Kazalo 
Zapisnik
PDF 228kWORD 74k
Ponedeljek, 6. junij 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Počastitev spomina
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava Parlamenta
 5.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 6.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 7.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 8.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 9.Predložitev dokumentov
 10.Razpored dela
 11.Srečanje na visoki ravni v okviru OZN o virusu HIV/aidsu (razprava)
 12.Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj (razprava)
 13.Varnost jedrskih objektov v Belorusiji (razprava)
 14.Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano (kratka predstavitev)
 15.Ocena mednarodnih računovodskih standardov (MRS) (kratka predstavitev)
 16.Operacije v podporo miru – sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (kratka predstavitev)
 17.Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano (kratka predstavitev)
 18.Tehnološke rešitve za trajnostno kmetijstvo (kratka predstavitev)
 19.Krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Počastitev spomina

V imenu Parlamenta se je predsednik poklonil spominu na Gianluca Buonanna.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 25. maja 2016 in 26. maja 2016.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni litvanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Gabrieliusa Landsbergisa za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Laima Liucija Andrikiene z začetkom veljavnosti dne 30. maja 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Laima Liucija Andrikienė polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Zaradi smrti Gianluca Buonanna je Parlament v skladu s členom 4(1) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z veljavnostjo od 6. junija 2016 in je o tem obvestil zadevno državo članico.


5. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 8. junija 2016, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (prenovitev) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (Kodificirano besedilo) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000029/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Obveščanje v zvezi s pogajanji o mednarodnih sporazumih (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016), ki ga je postavil Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Konkurenčnost evropske železniške dobavne industrije (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016), ki sta ga postavila Pavel Svoboda in Heidi Hautala v imenu odbora JURI Komisiji: Uredba o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem januarja 2016, je na voljo na spletišču Europarl.


8. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

- Protokol o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

- Sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021.


9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti::

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - ciprski kandidat (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi seznamov postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev v prilogahA in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON, LIBE

2) od odborov

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije (2015/2234(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Poročilo o vesoljskih zmogljivostih za evropsko varnost in obrambo (2015/2276(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dodatnega protokola k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Poročilo o operacijah v podporo miru – Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (2015/2275(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Poročilo o izvajanju tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) (2015/2282(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Poročilo o krepitvi inovacij in gospodarskem razvoju pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje (2015/2227(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Poročilo o poročilu EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj (2015/2317(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Poročilo o novem zavezništvu za prehransko varnost in prehrano (2015/2277(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Poročilo o oceni mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ter dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacija MSRP), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB) (2016/2006(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano (2015/2065(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Poročilo o tehnoloških rešitvah za trajnostno kmetijstvo v EU (2015/2225(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - Odbor LIBE (A8-0175/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Poročilo o imenovanju Rimantasa Šadžiusa za člana Računskega sodišča (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o zaključku revizije 3 Sporazuma Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki deklaracije o širitvi Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - Odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Vmesno poročilo o osnutku sklepa Svetao ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in opredelitvijo kaznivih dejanj (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Martina Anderson (A8-0198/2016).


10. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo junijsko delno zasedanje (PE 583.763/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se zaključi razprava o vprašanjih za ustni odgovor na temo "Odločitev Japonske o ponovnem začetku lova na kite v sezoni 2015–2016" (2016/2600(RSP)) (točka 64 PDOJ) z vložitvijo predloga resolucije za glasovanje na delnem zasedanju julija.

Govorila sta Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, in Philippe Lamberts, ki jo je podprl.
S PG
(183 za, 114 proti, 9 vzdržanih) je Parlament zahtevo odobril.

Četrtek

Zahteva skupine PPE, da se kot zadnja točka na popoldanski dnevni red uvrsti "Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)" (točke 79, 80 in 81 PDOJ).

Govoril je Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (96 glasov za, 205 glasov proti, 10 vzdržanih glasov).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


11. Srečanje na visoki ravni v okviru OZN o virusu HIV/aidsu (razprava)

Izjava Komisije: Srečanje na visoki ravni v okviru OZN o virusu HIV/aidsu (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Cristian-Silviu Buşoi v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


12. Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj (razprava)

Poročilo o poročilu EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj [2015/2317(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda je predstavil poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Lola Sánchez Caldentey (pripravljavka mnenja odbora INTA), Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Morten Messerschmidt v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom in Notis Marias.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt in Ivan Jakovčić.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 7.6.2016.


13. Varnost jedrskih objektov v Belorusiji (razprava)

Izjava Komisije: Varnost jedrskih objektov v Belorusiji (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi in Kazimierz Michał Ujazdowski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott in Eleftherios Synadinos.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


14. Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano (kratka predstavitev)

Poročilo o novem zavezništvu za prehransko varnost in prehrano [2015/2277(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott in Tibor Szanyi.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika z dne 7.6.2016.


15. Ocena mednarodnih računovodskih standardov (MRS) (kratka predstavitev)

Poročilo o oceni mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ter dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacija MSRP), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB) [2016/2006(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott in Tibor Szanyi.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 7.6.2016.


16. Operacije v podporo miru – sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (kratka predstavitev)

Poročilo o operacijah v podporo miru – sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo [2015/2275(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas in Jonathan Arnott.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika z dne 7.6.2016.


17. Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano (kratka predstavitev)

Poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano [2015/2065(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness in Ricardo Serrão Santos.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 7.6.2016.


18. Tehnološke rešitve za trajnostno kmetijstvo (kratka predstavitev)

Poročilo o tehnoloških rešitvah za trajnostno kmetijstvo v EU [2015/2225(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen in Luke Ming Flanagan.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 7.6.2016.


19. Krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje (kratka predstavitev)

Poročilo o krepitvi inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje [2015/2227(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias in Jasenko Selimovic.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Jordi Sebastià, Tibor Szanyi in Nicola Caputo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.15 zapisnika z dne 7.6.2016.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton in Konstantinos Papadakis.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 583.763/OJMA).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Pravno obvestilo