsts)

Ziņojums par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgtspējīgai lauksaimniecībai Eiropas Savienībā [2015/2225(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Anthea McIntyre (A8-0174/2016).

Anthea McIntyre iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.14. punkts.


19. Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (īss izklāsts)

Ziņojums par inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšanu Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā [2015/2227(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jan Huitema (A8-0163/2016).

Jan Huitema iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias un Jasenko Selimovic.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jordi Sebastià, Tibor Szanyi un Nicola Caputo.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 7.6.2016. protokola 5.15. punkts.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton un Konstantinos Papadakis.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība 583.763/OJMA).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Juridisks paziņojums