Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000058/2016 (B8-0702/2016)

Συζήτηση :

PV 08/06/2016 - 25
CRE 08/06/2016 - 25

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

25. Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000059/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0702/2016.

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0703/2016.

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Csaba Sógor και Ricardo Serrão Santos.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Anja Hazekamp.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Bert Koenders.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Ιουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου