Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

7. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet REGI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P7_TA(2013)0482(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiskasocialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0482 - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande